که به مفهوم درگیری و جنگ مسلحانه است و تعریف جنگ در زبان انگلیسی وضعیتی است که در آن دو یا چند کشور و یا گرو مردمی در طی یک برهه زمانی علیه یکدیگر مبارزه می کنند .
2.1.3.3.2ماهیت و اهداف جنگ اسلامی
تاریخ مسلمین همانند تاریخ بسیاری از جوامع دیگر عاری از جنگ نبوده است. پیامبر اکرم (ص) هرچنددرابلاغرسالتخویش،اصلرابردعوتمسالمتآمیزگذاردهبود،امادرپارهایازمواقعبهسببشرایطخاصسیاسیواجتماعی،شیوهمسالمتآمیزِدعوتآنحضرت،بهجنگوشیوهقهرآمیزمنجرمیشد. مانند؛رفتارپیامبر(ص)درقبالسرانمشرکقریش،کهبهمخالفتشدیدباآنحضرتبرخاستهبودند، امابابررسی آیاتمربوطبهجنگبهخوبیمیتواندریافتکهاینرفتار،رفتاردفاعیبوده،نهتهاجمیوماجراجویانه. زیرا پیامبراکرم(ص)،درطولسیزدهسالاقامتخویشدرمکهازاصلدعوتبهرهجستوجو دراینراهبهرغماذیتوآزارمشرکانازشیوههایدیگراستفادهنکرد. پسازبیعتبخشیازمردممدینهدرعقبهمسلمانانازهرلحاظنیرومندشدندوپیامبربامهیاشدنشرایطزمانیومکانیوهجرتازمکهبهمدینهازسویخداوند، دستورمقابلهباکفارقریشواستفادهازرفتارمبتنیبردفاعرادریافتکرد. واین آیهزیرنازلشد: (أذِنَ للذین یقاتلونَ بِأنّلهم ظُلِمواو إنّاللهِ علی نَصرِهم لَقدیر). اذن ورخصت دفاع ومقابله بادشمنان اسلام به جنگجویان داده شد؛ چرا که آنان از دشمن سخت ستم کشیدند وظلم دیده ا ند وخداوند بریاری آنها قادروتوانااست.
به هرحال از آیات قرآن کریم، چنین استفاده میشود که؛ جنگ درمکه به اسلام تجویز شده است ، وپیامبراکرم(ص) نیز آنرا به عنوان یک رفتار و یک ابزار در روابط خارجی پذیرفته واز آن بهره جسته است.ولی جنگ در اسلام دارای شرایط وقواعد خاصی است که میتوان آنرا درچند بند ذیل خلاصه کرد:
دراکثر آیات قرآن،جهاد و قتال با کفارومشرکان مقید به قید« فی سبیل الله»شده است، به این معنا که خیر،صلاح ورحمت برای همگان میباشد ودر نهایت تعبّد وفرمان برای خالق یکتا صورت می گیرد.
باید با کسانی که معترض ومهاجمند مبارزه وجهاد کرد؛ آیه شریفه (وقاتلوافی سبیل الله الذین یقاتلونکم), مقید به این معنا است که جهاد در حقیقت دفعورفع تهاجم است، با کسانی که فتنه وآشوب بر میانگیزند وخلق خدارا منحرف میکنند وبه حقوق وحدود تجاوزمیکنند: (وقاتلواهم حتی لاتکون فتنه[وباآنها پیکار نمایید تا فتنه( بت پرستی وسلب آزادی ازمردم ) باقی نماند].
جنگ و جهاد باید در محیطها وسازمانهای امن وصلح ممنوع باشد، تا شاید دشمنان ومحاربان به تفاهم وفراگرفتن دعوت اسلامی گرایند. جهاد درحدود مسجدالحرام صورت نمیگیرد؛ (ولاتقاتلوهم عندالمسجدالحرام) ودرماههای حرام نیزممنوع است مگرآنکه دشمن نقض حدود وپیمان شکی کند: «(الشهرالحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص).
