.
پرتفوی :
به مجموعه حق بیمه بیمه نامه های شرکت بیمه در تمامی رشته ها یا یک رشته معین از فعالیت بیمه ای که بیمه گردر یک سال صادر می کند یا به مجموعه بیمه نامه های معتبر یک شرکت” پرتفوی “گویند.اصطلاح پرتفوی تنها در مورد مجموع بیمه نامه های یک شرکت بیمه بکار نمی رودبلکه مجموع بیمه نامه های یک نماینده یا کارگزار نیز پرتفوی گفته می شود.
حق بیمه:
مهمترین درآمد یک شرکت بیمه ،حق بیمه هایی است که از طریق فروش و صدور بیمه نامه عاید شرکت میشود.مبلغی که بیمه گذار بابت خرید بیمه نامه به شرکت بیمه (بیمه گر ) می پردازد یا بهایی که بیمه گزار در مقابل تحصیل تامین بیمه ای یا تعهد جبران خسارت توسط بیمه گر به او می پردازد،که حق بیمه کفته می شود.حق بیمه به کمک آمار و حساب احتمالات برای هر ریسک یا هر رشته از بیمه محاسبه و هزینه عمومی و اداری شرکت بیمه گر به آن اضافه شده که مجموع این دو حق بیمه تجارتی را تشکیل میدهد و این مبلغی است که بیمه گذار می پردازد.
حق بیمه صادره :
حق بیمه صادره در پایان سال مالی از درآمد بدست آمده از فروش بیمه نامه ها در رشته های مختلف پس از کسر الحاقیهای برگشتی،عوارض ومالیات بر ارزش افزوده و با در نظر گرفتن الحاقیهای اضافی و یا هرنوع تغییرات از قبیل ابطال و…. به عنوان درآمد همان سال منظور می گردد.با توجه به اینکه بیمه نامه ها در مدتهای متفاوت از قبیل سه ماهه ،شش ماهه ،یکساله و بیشتر در تمام طول سال صادر میشوند,بنا بر این در پایان هر سال به علت انقضای مدت قسمت قابل توجهی از بیمه نامه های صادره ظرف یک سال باید از حق بیمه ،بیمه نامه های صادره را که به پوششهای بعد از تاریخ تراز نامه تعلق میگیرد بحساب درآمد سال بعد منتقل شود.بدین منظور شرکتهای بیمه در پایان هرسال طبق روشهای خاصی حق بیمه ی مربوط به مدت سپری نشده بیمه نامه هارا محاسبه و از طریق حق بیمه ی عاید نشده یا ذخیره ی حق بیمه به سال بعد منتقل میکند.
حق بیمه بیمه های اقساطی
با شروع قرارداد بیمه ای تعهدات شرکت شروع می شود و بر اساس اصل تحقق درآمد،حق بیمه قابل شناسایی است ،چون فرآیند کسب سود کامل شده ، تعهدات شرکت بیمه شروع گردیده است . درآمد قابل اندازه گیری و شناسایی است .لذا باتوجه به فرض تعهدی درآمد حق بیمه در اول قرارداد متناسب با دوره پوشش به عنوان درآمد حق بیمه شناسایی می شود اگرچه ممکن است حق بیمه به صورت اقساطی و مدتی بعد از شروع تعهد بیمه گر از بیمه گذار اخذ گردد.
کارمزد:
“کارمزد” عبارتست از هزینه ی فروش بیمه نامه که به نمایندگان و کارگزاران پرداخت میشود و همچنین مبلغی که از طریق واگذاری اتکایی از شرکت بیمه گر اتکایی دریافت می گردد،” کارمزد “محسوب می شود.
بیمه اتکایی:
“بیمه اتکایی” قراردادی است که بر اساس آن بیمه گر با در نظر گرفتن حق بیمه ی مشخص، خطر بیمه شده را به شرکت دومی واگذار می کند.درحالی که خود در برابر بیمه گذار اولی مسئول است و قرارداد بیمه اصلی به همان صورتی که صادر شده بدون هیچگونه تغییر یا تبدیلی می ماند”.
