………………………………………………………. 62
ب- ارتکاب جرایم عمدی متعدد……………………………………………………………………………………………. 64
ج- ارتکاب جرایم عمدی با مجازات قانونی بیش از یکسال حبس و تخفیف آن به کمتر از یکسال.. 65
بند دوم : موجبات تغییر در مجازات های جایگزین حبس…………………………………………………… 66
الف- تخفیف و تبدیل…………………………………………………………………………………………………………….. 67
ب- تشدید……………………………………………………………………………………………………………………………… 69
ج- توقف موقت …………………………………………………………………………………………………………………….. 70
د- لغو مجازات های جایگزین حبس…………………………………………………………………………………….. 71
بخش دوم : جلوه های مجازاتهای جایگزین حبس در حقوق ایران…………………. 73
فصل اول : جایگزین های سنتی ……………………………………………………………………………………. 74
مبحث اول : جزای نقدی ………………………………………………………………………………………………… 74
گفتار اول : مفاهیم و تاریخچه جزای نقدی………………………………………………………………………… 75
بند اول : مفهوم جزای نقدی ……………………………………………………………………………………………… 75
بند دوم : تاریخچه جزای نقدی…………………………………………………………………………………………… 76
گفتار دوم : موجبات اعمال جزای نقدی و میزان آن……………………………………………………………76
بند اول : جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی……………………………………………………………………..76
بند دوم : جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس (موضوع لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390)……. 77
بند سوم : میزان جزای نقدی ……………………………………………………………………………………………. 78
مبحث دوم : محرومیت از حقوق اجتماعی………………………………………………………79
گفتار اول : مفهوم و تاریخچه محرومیت از حقوق اجتماعی……………………………………………….79
بند اول : مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی و انواع آن……………………………………………………80
الف- مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی…………………………………………………………………………..80
ب- انواع محرومیت از حقوق اجتماعی………………………………………………………………………………..82
بند دوم : تاریخچه محرومیت حقوق اجتماعی……………………………………………………………………83
گفتار دوم : موجبات اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی و تشریفات آن………………………….84

بند اول : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی…………………………………………84
الف- محرومیت های اجتماعی محدود کننده آزادی…………………………………………………………..85
ب- محرومیت های اجتماعی سالب حقوق اجتماعی………………………………………………………….86
بند دوم : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی…………………………………………….87
الف- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر تکمیلی………………………………………………..87
ب- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی………………………………………………….88
فصل دوم : جایگزین های نوین………………………………………………………………………………………91
مبحث اول : دوره مراقبت……………………………………………………………………………………………….91
گفتار اول : مفهوم و تاریخچه دوره مراقبت…………………………………………………………………………94
بند اول : مفهوم دوره مراقبت………………………………………………………………………………………………94
بند دوم : تاریخچه دوره مراقبت……………………………………………………………………………………96
گفتار دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای دوره مراقبت………………………………………..97
بند اول : موجبات………………………………………………………………………………………………………….97
بند دوم : شرایط اختصاصی اعمال و اجرای دوره مراقبت……………………………………………98
الف- مدت دوره مراقبت………………………………………………………………………………………………..98
ب- وظایف محکوم………………………………………………………………………………………………………..98
ج- وظایف ماموران دوره مراقبت. ………………………………………………………………………………..100
مبحث دوم : جزای نقدی روزانه و خدمات عمومی رایگان…………………………………102
گفتار اول : جزای نقدی روزانه …………………………………………………………………………………….102
بند اول : مفهوم و تاریخچه جزای نقدی روزانه……………………………………………………………103
الف- مفهوم جزای نقدی روزانه…………………………………………………………………………………….103
ب- تاریخچه جزای نقدی روزانه…………………………………………………………………………………..104
بند دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای جزای نقدی روزانه………………………………….104
الف- موجبات اعمال جزای نقدی روزانه و میزان آن…………………………………………………..105
1- موجبات اعمال جزای نقدی روزانه…………………………………………………………………………105
2- میزان جزای نقدی روزانه………………………………………………………………………………………..106
ب- شرایط اختصاصی جزای نقدی روزانه……………………………………………………………………106
گفتار دوم : خدمات عمومی رایگان………………………………………………………………………………108
بند اول : مفهوم و تاریخچه خدمات عمومی رایگان…………………………………………………….108
الف- مفهوم خدمات عمومی رایگان…………………………………………………………………………….109
ب- تاریخچه خدمات عمومی رایگان…………………………………………………………………………..110
بند دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای خدمات عمومی رایگان………………………….111
الف- موجبات اعمال خدمات عمومی رایگان………………………………………………………………112
ب- مدت اعمال خدمات عمومی رایگان……………………………………………………………………..113
ج- شرایط اعمال و اجرای مجازات خدمات عمومی…………………………………………………..114
نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………..118
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….. 126
1- منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………….. 126
الف – کتابها …………………………………………………………………………………………………………….. 126
ب- مقالات و مجلات ………………………………………………………………………………………………. 128
ج- پایان نامه …………………………………………………………………………………………………………… 131
د- تقریرات ………………………………………………………………………………………………………………. 131
2- منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………… 132
الف- کتابها ………………………………………………………………………………………………………………. 132
ب- قانون …………………………………………………………………………………………………………………. 132

