مالکین را در دفتر توزیع اظهارنامه ثبت نموده و در روی اظهارنامه نیز که به مالکین و در صورت غیبت آنها به مستأجر یا کدخدای محل تسلیم و در دفتر توزیع اظهارنامه رسید داده میشود، شماره ملک ومشخصات آن را یادداشت و به نمونه(امضاء) خود میرساند. (ماده 11ق.ث. و 26 آ.ق.ث.)
اظهارنامه باید شامل نکات مندرج در ماده 22آ.ق.ث. باشد، پس از ارائه از طرف متقاضی و معرفی ملک مورد تقاضا،نقشه آن توسط نقشهبردار ثبت ترسیم و صورت مجلس مبنی بر تصرف مالکانه درخواستکننده به وسیله نماینده و نقشهبردارتهیه میشود(ماده 24آ.ق.ث.) با اعاده اظهارنامهها وصول آن مرتباً با قید تاریخ در دفتر توزیع اظهارنامه قید میشود (ماده50 آ.ق.ث.)
3- انتشار اسامی اشخاص که اظهارنامه داده اند و نوع ملک و شماره معینه آن طی دو نوبت ظرف 60 روز ازطرف اداره ثبت ظرف مدت 90 روز از تاریخ اولین آگهی ماده 10 تا چنانچه کسانی نسبت به تقاضای ثبت ملکی معترض یا خود را صاحب حقی بدانند، مطلع گشته و اقدام قانونی به عمل آورند(آگهی ماده 11ق.ث. معروف به آگهی نوبتی)
4- انتشار یک نوبت آگهی مربوط به دعوت از تقاضا کنندگان ثبت و مجاورین برای انجام تحدید حدود، حداقل 20 روز قبل از آن و سپس انجام تحدید حدود املاک به ترتیب شماره، البته صورت مجلس تحدید حدود باید حاوی مطالب مندرج در ماده 72 آئین نامه قانون ثبت باشد، از قبیل تاریخ انجام تحدید حدود و نام و نشانی حاضرین و معترضین و ذکر حقوق ارتفاقی دیگران در ملک مزبور و یا ملک مزبور در ملک دیگران و ذکر حدود و مشخصات ملک با ذکر طول ابعاد و مساحت و علامات و عده و نوع فواصل آنها و شماره های مجاورین، بعلاوه باید نقشه کامل ملک نیز بوسیله نقشهبردار ثبت ترسیم شود. مستدعی ثبت یا نماینده او حدود ملکی را که میخواهد ثبت کند بطورمشخص معرفی نموده و صاحبان املاک مجاور و دخالت کنندگان چنانچه ایراد و اعتراض دارند بیان میکنند. اگر تقاضاکننده درموقع تحدید حدود خود و نمایندهاش حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده ازطرف مجاورین تحدید خواهد شد. هرگاه حدود مجاورین نیز از لحاظ عملیات ثبتی،تثبیت و معین شده باشد، تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد.(مواد14و15 و تبصره ماده 15قانون ثبت و مواد70 الی75 آ.ق.ث.)
5- قبول اعتراض بر ملک مورد ثبت ظرف90 روز ازتاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی درصورت اقامه دعوی و ارسال آن به دفتر دادگاه صالحه جهت رسیدگی، البته به موجب ماده 74 اصلاحی آئین نامه مصوب 8 /11/1380 معترضین باید اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت تسلیم نمایند و علاوه بر آن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مراجع ذی صلاح قضائی تقدیم نمایند (طبق ماده 16 ق.ث.) والا متقاضی ثبت میتواند از دادگاه ذی صلاح گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به ثبت محل تسلیم نماید، اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد.
مبداء اعتراض به اصل ملک تاریخ انتشار روزنامه مربوط به درج اولین آگهی نوبتی است(ماده 86 آ.ق.ث.) اعتراض اعم از اینکه در فرجه قانونی به عمل آمده یا خارج از آن باید اخذ شود و تاریخ رسید با تمام حروف در رسید اعتراض درج و به معترض داده شود. (ماده89 و90 آ.ق.ث.)