هزینه صدور:
تمامی هزینه هایی که مستقیما به تحصیل بیمه نامه یا قراردادهای بیمه عمومی یا بیمه نامه های بلند مدت مربوط میشود ” هزینه ی صدور” نامیده میشود.
هزینه کارشناسی:
هزینه هایی که برای ارزیابی بیمه نامه ها قبل از صدور و ارزیابی خسارات ایجاد شده به کارشناسان پرداخت می شود به عنوان هزینه ی کارشناسی در حسابهای شرکتهای بیمه منظور میشود.
بازدید اولیه :
بازدید اولیه عبارتست از مشاهده و صورت برداری از وضعیت مورد بیمه قبل ازانعقاد قرارداد در بیمه های عمومی و زندگی که جهت تعیین نرخ حق بیمه و صدور بیمه نامه و کنترلهای بعدی مورد استفاده قرار می گیرد.
خسارت واقع شده :
طبق آیین نامه شماره 58 مصوب شورایعالی بیمه اگر به خسارت پرداختی طی سالجاری خسارتهای معوق پایان دوره را اضافه و خسارت معوق پایان سال قبل را کسر نماییم خسارت واقع شده بدست می آید.که در صورت حساب سود وزیان شرکتهای بیمه به عنوان هزینه خسارت سالجاری منعکس خواهد شد.
ساختار پرتفوی :
نسبت حق بیمه های صادر شده هریک از رشته های بیمه ای را به کل حق بیمه های صادره را ” ساختار پرتفوی” می گویند.
ضریب خسارت :
نسبت خسارت در هر یک از رشته های بیمه ای به حق بیمه ی عاید شده را “ضریب خسارت “میگویند . خسارت شامل خسارت پرداختی و معوق خواهد بود.
درآمد سرمایه گذاری :
درآمدی که شرکتهای بیمه ای از طریق بکارگیری حق بیمه های سالجاری و ذخایر فنی و سرمایه شرکت از طریق سرمایه گذاری بدست می آورند” درآمد سرمایه گذاری” نامیده میشود. که یک درآمد عملیاتی محسوب میشود.
بیمه های عمومی :
تمامی انواع بیمه ها را به غیر از بیمه های زندگی را “بیمه های عمومی “می گویند.
بیمه های عمر :
بیمه نامه های عمر،بیمه نامه هایی هستند که ارتباط با عمر دارند(سن مشخص و فوت ) ممکن است با پس انداز و مشارکت همراه باشد که بیمه گذار متعهد در صورت سررسید قرارداد یا فوت بیمه شده است مبلغ معینی را (سرمایه بیمه یا مستمری )به بیمه گذار (یا بیمه شده )یا شخص تعیین شده از طرف او بپردازد
الحاقیه :
انجام هرگونه تغییرات در بیمه نامه از طریق ورقه الحاقیه صورت میگیرد که عینا ارزش و اعتبار بیمه نامه را دارد و جزء لاینفک بیمه نامه است که که میتواند مالی یا غیر مالی باشد.
سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع:
در بیمه های زندگی (بیمه عمر)بیمه گر معمولا متعهد میگردد مبلغی را به عنوان مشارکت به بیمه گذاران در منافع در پایان هر دوره و یا در پایان قرارداد پرداخت نمایدکه” سهم مشرکت بیمه گذاران در منافع” نامیده میشود.
بازیافت خسارت :
“بازیافت خسارت” شامل کلیه وجوه،اموال و حقوق مالی است که در نتیجه اقدامات بیمه گران پس از پرداخت خسارت به بیمه گذاران عاید شرکتهای بیمه میشود.
فرانشیز

درصد یا قسمتی از خسارت که طبق شرایط بیمه نامه به عهده ی بیمه گذار است و بیمه گر نسبت به سهم بیمه گذار از خسارت هیچگونه تعهدی نخواهد داشت . شرکتهای بیمه با وضع فرانشیز در بیمه نامه ها در صدد کنترل رفتار بیمه گذاران هستند تا بتوانند خسارت را به حد اقل برسانند.