و در نهایت ازحدودی که اسلام تبیین نموده است، نبایدهیچ جنگجوی مسلمانی تجاوز کند؛0ولاتعتدوا ان الله یحب المعتدین).بخشی از آن حدودی که خداوند در جنگ ها تبیین نموده اند عبارتند از :
ـ سربازان نباید به زنان آزار برسانندو متعرض ایشانبشوند، گرچه به آنان و فرماندهان ناسزا بگویند.
پرده دری میکنید به خانه ها وارد شوید و چیزی از اموالشان را ستانید مگر آنچه از لشکرگاهشان یافتید و زنی را نیازارید به هیجان وا مدارید گرچه به ناموس شما دشنام گویند و به فرماندهان و نیکان …شفابخش دهد چه اگر نیرو وتوان و عقل هایشان کم است و ما دستور داشته ایمکه حتی اگر مشرک باشند با آنها کاری نداشته باشیم .
از غنایم قبل از قسمت و تقسیم دزدی نکنید یا خیانت نکنند.
4- مثله نکنید و مثله یعنی قطع اعضاء همچنین ؟؟؟؟؟؟ شده است (وقتی که با صبر و به آرامی صورت بگیرد )یا حبس می کند تا اینکه بمیرد.
5- خیانت نکنید ؛ در عهدهایشان و پیمان هایشان و در ؟؟؟؟ که به دشمن می دهند.
6- پیران ناتوان که در جنگ داخل نمی شوند = نکشید.
7- کودکان را نکشید.
8- زاهدانی که ترک دنیا کرده اند را نکشید.
9- زنان را نکشید مگر اینکه بکشند کسی را.
10- قطع نکنید درختان را مگر اینکه از روی اضطراب یا اینکه به صلاح مسلمین همان طور که خداوند فرمودند : (سوره حشر آیه ؟؟؟ + ترجمه )
11- نسوزانند ؟؟؟؟ را مگر به ضرورت ؟؟؟؟؟؟باشد.
12- زرع و کشتار را نسوزانید.
13- از سم در سرزمین آنها استفاده نکنیم.
14- هنگامی که ملاقات کردید ؟؟؟؟ از مسلمین را پس او را به اسلام دعوت کنید ( این در احادیث ذکر شده است ؛ نکشید و نجنگید تا اینکه دعوت کنید آنان را به اسلام )
پس اگر پذیرفتند دست از آنها بکشید و آنها را به هجرت به سوی دار الاسلام دعوت کنید پس او را قبول کنید و از او دست بکشید.
15- دست و پای ؟؟؟؟ حلال گوشت را قطع نکنید مگر اینکه چاره ایی نباشد ؟؟؟؟ برای خودشان.
16- اگر از هجرت به دار الاسلام ابا کردند و ؟؟؟؟ ماندند؛ حکم آنها همچون به اعراب مسلمان می باشد و همانگونکه با آنان رفتار می شود با مابقی رفتار می شود ولی در باب غنایم و تقسیم آنها چیزی به آنها نمی رسد.
17- اگر هم از پذیرش اسلام و هم هجرت ابا کردند پس آنان را ؟؟؟؟؟
دعوت کنید پس اگر قبول کردند از آنان دست بکشید.
18- پس اگر نپذیرفتند ؟؟؟؟؟ با آنها بجنگید.
19- بنا ء هایشان را ؟؟؟؟ نکنید.
20- آب ها رو به رویشان ؟؟؟؟ همانطور که ؟؟؟؟؟ آمده است که :
علی (ع) بعد از اینکه آب را از معاویه گرفت…
……………………………………………………………………………..
جنگ در اسلام ( کتاب الاسیر فی الاسلام میانجی )
امام علی در جنگهایی که داشتند به مبارزین وصیت کردند :
به تمام شرایطی که ذکر شده و علاوه بر آن به :
1- دشمنان را از پشت نکشید.
2- مجروحان را نباید کشت.
3- هنگامی که بر مردان دست یافتید،عورت آنها را آشکار نکنید.