6- ارائه گواهی از دادگاه به اداره ثبت مشعر بر جریان دعوی بین متقاضی ثبت و معترض بر ثبت قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی ظرف 90 روز از انتشار آگهی مزبور والّا حق معترض ساقط خواهد شد(ماده 17 ق.ث.) البته قبل ازانتشارآگهی نوبتی ، دادخواست اعتراض یا گواهینامه جریان دعوی بین معترض و مستدعی ثبت پذیرفته نخواهد شد. (ماده87 آ.ق.ث.) از سوی دیگر گواهینامه جریان دعوی اعم از اینکه در فرجه قانونی یا خارج از آن به اداره ثبت تقدیم شود باید اخذ شده و در رسید آن تاریخ رسید با تمام حروف قید شود (ماده89 و90 آ.ق.ث.)
7- در مواد 18تا19 مکرر قانون و 86 تا97 آیین نامه ترتیب و نحوه اقدام دادگاه، درباره رسیدگی به اعتراض و دعوی معترض بر ثبت مقرر گردیده است.
8- قبول اعتراض بر تحدید حدود یا ادعای حقوق ارتفاقی از مجاورین و متقاضی ثبت که هنگام تحدید حدود غایب بوده، ظرف30 روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود و رعایت مقررات مواد16 تا19 قانون به استثناء مدت اعتراض غیر مجاورین (طبق ماده 20 قانون ثبت)

ح) انواع ملک باتوجه به قانون ثبت ( «ثبت شده» و «ثبت نشده» و «در جریان ثبت» )
دو اصطلاح «ملک ثبت شده » و «ملک در جریان ثبت» بسیار معروف است و در ثبت کاربرد بسیاری دارد و در مقابل این دو اصطلاح «ملک ثبت نشده» یا فاقد پلاک یا فاقد سابقه ثبتی نیز معروف است پس از تنظیم و امضای صورت مجلس تحدید حدود توسط نماینده و نقشه بردار و تحویل آن به اداره ثبت،صورت مجلس مرقوم توسط نمایندگان محدد با پروندههای مجاورین تطبیق و پس از تکمیل آن پیش نویس سند مالکیت تهیه و ضمیمه پرونده، تسلیم بایگانی ثبت میشود و اصطلاحاً با خاتمه عملیات مقدماتی ثبت، مسئول دفتر املاک، ثبت ملک را با مشخصات مندرج در ماده 103 آیین نامه و البته به دستور مدیر ثبت (یا مأذونمنصوب دارندهحق امضاء)در دفتر املاک وارد و به امضاء مدیرثبت(یا مأذون صاحب امضاء) میرساند.
مشخصات و مواردیکه دردفتر املاک وارد میشود شامل: 1-شماره ملک 2- تاریخ ثبتملکدر دفتر املاک 3- مشخصات کامل، تابعیت و نشانی مالک 4- نوع و مشخصات ملک و محل وقوع و اجزا و متعلقات آن 5- حدود ملک 6- بهای ملک 7- حقوق عینیه که اشخاص در آن ملک دارند با اسامی صاحبان حقوق وحقوق ارتفاقی ملک مورد ثبت در املاک مجاور ویا حقوق ارتفاقی املاک مجاوردرملک مورد ثبت.