فسخ
تصمیم به خاتمه دادن مدت بیمه نامه یا به هم زدن معامله یا قرارداد قبل از انقضا و پایان مدت آن را فسخ می گویند. در قراردادهای بیمه حق فسخ برای طرفین قراردادطبق شرایط عمومی بیمه نامه مشخص و معین شده است . فسخ بیمه نامه طی ورقه الحاقی صورت می گیرد و از کل حق بیمه در یافتی از بیمه گذار ، حق بیمه دوره منقضی شده کسر و مابقی در وجه بیمه گذار قابل پرداخت خواهد بود.به شرطی که قبلا حق بیمه دریافت شده باشد.
ابطال
قراردادهای بیمه به علت از فقدان شرایط اساسی چهارگانه صحت قرارداد ( قصد و رضای طرفین –اهلیت طرفین –مشروعیت جهت معامله و موضوع معین که مورد معامله باشد)و وجود مواردی از قبیل : اظهارت کذب یا کتمان عمدی بیمه گذار،تعدد بیمه به قصد تقلب ، و غیره …ابطال و از درجه اعتبار ساقط خواهند شد. و طبق قانون بیمه ( ماده 11-12-13 قانون بیمه)خسارتی که به باطل پرداخت شده از بیمه گذار اخذ شده ،و حق بیمه در یافتی قابل استرداد نخواهد بود. در مورد ابطال بیمه نامه حق بیمه دریافتنی از بیمه گذار قابل استرداد نیست .
2-1-مبانی نظری قرارداد بیمه اتومبیل
تعریف بیمه های بدنه
بیمه نامه بدنه یکی از رشته های بیمه اشیاء است که بیمه گر تعهد جبران خسارت وارده به بدنه وسیله نقلیه (زمینی ،دریایی و هوایی ) طبق قرارداد بیمه را بر عهده می گیرد.هرگاه به وسیله ی مورد بیمه بر اثر حوادثی از قبیل (آتش سوزی ،انفجار،صاعقه ،واژگون شدن ،تصادف،سقوط وغرق شدن )خسارت وارد شود ،بیمه گر طبق شر ایط بیمه نامه آنرا جبران می کند. انواع بیمه های بدنه شرکت های بیمه به شرح زیر ارائه می گردد:
انواع بیمه نامه های بدنه
1- بیمه بدنه وسایط نقلیه زمینی:
(بیمه بدنه اتومبیل سواری ، بیمه ی بدنه اتوبوس – بیمه بدنه مینی بوس – بیمه بدنه موتورسیکلت –بیمه بدنه ماشینهای خاص- وسایط نقلیه ریلی )
2-بیمه بدنه وسایط نقلیه دریایی :
بیمه بدنه ماشین آلات کشتی
3- بیمه ی بدنه ی وسایط نقلیه هوایی:
1-بیمه فرانشیز بدنه هواپیما و هلی کوپتر2- بیمه جنگ بدنه هواپیما و هلی کوپتر 3-بیمه خسارت کلی هواپیما و هلی کوپتر
موضوع بیمه بدنه
در بیمه اتومبیل موضوع بیمه عبارت است از هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی از قبیل: اتومبیل ، وانت، کامیونت، کامیون، تریلی، اتوبوس، موتوسیکلت و یا هر نوع وسیله نقلیه دیگری که با نیروی محرکه موتور حرکت میکند.
خطرهای موضوع بیمه
منظور از خطرهای موضوع بیمه و یا خطرات مورد تعهد بیمه گر در شرایط عادی حوادثی است که در صورت واقع شدن چنانچه موجب انهدام و یا آسیب دیدگی اتومبیل شود بیمه گر موظف به جبران خسارت خواهد بود مانند خسارتهای وارد به وسیله نقلیه موارد بیمه بعلت حادثه، خسارتهای وارد به وسیله نقلیه مورد بیمه بعلت آتش سوزی و دزدی کلی که ذیلا بشرح آنها خواهیم پرداخت.
الف- خسارتهای وارد به وسیله نقلیه مورد بیمه بعلت حادثه
1- خسارتهائیکه در اثر حادثه بوسیله نقلیه وارد میشود در صورتیکه ناشی از بهم خوردن دو اتومبیل یا برخورد اتومبیل مورد بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک یا برخوردن شیئی دیگر به اتومبیل و یا برگشتن و سقوط اتومبیل باشد.