4- پوشش ها را هتک نکنید
5- داخل خانه ها بودن اذن نشوید.
6- شی ء ایی از اموالشان را نگیرید مگر آنچه در ؟؟؟؟ آنها یافتید.
7- زنان را با آزار نبایستی آشفته کرد اگرچه شما را دشنام دهند ؛
از آنها روی برگردانید.
8- اسیران را نکشید.

اینها احکام جنگ اسلامی است هدف در جنگ ها رسیدن به حق است نه شهوات دنیوی و غنایمش و نه برای انتقام ، نباید تعدی کرد.
( آیه 190 بقره ) و نهی شده است از تجاوز و تندی مطلق و
هر آنچه صدق کند برا آن تعدی مثل قتال قبل از دعوت به حق و ؟؟؟؟ کردن به جنگ و قتل زنان و کودکان و هر آنچه در سنت رسول (ص) بیان شده است .( المیزان ج 2 ص 61 و 62 )
2.1.3.3.4-اهداف جنگ اسلامی
جنگ با کفار در دین اسلام بر دو نوع است : جنگ ابتدایی و جنگ دفاعی. مراد از جنگ ابتدایی جنگی است که؛ در صورت فراهم آمدن شرایطی خاص، مسلمین برای تحقق اهدافی مشروع و انسانی آغازگرآن هستند. وجنگ دفاعی جنگی است که، مسلمین برای دفعِ هجوم کفار به سرزمین های اسلامی به آن دست می یازند. بر همین اساس اهداف جنگی هم به دو دسته تقسیم می شوند:
الف)اهداف جنگی در جنگ ابتدایی
-گسترش اسلام و برداشتن موانع حاکمیت اسلام
2- از میان برداشتن موانع دعوت : اسلام به عنوان آخرین دین الهی آیینی جهان شمول است که رسالت هدایت تمامی انسان ها را بر عهده دارد. از این رو به ملت و نژاد خاصی اختصاص ندارد. قرآن ()

3- نابودی ستم و نجات مستضعفین : حمایت از مظلوم یکی از اهداف مهم دین اسلام است () و ()
ب)اهداف جنگی در جنگ دفاعی
1- حفظ کیان اسلام () بدیهی است اگر دفاع از دین شروع نباشد چیزی جز محو دین و نابودی پرستشگاهای یکتا پرستان نتیجه نخواهد داشت و چون اقامه از دین حقی مشروع است؛دفاع از آن نیز مشروع است؛() لذا به اجماع همه فقها دفاع از موجودیت اسلام که از آن در روایات به بیضه الاسلام تعبیر می شود واجب است.
2- حفاظت از جان و مال و ناموس مسلمین : ( آیه 19 بقره ) و ( آیه 36 توبه )
فلسفه جهاد در اسلام : هدف نهایی از جهاد، صلح است یعنی صلح قطعی بشریت که تحت تبعیت وسلطه قواعد آیینی یکتاپرست قرار گیرد. هدف جنگ در اسلام و این جنگ مختص دین اسلام نیست …
هدف دین تنها به دعوت به پرستش خداوند نیست بلکه افزودن بر آن زمینه سازی برای اتمامه عدل و قسط در جامعه از مهمترین هدف های انبیای الهی است.
2.3- کنوانسیون ژنو
2.3.1-معرفی شهر ژنو
ژنو یکی از پرجمعیت ترین کانتون های کشور (واقع در جنوب غربی) سوئیس است که در کنار دریاچه ژنو وا قع می باشد. ژنو جمعیتی بالغ بر 20 هزار نفررا داراست . زبان گفتاریمردم آن فرانسوی و دینشان مسیحیت (پروتستان و کاتولیک) می باشد. و 15%مردم این شهر مسلمانند.