بنابراین هر ملکی که به ثبت دفتر املاک به شرح فوق (و البته با رعایت قوانین و مقررات و پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت) رسیده است اعم از آنکه سند مالکیت آن صادر شده باشد یا خیر؛ و هر ملکی که عملیات مقدماتی آن به انتها رسیده و مواعد اعتراض منقضی شده و اعتراض واصل نشده یا اگر اعتراضی شده طبق حکم قطعی نهائی مردود اعلام شده ولو اینکه هنوز وارد دفتر املاک نشده باشد بدان«ملک ثبت شده»میگویند و هر ملکی که در منطقه مشمول ثبت عمومی یا املاکی که برابر قوانین وقت تقاضانامه ثبت اختیاری دادهاند و عملیات ثبتی آنها شروع شده یا در جریان است و پلاک ثبتی بدان اختصاص داده شده است (که معمولاً در هنگام ثبت اظهارنامههای استردادی در دفتر توزیع اظهارنامهها برای هر ملکی شمارهای اختصاص میدهند که شماره پلاک ثبتی ملک خواهد بود)ولکن هنوز عملیات مقدماتی ثبت آنها به اتمام نرسیده یا مواعد اعتراض منتفی نشده یا مورد اعتراض واقع شده و هنوز تعیین تکلیف قطعی و نهائی نشده«ملک در جریان ثبت» میگویند. بنابراین املاک در جریان ثبت دارای پلاک ثبتی هستند و نسبت به آنها اظهارنامه یا تقاضانامه داده شده است و در اداره ثبت پرونده دارند ولی به هر دلیلی عملیات مقدماتی ثبت آنها به انتها نرسیده و هنوز وارد دفتر املاک نشده است.
و اما املاکی که مشمول هیچ کدام از «ملک ثبت شده»یا « در جریان ثبت » به شرح فوق نباشد؛ اصطلاحاً املاک فاقد سابقه ثبتی یا املاک عادی یا «املاک ثبت نشده» میگویند.
سند مالکیت داشتن یا نداشتن، ملاک ثبت شده یا نشده نمیباشد ، چرا که سند مالکیت فقط مدرک اثباتی مالک و ملکی است که ثبت دفتر املاک شده است. و معمولاً به تقاضای مالک توسط اداره ثبت صادر میشود و بسا که ملکی ثبت دفتر املاک شده باشد و «ملک ثبت شده »محسوب شود ولی به دلیل عدم درخواست مالک یا ادله دیگر تاکنون سند مالکیت آن صادر نشده باشد. ولی آنچه مسلم است هر ملکی که سند مالکیت آن صادر شده است قطعاً «ملک ثبت شده»است و برای املاکی که ثبت دفتر املاک نشده است امکان صدور سندمالکیت فراهم نیست و اعم از اینکه اساساً ثبت نشده باشد یا در جریان ثبت باشد ویا حتی عملیات مقدماتی آن تمام شده باشد ولی هنوز به ثبت دفتر املاک نرسیده باشد. و از اینجا معلوم میشود که سند مالکیت رو نوشت دفتر املاک است و باید مطابق آن صادر شود و نمیتواند با دفتر املاک مغایرتی داشته باشد و در صورت مغایرت دفتر املاک ملاک ومناط است و برطبق آن باید اصلاح شود مگر در فروضی که قانون پیشبینی کرده که دفتر املاک حاوی اشتباهی باشد که چگونگی اصلاح آن یا رفع آن نیز پیش بینی شده است. بنابراین سند مالکیت مدرک مستقلی با ارزش ذاتی مستقل از ثبت دفتر املاک نیست بلکه مدرکی منطبق بر دفتر املاک است و به تبع آن معتبر است مگر صفحات نقل و انتقالات آن که اخباری از طرف دفتر اسناد رسمی در آن درج شده باشد.
ط) دفتر املاک
اداره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر متعددی است ازجمله دفترتوزیع اظهارنامه، دفتراملاک، دفترثبت شرکتها (که امروزه دربعضی ادارات مستقل شده و…) دفتراملاک دفتری پلمپ شده و شمارهگذاری شده و امضاء شده (طبق مقررات قانونی) است مختص ثبت املاک هر بخش درهرناحیه ثبتی است که ترتیب نگارش آن برطبق شماره املاک است و هرملکی که عملیات مقدماتی آن صحیحاً خاتمه یافته باشد، یعنی مواعد اعتراض آن منقضی شده و اعتراضی واصل نشده یا محکوم به رد طبق حکم قطعی نهانی شده است باید بامشخصات مقرر قانونی وارد دفتر املاک گردد. ثبت ملک در دفتراملاک در حقوق ایران مبتنی برثبت عینی است و براساس شماره املاک است نه نام مالک (ثبت شخصی مثل کشور مصر نیست) فلذا ثبت ملک دارای ارزش ذاتی است و مشمول فرض قانونی مندرج در ماده 22 قانون ثبت است که اثبات خلاف آن مقدور نمیباشد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

متصدی دفتر املاک کارمندی تابع سازمان ثبت اسناد و املاک است و این دفتر و متصدی آن در ادارات ثبت هر شهرستان یا هر ناحیه مستقر است.
