درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………..80

4-2تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه یک………………………………………………………………………………………………..80
4-3تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه دو……………………………………………………………………………………………………82

4-4تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه سه……………………………………………………………………………………………………86
4-5یافته های جانبی……………………………………………………………………………………………………………………………………..90
4-6یافته های جانبی یک……………………………………………………………………………………………………………………………..89
4-7یافته های جانبی دو…………………………………………………………………………………………………………………………………90
4-8یافته های جانبی سه………………………………………………………………………………………………………………………………90
4-9یافته های جانبی چهار……………………………………………………………………………………………………………………………91
4-10یافته های جانبی پنج……………………………………………………………………………………………………………………………92
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………95
5-1پیش درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….96
5-2مروری برمسئله وهدف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..96
5-3تبیین یافته ها به ترتیب………………………………………………………………………………………………………………………..96
5-4فرضیه یک………………………………………………………………………………………………………………………………………………..96
5-5فرضیه دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………98
5-6فرضیه سه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….99

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5-7یافته یک………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100
5-8یافته دو………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101
5-9یافته سه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….101
5-10یافته چهار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..101
5-11یافته پنج……………………………………………………………………………………………………………………………………………102
5-12محدودیت های پزوهش…………………………………………………………………………………………………………………….102
5-13پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………..103
5-14پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………….103
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………..105
فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………….111.
پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..114
پرسشنامه کارکرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………113
پرسشنامه شخصیت نئو…………………………………………………………………………………………………………………………….116
پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد…………………………………………………………………………………………………………………. 123
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول4-1 : شاخصهای توصیفی توانایی خودنظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………..80
جدول4-2: آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس …………………………………………………………………………………………………………….81
جدول 4-3 : نتایج آزمون مقایسه توانایی خود نظم بخشی در دانشآموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی……………….81
جدول 4-4 : بررسی تفاوت توانایی خود نظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش ، غیرتیزهوش و هنرستانی………………………..82
جدول 4-5 : شاخصهای توصیفی ویژگیهای شخصیتی در دانشآموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………..83
جدول 4-6 : آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس ویژگیهای شخصیتی……………………………………………………………………..84
جدول 4-7 : نتایج آزمون مقایسه ویژگیهای شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی………………….84
جدول 4-8 : بررسی تفاوت ویژگیهای شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………………….85
جدول 4-9 : شاخصهای توصیفی کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی……………………………86
جدول 4-10 : آزمون لون برای یکسانی واریانس کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی……87
جدول 4-11 : نتایج آزمون مقایسه ابعاد کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………88
جدول 4-12 : بررسی تفاوت کارکرد خانواده دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………………………………89
جدول 4-13 : همبستگیهای متقابل بین ویژگیهای شخصیتی و توانایی خودنظم بخشی……………………………………………….90
جدول 4-14 : همبستگیهای متقابل بین ویژگیهای شخصیتی و کارکرد خانواده…………………………………………………………….90
جدول4-15 : همبستگی بین توانایی خودنظم بخشی و کارکرد خانواده در دختران………………………………………………………….91
جدول 4-16 : تحلیل رگرسیون برای پیش بینی توانای خودنظم بخشی بر اساس ویژگیهای شخصیتی……………………….91
جدول 4 -17 :آزمون تحلیل واریانس معنیداری پیش بینی توانایی خودنظم بخشی بر اساس ویژگیهای شخصیتی..92
جدول 4-18 – خلاصه نتایج رگرسیون پیش بینی توانایی خودنظم بخشی بر اساس ویژگیهای شخصیتی………………….92
جدول 4-19 : خلاصه تحلیل رگرسیون برای پیشبینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگیهای شخصیتی…………………….93
جدول 4 -20 :آزمون تحلیل واریانس معنیداری پیشبینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگیهای شخصیتی………………93
جدول 4-21 خلاصه نتایج رگرسیون پیشبینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگیهای شخصیتی………………………………..94
چکیده
مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگیهای شخصیتی و کارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی
شعله شکوری
نوجوانان سرمایه های آینده جامعه هستند. مدارس ویژه پرورش استعدادهای درخشان دارای محیط نسبتاً متفاوت با مدارس عادی میباشند تفاوت دو محیط آموزشی میتواند موجب تقویت با ایجاد ویژگیهای شخصیتی متفاوت در دو گروه دانشآموزان این مدارس شود. پژوهش حاضر برای بررسی تفاوتهای اجتماعی موجود در خود نظم بخشی، ویژگیهای شخصیتی و عملکرد خانواده دانشآموزان تیزهوش، دبیرستانی و هنرستانی طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش از نوع علی مقایسهای بوده ونمونهگیری بصورت خوشهای چند مرحلهای انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش رشت در سال تحصیلی 93- 94بود، که به تعداد 6990 نفر بودند. نمونه آماری شامل 180نفر از دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی در سطح متوسطه بود. در این پژوهش از پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد و همکاران (1995)، پنج عاملی شخصیت (کاستا و مک کری، 1985) و پرسشنامه عملکرد خانواده (اپشتاین، بالدوین و بیشاب، 1983) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین سه گروه دانش آموزان تیزهوش، دبیرستانی و هنرستانی در خود نظم بخشی (05/0p)، ویژگیهای شخصیت (05/0p).، و کارکرد خانواده (05/0p)، وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش به نظر میرسد که دانشآموزان دبیرستانهای تیزهوشان از نظر برخی از ابعاد خودنظم بخشی، ویژگیهای شخصیتی و نیز عملکرد خانواده با دانشآموزان عادی متفاوت هستند. شرایط مطلوب محیط آموزشی و نوع برخورد خانواده میتواند در این تفاوتها نقش داشته باشد.
کلیدواژه: خودنظم بخشی، ویژگی شخصیتی، کارکرد خانواده، تیزهوش، عادی
Abstract
Comparison Ability of Selfregulation,Personality Trait and Family Function in Gifted and Norml Girl Students
Sholeh Skakoori
Adolescents are the future principal of the society. Schools for talents have a rather special environment which are different from the ordinary schools. Difference between these two type of schools can be combined to enhance the learning environment by creating different characteristics of the two groups of students.This study considers the social differences in self-regulation,and personality trait and family function for gifted and normal students.The participants of the study were 6990 female junior students at three high schools including an ordinary, talented and Technical and Occupational Centers in Rasht, Iran. The sample drawn from the population will include tree groups of female talents and ordinary students. Each group will consist of at least 180 members.The present study is causal-comparative.The methods of the study were practical comparative and cluster sampling which has been performed in different stages. The questionnaire of Buffard, et al (1995), the questionnaire of five factors of personality (Costa & McCrae, 1985) and the Family Questionnaire (Epstein, Baldwin and Bishop, 1983) have been used in this study.The outcome of the present study revealed that there are significant differences among the three groups of participants in self-regulation p./05,personality trait p./05, family function p./05.The findings of the present study revealed that talented students are different from the other two groups in self-regulation, personality and family function . The favorable learning environment and family behavior may play a major role in these differences.
, Family Function,Gifted,Normal Keywords:Selfrgulation,Personality Trait
فصل یکم
کلیات پژوهش