در این شهر سازمان ها و نهادهای بین المللی و اروپایی زیادی واقع می باشد , از ا ین رو یک شهر بین المللی محسوب می شود و میزبان بیشترین تعداد نهادهای بین المللی جهان است, از مهمترین سازمان های بین المللی در این شهر سازمان بین الملل متحد و, صلیب سرخ بین المللی و سازمان بهداشت جهانی به شمار می رود . علاوه بر وجهۀ بین المللی ژنو , این این شهر دومین قطب اقتصادی کشور سوئیس و نهمین مرکز اقتصاد رقابتی جهان و سومین در اروپا , بعد از لندن و زوریخ می باشد. همچنین در سال 2009. م مقام سومین شهر از نظر کیفیت زندگی در جهان را بعد از وین و زوریخ به دست آورده است و در آخر می توان گفت :بسیاری از مشاهیر جهان و ایران همچون ؛ دکتر محمود حسابی و …. مدتی را در این شهر زندگی کرده اند.
2.3.2- تاریخچه حقوق بشر و کنوانسیون ژنو
ازآن جا که مقررات تصویبی کنوانسیون ژنو جزو منابع حقوق بشر دوستانه می باشد, ضرورتاً در ابتدا فصلی کوتاه را به توضیح و تبیین حقوق بشر دوستانه اختصاص می دهیم و سپس به کنوانسیون ژنو می پردازیم:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2.3.2.1- حقوق بشر دوستانه
حقوق بشر دوستانه مجموعه ای از قواعد بین المللی یا عرفی است که ,شخصاً ناظر به رفتار قوای متخاصم در جنگ های مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی است. این قواعد به دلایل انسان دوستانه حقّ طرفین مخاصمه را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شیوه های جنگی محدود می کـند و افـراد انسـانی و یا اموال و اشیایی را که در درگیری ها مورد آسیب قرار گرفته یا خواهند گرفت را,مورد حمایت قرار می دهد.حقوق بشر دوستانه حقوق مخاصمات مسلحانه نیز نامیده می شود. هدف آن کاهش دردها و آلام انسانی و محدود کردن آثار سوء ناشی از جنگ است ,لیکن امروزه هدف از حقوق بشردوستانه تأمین احترام به شأن و کرامت والای انسان, تضمین حقّ حیات و حقوق اساسی او و نیز تعقیب محاکمه و مجازات جنایت کاران جنگی است.
در بحث حقوق بین الملل, دو اصطلاح حقوق بشر و بشر دوستانه به کار برده شده است که؛ با وجود شباهت اسمی وجه است که,ای که در آن ها دیده می شود , در موضوع و هدف از همدیگر متمایز می باشند و در ادبیات حقوق بین الملل معاصر بر دو منظور کاملاً متمایز دلالت دارند.
در حقیقت ,حقوق بشر دوستانه مجموعه قوانین و مقرراتی که هدفش تعیین حقوق انسان ها در زمان جنگ و اثناء تخاصمات مسلحانه است ,در حالی که حقوق بشر از مجموعه مقرراتی است که به تنظیم حقوق انسان ها در زمان صلح می پردازد.
به عبارت دیگر حقوق بشر دوستانه دارای دو عنصر است : 1)مربوط به حمایت از گروه های خاصی از اشخاص هم چون زخمی ها، بیماران، اسرای جنگی و نیز شهروندان غیر نظامی ها می شود. 2)مربوط به بحبوحه درگیری مسلحانه می شود. در حالی که حقوق بشر راجع به تمام مردم و در تمام زمان هاست. از نظر تحلیل فلسفی می توان چنین گفت که : حقوق بشر ناظر بر انسان گرایی در قوانین و یا به تعبیری دیگر انسان محوری (اپانیستی) است و قوانین بشر دوستانه از انسان دوستی و نیکوکاری نسبت به او نشأت می گیرد . قوانین بشرگرایانه به بشر از آن جهت که بشر است بدون توجه به نژاد خاص و یا موطن جغرافیایی او و به تعبیر دیگر به اصالت انسانی او مربوط است.