2- لوازم یدکی اصلی که مطابق کاتالوگ همراه اتومبیل به خریدار تحویل میشود نیز جزء تعهدات بیمه گر میباشد ولی در هر حال این هزینه نباید از 20% مبلغ خسارت که بعداً بین بیمه گر و بیمه گذار برای تعمیرات موافقت میشود تجاوز کند.
4- در صورتیکه موقع انتقال وسیله نقلیه در جاده یا بوسیله خط آهن یا آلات جراثقال وسیله مذکور کاملا از بین برود یا طبق ماده بیست و نهم شرایط عمومی بیمه نامه اتومبیل از بین رفته تلقی شود.
خسارتهای زیر مشمول تامین مذکور در بند الف نمیباشد:
1- هرگونه دزدی پس از حادثه؛
2- خسارتهای حاصل از کهنگی و اسقاط، عدم مراقبت در نگهداری و معایب ساختمانی وسیله نقلیه؛
3- هر گونه آسیب وارده به لاستیکها به جزء در اثر آتش سوزی و در اینمورد هم فقط تا 50% قیمت لاستیک نو؛
4- غرامت ناشی از عدم استفاده از وسیله نقلیه در مدت کارشناسی و تعمیر؛
5- کاهش بهاء و یا افت ارزش اتومبیل در نتیجه حادثه.
ب- خسارتهای وارد به وسیله نقلیه در اثر آتش سوزی:
در صورتیکه اتومبیل مورد بیمه و یا لوازم اصلی و یدکی همراه آن بعلت آتش سوزی، انفجار یا صاعقه از بین برود و یا به آن خسارت وارد شود جبران خسارت بعهده بیمه گر میباشد ولی خسارتهای وارد به وسایل و دستگاههای الکتریکی اتومبیل در صورتیکه ناشی از کار آنها باشد( بعلت فرسودگی یا اتصال سیم و یاغیره دچار گریپاژ گردد) قابل پرداخت نمیباشد.
ج- سرقت کلی اتومبیل:
در صورتیکه اتومبیل مورد بیمه سرقت شود جبران خسارت پس از نود روز از تاریخ اعلام خسارت و عدم کشف اتومبیل بعهده بیمه گر میباشد و همچنین اگر بعلت شروع دزدی به اتومبیل صدمه وارد شود زیان وارده را بیمه گر جبران خواهد کرد ولی خسارت مربوط به لوازم یدکی و اصلی اتومبیل در صورتی قابل پرداخت میباشد که متعاقب سرقت اتومبیل دزدیده شود بعبارت دیگر چنانچه بدون انجام سرقت و تغییر محل توقف اتومبیل قطعاتی از آن سرقت شود از مصادیق سرقت در جا بوده و در صورتیکه پوشش سرقت در جا اخذ نشده باشد قابل پرداخت نمیباشد.
خطرهائیکه در بیمه بدنه قابل بیمه نیست .(استثنائات بیمه بدنه )
منظور از خطرهائیکه بیمه نمیشود خطرهائی است که عرفا حتی با دریافت حق بیمه اضافی قابل بیمه کردن نمیباشد و بشرح زیر میباشند(مگر در شرایط استثنائی):
الف- جنگ، شورش، اغتشاش، انقلاب، اعتصاب، تهاجم و خسارتهای مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجار های اتمی؛
ب- زمین لرزه و آتش فشان؛
ج- خسارتهائیکه عمداً توسط بیمه گذار یا راننده و یا هر کسی که وسیله نقلیه به او سپرده شده است وارد میشود؛

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د- خسارتهای وارد به متصرفین غیر قانونی وسیله نقلیه ؛
هـ- خسارتهای ناشی از ضبط و توقیف و مصادره وسیله نقلیه توسط مقامهای کشوری و لشگری؛
و- در صورتیکه راننده وسیله نقلیه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد و یا گواهینامه رانندگی او باطل شده یا مطابق مقررات راهنمائی و رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه مورد بیمه نباشد؛
ز- چنانچه ثابت شود وقوع حادثه در اثر مستی راننده بوده است.