پیشدرآمد
در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته میشود. به ترتیب که، موضوعاتی مانند مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدفهای پژوهش و تعریفهای مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش به تفضیل مورد بحث قرار میگیرد.
مقدمه
دانش بشری درباره نیازهای مختلف یک انسان، دستاندرکاران آموزش و پرورش را به تحقق نیازهای دانشآموزان در ابعاد گوناگون ملزم ساخته است. رشد همه جانبه نوجوان و برآوردن نیازهای آنان از جهت جسمی، حرکتی، شناختی، زبان و گفتار، عاطفی واجتماعی و بالاخره رشد خلاقیت و ابراز وجود مدنظر بسیاری از دستاندرکاران تعلیم و تربیت میباشد که در مراحل آموزشی بالاتر باید دنبال شوند (مفیدی،1390).
از آنجایی که انسانها در ابعاد مختلف دارای تفاوتهایی هستند، این تفاوتها در تواناییها، استعدادها، رغبتها و سرانجام در شخصیت آنها نمود مییابد. شناخت ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان این امکان را فراهم میآورد تا با شناخت و آگاهی، مسائل را با علایق و صلاحیتهای آنها تطبیق داده و از نظر روحی روانی محیط زندگی و زمینه های تحصیلی را ایمن سازیم، تا دانش آموزان بتوانند در آن محیط، تواناییها