دسته: علمی

اینطوری، امنیت شامل دو وجهه؛ در وجهی تحقق امنیت وابسته به «نبود خطر» است و در وجه دیگه« کسب فرصتا و تضمین منافع و ارزشا ». امنیت یکی از اساسی ترین نیازای بشریه و این بحث «قدمتی به اندازه تاریخ بشر داره و در طول تاریخ جامعه ای رو سراغ نداریم که دیرزمانی فارغ از […]

Read more

افلاطون افلاطون عدالت رو به عنوان یکی از وسایل مهم واسه رسیدن و دست پیدا کردن به امنیت تلقی کرده. «افلاطون (تولد ۴۲۸ قبل از میلاد) در آثار زیاد خود مخصوصا در کتاب سیاست معروف و در کتاب نوامیس … خواهان جامعه ای رویایی (مدینه فاضله) است که در اون همه مردم از امنیت اجتماعی […]

Read more

به طور خلاصه وقتی که فرد می دونه چیجوری به کار خود ادامه بده، بدون اینکه معطلی و مزاحمتی واسه اون ایجاد شه، حالتی ذهنی و روانی در ایشون بروز می کنه که این حالت همون امنیت وجودی (احساس امنیت) است. پس از دسته بندیای انجام شده عقاید احساس امنیت، وارد مبحث احساس امنیت همسران […]

Read more

روابط گرم یا روابط با صبغه عاطفی مثبت، پایه و مایه اجتماع و جامعه س. پایه هر نظم اجتماعی حتی درجوامع مدرن عاطفه س و این ریشه در وابستگی عاطفی به جمع (احساس عضویت) و روابط عاطفی در جمع داره (مونچ ۱۹۸۸، ولمن و همکار ۱۹۸۸، فارارو ۱۹۸۹، مزوروویچ ۱۹۹۱، بوسول ۱۹۹۴، چلبی ۱۳۷۲). چند […]

Read more

۱-رسیدن به هدف (اقتصاد) به عنوان اجرای نقش و وظیفه همسران معنی سازی شد. ۲-یکی بودن یا سازگاری (سیاست) به معنی رهبری خونواده می باشه (مثل حل مشکل و فرایندهای اراده کردن). ۳- تنهایی (اجتماع) به عنوان اتحاد و انسجام معنی سازی می شه (مثل گروه های منبع واسه شوهران و زنان) ۴- حفظ الگو […]

Read more

ترنهلم و یانسن (۱۹۹۶) رابطه زناشویی رو فرآیندی می دونن که در اون زن و شوهر به صورت کلامی و به صورت غیرکلامی مثل گوش دادن، حالات چهره و ژستای جور واجور با همدیگه  رد و بدل کردن احساسات و افکار رو انجام میدن. رضایت از زندگی زناشویی سهم کلی ای در موندگاری زندگی و […]

Read more

ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ (ﭼﺎﭘﻤﻦ[۲]، ۱۹۸۸). ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﻢ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻫﻢ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﺣـﺎﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﻓﺮد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺗﺠﺎرب ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ و اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ رو ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻨﻲ و ﻗﺎﺑـﻞ اﻛﺘـﺴﺎب در ﻃـﻲ زﻣـﺎنه (ﻣﻨﺪاﮔﻠﻴﻮ و ﭘﻴﺮﻳﺖ[۳]، […]

Read more

لافون[۱] اضطراب رو اینطور تعریف می کنه: اضطراب یه انتظار به ستوه آورنده س و ممکنه در تنشی گسترده، موحش و بیشتر بی نام اتفاق می افتد، این حالت که به شکل احساس و تجربه کنونیه مانند هر شلوغی هیجانی در سطح یکی روانی و بدنی در فرد بوجود میاد و ممکنه یه تهدید عینی […]

Read more