وظیفه متصدی دفتر املاک، ثبت و درج ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت و ثبت و انعکاس و اخبار تحولات بعدی ملک و مالک آن است.
برای هر شماره ملک یک صفحه اصلی اختصاص یافته و برای ثبت تحولات و تغییرات و انتقالات هر ملک یک یا چند صفحه سفید در نظر گرفته میشود و مراتب بازداشت و توقیف در ملاحظات ثبت دفتر هر ملک درج میگردد و برای افراز و تفکیک ممکن است صفحات جدید در دفاتر جدید افتتاح گردد.
ثبت ملک وصدور سند مالکیت بعد از آن؛ اقدامی حاکمیتی است فلذا صحت آن فرض قانونی است و اثبات خلاف آن مقدور نمی باشد.
سند مالکیت رونوشت دفتر املاک است و دارای ارزش مستقل از دفتر املاک نمیباشد و هر گونه ایراد و اشتباهی در سند مالکیت باید بر طبق دفتر املاک اصلاح گردد بنابر این دفتر املاک ارزش ذاتی و مستقل دارد نه سند مالکیت.
ی) ثبت ملک و آثار آن
برابر ماده 21ق.ث پس از ثبت ملک دردفتر املاک، سند مالکیت آن«مطابق ثبت دفتر املاک» صادر و به مالک یا مالکین تسلیم میشود. بنابراین اولین ومهمترین اثر ثبت ملک«صدور سند مالکیت» است و سندمالکیت صادره منطبق بر دفتر املاک همراه با ثبت دفتر املاک مشمول فرض حقوقی ماده 22 ق.ث است و اثبات خلاف آن مقدور نیست چرا که ثبت ملک و صدور سند «اقدامی دولتی و حاکمیتی» است و قانون بر این اقدام دولتی و حاکمیتی اعتبار مطلق داده است و هر ادعائی خلاف فرض مرقوم غیر قابل استماع است و هر آنچه اثباتاً و نفیاً مستلزم عدم اعتبار مطلق باشد باطل و بلااثر و غیرقابل قبول است لذا سایر آثارنیز به نحو اختصار چنین است:
1- از تاریخ ثبت شدن ملک در دفتر املاک، دولت فقط کسی را مالک میشناسد که ملک به اسم او ثبت شده است(م 22 ق.ث)
2- سند مالکیت تنها وقتی صادرخواهد شد که ملک دردفتر املاک ثبت شده باشد(م 21 ق.ث)
3- پس ازثبت ملک در دفتراملاک دعوی تضییع حقضمن جریان ثبتی ملکی از کسی پذیرفته نخواهد شد. نه به عنوان قیمت و نه هیچ عنوانی دیگر، حقوقی یا جزائی، هیچ کدام مسموع نخواهد بود(م 24 ق.ث)
4-ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت نشانه خاتمه جریان ثبتی ملک است و از ملک ثبت نشده و املاک در جریان ثبت باز شناخته میشود.
5-ثبت ملک به حقوق دارندگان حق ارتفاق هیچ گونه خللی وارد نمیآورد.