.2.3.2.2-کنوانسیون ژنو
2.3.2.2.1- تاریخچه کنوانسیون ژنو
وضعیت حقوقی اسیران جنگی تا پایان قرن 19 در هیچ معاهده ای به طور تفصیلی گنجانده نشده است قبل از آن در مواد “105 و 106 مقررات 1863 در امریکا”در مورد مبادله اسیران اشاراتی شده بود .در سال 1866 در « پراگ » کنوانسیونی بین اتریش و پروس منعقد شد که همراه با اصولی در رابطه با تخلیه سرزمین اتریش، مقرراتی هم در مورد مبادله اسیران جنگی وضع گردید. اولین تلاش در تنظیم وضعیت اسیران جنگی و رفتار با آن ها، در یک معاهده چند جانبه، در کنفرانس 1874 « بروکسل»بود که اگرچه جنبه الزام آور نداشت، ولی حاوی اصولی بود که می توان آن ها را پیش درآمد تحولات بعدی دانست. در اعلامیه بروکسل، طی 12 مادّه برقراری رژیم حاکم بر اسیران جنگی مطرح شد، ولی همان طور که ذکر گردید گرچه اعلامیه تصویب نشد و به مرحله اجرا در نیامد، ولی اصول آن در موافقت نامه های بین المللی بعدی در نظر گرفته شد.
قرن نوزده, شاهد مفاهیم نوین در حقوق طبیعی و حرکت جدید بشر دوستانه به ویژه در ایده های « هنری دونان » بود. در سال 1895 سپاهیان فرانسه و اتریش در سولفرینو محلی در شمال ایتالیا به نبرد سختی پرداختند. به صورتی که در مدت کوتاهی 36 هزار مجروح به جای گذاشتند . مجروحین در صحنه نبرد در حال جان باختن بودند, بدون هیچ کمک رسانی, در این حال یک بازرگان جوان سوئیسی به نام « هنری دونان » اندکی پس از نبرد به منطقه جنگ وارد شد و خسارات و تلفات را مشاهده کرد. او تحت تأثیر قرار گرفت و به کمک افراد محلی یک حرکت امدادی اولیه را برای نجات مجروحین جنگ سازماندهی نمود. هانری دونان در بازگشت به کشور خود با الهام از مشاهداتش در نبرد سولفرینو کتاب خاطرات سولفرینو را منتشر کرد. وی پس از شرح تألمات جنگ کاهش تلفات و آلام قربانیان دو پیشنهاد کرد :
تأسیس یک جمعیت امدادی داوطلب در هر کشور که در زمان صلح آموزش دیده باشند تا در زمان جنگ امداد رسانند.
دول جهان در یک کنگره ی اجتماع نموده و یک اصل بین المللی تخلف ناپذیر را که از طریق یک قرارداد ضمانت اجرایی می یابد ,تصویب نمایند. تا مبانی حقوقی حمایت از بیمارستان های نظامی و پرسنل امدادی و درمانی را تهیه کنند. پیشنهاد اول وی منتهی به تأسیس صلیب سرخ و هلال احمر بین المللی شد و پیشنهاد دوم منجر به تصویب کنوانسیون ژنو شد.
در 17 فوریه 1863 کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام وجود کرد و در اوت 1864 اولین کنوانسیون ژنو برای بهبود شرایط مجروحین نظامی در جنگ توسط نمایندگان 16 کشور به تصویب رسید.
2.3.2.2.2- تصویب قرارداد ژنو اتخاذ این قرارداد و نقطه آغاز حقوق بین المللی بشر دوستانه مدرن است. از این به بعد تدوین قوانین جنگ سیر شتابنده به خود گرفت که این سیر (توسعه و تدوین حقوق بشر دوستانه) از 2 طریق صورت گرفت .
از طریق تدوین حقوق جنگ که عمدتاً از طریق کنوانسیون های منعقده در لاهه صورت پذیرفت و به همین دلیل
حقوق جنگ را حقوق لاهه هم می نامند .این حقوق ناظر به چگونگی رفتار دول و اتخاذ روش های جنگی در مخاصمات مسلحانه است.
از طریق تدوین قوانین بشر دوستانه و احترام به تمامیت افراد در منازعات مسلحانه که به صورت عمده از طریق قراردادهای