وظایف بیمه گذار در بیمه بدنه
وظایف و تعهدات بیمه گذار در بیمه اتومبیل بشرح زیر میباشد:
الف- اعلام مشخصات صحیح موضوع بیمه و تغییرات بعدی آن
اولین وظیفه بیمه گذار در رابطه با صدور بیمه نامه این است که مشخصات صحیح موضوع بیمه و کلیه اطلاعاتیکه در سنجش خطر تاثیر دارد چه در هنگام صدور بیمه نامه و چه پس از صدور بیمه نامه باطلاع بیمه گر برساند، بدیهی است چنانچه بیمه گذار عمداً و یا سهواً از اظهار مطلبی که در سنجش خطر موثر میباشد خودداری نماید و یا مطلبی را کتمان کند قرارداد بیمه ممکن است حسب مورد باطل اعلام گردیده و یا بیمه گر نسبت به فسخ بیمه نامه اقدام نماید.
ب- پرداخت حق بیمه

بیمه گذار موظف است پس از صدور بیمه نامه حق بیمه مربوط را بنحوی که با بیمه گر توافق شده پرداخت نمایددر غیر اینصورت بیمه گر میتواند از انجام تعهدات خود در خصوص جبران خسارت وی خودداری نماید.
ج- اعلام خسارت
بموجب ماده 17 شرایط عمومی بیمه نامه بدنه اتومبیل بیمه گذار موظف است بمحض اطلاع فورا، شخصا یا بوسیله تلفن وقوع خسارت و محل دقیق آنرا باطلاع بیمه گر برساند و این اخطار را بوسیله نامه تائید کند در غیر اینصورت بیمه گر حق دارد ادعای غرامت را رد کند مگر اینکه بیمه گذار ثابت کند که بواسطه امور غیر قابل پیش بینی و جلوگیری بموقع از عهده انجام آنها برنیامده است و این مدت بموجب ماده 15 قانون بیمه حداکثر 5 روز میباشد.
د- جلوگیری از توسعه خسارت
بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود مینماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه، با وقوع آن اقدامات لازم بمنظور جلوگیری از توسعه خسارت را بعمل آورده تا خسارت از آن چه هست بیشتر نشود و در صورتیکه ثابت شود خسارت وارد به اتومبیل بیمه شده بعلت عدم مراقبت بیمه گذار تشدید شده است. بیمه گر متعهد جبران آن قسمت از خسارت که ارتباط مستقیم با سهل انگاری و عدم مراقبت بیمه گذار در جلوگیری از گسترش خسارت داشته است نخواهد بود.
هـ- خودداری از اقرار به مصالحه
بیمه گذار حق ندارد در صورت وقوع حادثه بلحاظ اینکه اتومبیل خود را بیمه کرده و جبران خسارت بعهده بیمه گر میباشد مسئولیت حادثه را بعهده گیرد. در واقع تشخیص اینکه کدامیک از طرفین حادثه مسئول میباشند بعهده مقامات انتظامی است ضمناً بیمه گذار مجاز به مصالحه در مورد میزان خسارتی که بر عهده مسئول حادثه است نمیباشد زیرا هر یک از این امور به زیان بیمه گر میباشد.
و- خودداری از انتقال یا تعمیر اتومبیل
در صورت وقوع حادثه مادام که اتومبیل از محل تصادف جابجا نشده باشد کارشناس قادر است چگونگی وقوع حادثه و مسئول آنرا مشخص نماید و حال آ‌نکه در صورت انتقال اتومبیل از محل تصادف این امر مشکل خواهد بود بهمین لحاظ در شرایط عمومی بیمه نامه بدنه اتومبیل قید گردیده است که بیمه گذار باید از جابجا کردن وسیله نقلیه مورد بیمه (جز بدستور مقامهای انتظامی در موقوع لزوم) یا تعمیر آن خودداری کند مگر اینکه قبلاً موافقت بیمه گر را در این خصوص جلب کرده باشد در غیر این صورت بیمه گر میتواند ادعای خسارت را رد کند.
ز- انتقال حقوق بیمه گذار به بیمه گر
بموجب ماده 21 شرایط عمومی بیمه نامه بدنه اتومبیل بمیزان غرامت