6-پس از ثبت ملک در دفتر املاک، کلیه اسناد مربوطه به معاملات راجع به ملک ثبت شده و حقوق ثبت شده در دفتر املاک باید اجباراً به ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی رسیده و نقل آن فقط به توسط سند رسمی مقدور است(مواد 46 قانون ثبت و 18 قانون دفاتر)
7-اسناد رسمی معاملات املاک ثبت شده و حقوق ثبت شده دفتر املاک، علاوه بر متعاملین و قائم مقام آنها برای اشخاص ثالث نیز دارای اعتبار کامل و رسمی است. در حالی که معاملات املاک ثبت نشده فقط فی مابین متعاملین و قائم مقام آنها دارای ارزش و اعتبار است.(م 72 و 88 ق.ث)
8-اسناد رسمی معاملات املاک ثبت شده علاوه بر امتیازات فوق در کلیه ادارات و محاکم نیز پذیرفته شده است ولی اسناد عادی معاملات ثبت شده که باید به ثبت رسمی برسد و نرسیده فاقد ارزش و اعتبار قانونی بوده و علیه ثالث نیز فاقد اعتبار و در هیچ اداره یا محکمهای پذیرفته نخواهد شد.(م 48 ق.ث)
9-ترتیب انجام معامله و تنظیم سند رسمی معاملات املاک ثبت شده با املاک درجریان ثبت حتی تفاوت دارد و در موارد مختلفه قانون ثبت به صراحت بیان شده است.(م 41و 42 و43و سایر مواد ق.ث)
10-ترتیب اثرندادن به اسنادرسمی معاملات املاک ثبتشده، توسط ادارات ومحاکم، مستلزم مجازات کیفری و اداری و مسئولیت مدنی است. و ممکن است از جمله مصادیق ترتیب اثر ندادن به اسناد رسمی معاملات مرقوم؛ ترتیب اثر دادن به اسناد عادی مخالف و متضاد آن باشد.البته این امتیاز از آثار ثبت سند است و ذکرآن در اینجا به واسطه برخورداری از امتیازات سندرسمی است. فلذا به طور کل برخورداری از امتیازات سند رسمی مد نظر است که ملک ثبت شده به نحو اتم و اکمل از آنها برخوردار است.
11- آثار غیرحقوقی ثبت ملک، امتیازات قابل توجهی است و دارنده سند مالکیت رسمی دارای امتیازات عرفی و اجتماعی بسیاری است. نظیر اعتبار و اعتماد که گرچه از آثار مستقیم ثبت ملک و حقوقی نیست ولی به قدری واجد اهمیت است که نمیتوان آن را به حساب نیاورد و از آن چشم پوشید و این امر شاید جهت تشویق و ترغیب هر چه بیشتر مالکین به ثبت ملک و نقل رسمی آن انگیزهای بزرگ ومهم به شمار آید.
از جمله این آثار مستند سازی املاک و ورود آنها به دایره امور اقتصادی و مالی است. و اسناد مذکور خود موجب اعتبار دارنده و سبب کسب اعتبار بیشتر از نهادهای مالی است و نهایتاً موجب ورود املاک در ثروت ملی و مبادلات اقتصادی است و این سبب ایفای نقش ثانوی و غیرذاتی برای املاک است که خصوصا در دنیای امروز که افکار و ایدهها مستندسازی میشود و وارد مقولات اقتصادی و سبب تولید ثروت میشود نقشی بسیار مهم و درخور توجه است.
ک) ثبت سند رسمی معاملات املاک و آثار آن
1- مفهوم سند رسمی و اعتبار آن
مفهوم سند رسمی
ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است :«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است.»

با توجه به ماده مرقوم برای رسمی محسوب شدن سند؛ سه رکن باید رعایت شود: اولاً به وسیله مامور رسمی تنظیم شود و مامور رسمی ممکن است مستخدم دولت باشد یا نباشد، ولی بایستی برای اینکار طبق قانون مامور شده باشد و اصولا بر کار او نظارت می شود. ثانیاً مامور رسمی مرقوم در حدود صلاحیت محلی و نسبی خویش مبادرت به تنظیم سند نموده باشد و صلاحیت ذاتی خود را نیز رعایت کند، فلذا مامور رسمی تنظیم سند ازدواج نمی تواند شناسنامه صادر کند و مثلاً مامور ثبت احوال دامغان نمی تواند شناسنامه مربوط به تهران را صادر کند. ثالثاً آنکه کلیه قوانین و مقررات شکلی و ماهوی مربوط به تنظیم آن سند را رعایت کند و مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز نباشد. فقد هر یک از شروط فوق موجب غیر رسمی تلقی کردن سن