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چکیده
اگرچه از عمر زندان به شکل نوین آن بیش از دو قرن نمی گذرد و در طی این دو قرن زندان اشکال متفاوتی به خود دیده و نظام های اجرایی گوناگون را تجربه کرده است. اما از حدود سه دهه پیش شمار بالای زندانیان، کمبود فضای زندان، هزینه رو به افزایش آن و میزان بالای تکرار جرم در زندانیان جرم شناسان را به اندیشه کاهش توسل به مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی نظام عدالت کیفری سوق داد که با این گرایش، ضمانت اجراهایی به عنوان مجات های جایگزین حبس یا اجتماع محور ایجاد شدند. این مجازات ها امروزه صورت های مختلفی یافته و اهداف گوناگونی را دنبال می کنند و هر روز در کشورهای جهان در حال گسترش می باشند. موج این تحولات اخیراً به کشور ما نیز رسیده است. در سال 1384 لایحه مجازات های اجتماعی تدوین شد که به مرحله تصویب نرسید. لکن در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390، قانونگذار یک قسمت مجزا را به مجازات های جایگزین حبس تعریف، نوع آنها ، شرایط و بسترهای اجرای آنها اختصاص داده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که طبق آمارها و مطالعات انجام شده توسط حقوقدانان و جرم شناسان در اکثر کشورهای جهان، مجازات حبس، در دستیابی به اهداف اصلی مجازات ها(اصلاح و درمان مجرم و بازپذیری اجتماعی او) ناموفق بوده و هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری با بحران و ناکارآمدی مواجه بوده است و لذا تصویب قانون جامع و کامل در خصوص مجازات های جایگزین حبس و بسترسازی لازم در این زمینه و نیز آگاه سازی مردم و قضات، از موجبات و شرایط اساسی اجرای صحیح آن می باشد.
واژگان کلیدی : مجازات، جایگزین حبس، حقوق کیفری، لایحه، زندان

مقدمه
اصولاً کیفرشناسان مجازات ها را با توجه به قانون نامه های باستانی که از ابتدای سده بیستم پیش از میلاد در منطقه بین النهرین کشف و ترجمه شده اند و نیز بر پایه تحولات حقوق کیفری در سده های بعدی در چهار دوره مطالعه می کنند :
در دوره نخست کیفرها به طور عمده جنبه بدنی داشته اند، چنانچه به قانون نامه های اورنَمو و حمورابی مراجعه کنیم، پی می بریم که اثری از کیفر حبس یا سلب کننده آزادی در آنها نیست و عمده کیفرها تمامیت جسمی مرتکب جرم را نشانه می گرفتند، مجازات هایی مانند اعدام، قطع عضو، تازیانه.
در دوره دوم یعنی از بیش از دو سده پیش، به طور عمده آزادی انتخاب محل اقامت مرتکبان جرم مورد مجازات قرار گرفته و سلب دائم یا موقت آزادی آنان پاسخی به بزهکاری ایشان بوده است.
در دوره سوم از تحولات کیفر، به طور عمده سرمایه و اموال بزهکاران به منزله مجازات مورد توجه قرار گرفت، یعنی مجازات های مالی که دربرگیرنده کیفرهای نقدی، ضبط و مصادره اموال می‌باشد.
و در دوره چهارم از حدود سه دهه پیش به این سو و در ادامه جنبش کیفرزدایی(گوناگون سازی پاسخ دهی به جرم) دست کم در مورد جرم سبک و کم اهمیت، – اقدامات و تدابیر جانشین زندان که کیفر نقدی را نیز دربرمی‌گیرد- مطرح شده و مورد توجه قانونگذاران شماری از کشورها قرار گرفت(نجفی ابرند آبادی، 1385، صص111-109).
حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری(نیمه دوم قرن هجدهم) همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هرچند در طی ادوار مختلف، تحولاتی در رویکرد به فسلفه مجازات حبس پدید آمد. لکن در سده بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم از یک سو، تحت تاثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تاکید بر رعایت احترام به حقوق بشر(آنسل،،1375،صص95-87) و سازمان های بین المللی منطقه ای(آشوری، 1382،ص71) با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) و اسناد بین المللی همچون میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی(1966) تحولات شگرفی در نوع نگاه مردم به مسائل انسانی پدید آمد. حق آزادی که بعد از حق حیات، اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد. رواج یافتن حقوق شهروندی موجب افزایش تکالیف حکمرانان شد. مردم به دنبال دولت های پاسخگو بودند و انتظار داشتند که حاکمان حقوق اولیه تک تک شهروندان از جمله حق حیات و حق آزادی آنان را به صورت کامل، هم در برابر افراد متجاوز و هم در برابر مسئولان حکومتی حفظ و حراست کنند. اهمیت حقوق اساسی شهروندان-به ویژه حق آزادی- سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثنا و آخرین حربه مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای جرایم مهم و خطرناک مجاز شمرده می‌شد. بدین ترتیب، مشروعیت حبس دچار تردید شد و کمتر کسی سلب آزادی از تمام مجرمان را می‌پذیرفت.
از سوی دیگر، یک مطالعه سنجشی پدید آمد که به بررسی کارنامه دستگاه عدالت کیفری می پرداخت که یکی از محورهای عمده مطالعه چنین دیدگاهی بررسی برونداد انواع واکنش های اجتماعی علیه بزه دیده بود. این مطالعات و آمارها نشان داد که حبس، چه با فلسفه ارعاب و بازدارندگی و چه با فلسفه اصلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. نه تنها ارتکاب جرم در جوامع با نظام کیفری حبس محور کاهش نیافته بود، بلکه آمار تکرار جرم توسط کسانی که سابقاً محکوم به حبس شده بودند، رقم بالایی بود.
مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که با تمام اصلاحاتی که در رژیم زندان ها طی دو سده‌ی گذشته صورت گرفته و به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندان ها منجر شده، نتایج مثبت ، سودمند و مؤثری بر بازپذیری اجتماعی مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم نداشته است(آشوری، 1382،ص7). ضمن اینکه انتقادهای گسترده ای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی و