دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ولی در قانون جدید مجازت اسلامی این تفکیک حذف شده است . 4- تقسیم بندی هر عامل به انواع جزئی تر که میزان تأثیر هر یک در مسئولیت کیفری مرتکب با نوع دیگر متفاوت است؛ مثل مستی ارادی همراه با قصد ارتکاب جرم با مستی غیر ارادی همراه با شبههی موضوعوی که نوع اول هم مستوجب حد شرب خمر است، هم مجازات جرم ارتکابی و نوع دوم از هر دو کمجازات به واسطهی عدم مسئولیت کیفری معاف است. همه این موارد و موارد دیگر در قانون مجازات جدید سبب شده است تا بررسی فصل دوم آن با عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری از اهمیت زیادی برخوردار بوده که در این پایان نامه به آن پرداخته می شود .
پیشینه پژوهش
با توجه به جدید بودن قانون 1392پیرامون بحث « بررسی موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید» کتاب یا مقاله و یا پایان نامه ایی جامع و مستقلی که شامل زیر مجموعه های موضوعی موجود در این پژوهش باشد ،به رشته تحریر در نیامده است . اگر چه با مراجعه به کتابخانه های موجود ،برخی جوانب و ابعاد ،در حدی مشخص و محدود ،مورد بررسی و تبیین قرار گرفته ،ولی با تنوع و گستردگی وجوه و جنبه های مختلف موضوع مذکور ،بسیاری از وجوه دست خورده و بکر باقی مانده است که این پژوهش کوشیده در حد توانایی های اندک نگارنده آن ،به این هدف نایل آمده و گامی هر چند کوچک را در این راستا بردارد .
اهداف تحقیق
هدف از انجام این پژوهش در وحله اول شناسایی نو آوری های قانون جدید در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری بوده و در وحله دوم شناسایی کاستی ها و خلاهای موجود در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد .
سوالات تحقیق
5-1: سوال اصلی :
قانون مجازات اسلامی جدید تا چه حد توانسته است در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری خلاهای قوانین قبل را مرتفع سازد ؟
5-2 : سوالات فرعی :
اصولا عوامل رافع مسئولیت کیفری کدامند و چه تفاوتی با عوامل موجهه جرم دارند ؟
در قانون مجازات اسلامی جدید چه نوآوری هایی نسبت قوانین گذشته صورت گرفته است ؟
فرضیه های تحقیق
6-1 : فرضیه اصلی
به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی جدید تا حدود زیادی توانسته است خلاهای قوانین قبل در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری را مرتفع سازد.
6-2 : فرضیه های فرعی
به موجب قانون مجازات اسلامی تحت شرایط خاصی بعضی جرم ها دارای مسئولیت کیفری نمی باشند.و معمولا عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجهه جرم نیز تحت پوشش قرار می دهد.
به نظر می رسد در قانون مجازات اسلامی جدید نوآوری هایی نسبت قوانین گذشته در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری صورت گرفته است.
روش شناسی تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می باشد . بر اساس این نوع تحقیق از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده خواهد شد.در این روش منابع اصلی مورد استفاده، کتب و مقالاتی است که عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است که توسط نویسندگان و پژوهش‌گران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده‌اند که بر روی آنها تحلیل انجام خواهد گرفت.بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شدو تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت استدلال استقرایی انجام خواهد گرفت. روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهد بود و طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها، اسناد و نشریات حقوقی ، نظریات اساتید محترم حقوق و …و همچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد.بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای ، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش استفاده خواهد شد.در مرحله فیش برداری از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی بمنظور تضمین اعتبار تحقیق استفاده خواهد شد.
سازماندهی تحقیق
این پایان نامه شامل فصل یک کلیات که شامل مبحث اول مفهوم مسئولیت کیفری ، مبحث دوم تاریخچهی مسئولیت کیفری، مبحث سوم شرایط مسئولیت کیفری، مبحث چهارمتفاوت عوامل مانع مسئولیت کیفری با علل موجه جرم و فصل دوم شروط بلوغ و عقل از عوامل مانع مسئولیت کیفری که شامل مبحث اول شرط بلوغ به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری، مبحث دوم شرط عقل به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری و فصل سوم شرط اختیار از عوامل مانع مسئولیت کیفری که شامل مبحث اول اضطرار از عوامل مانع مسئولیت کیفری، مبحث دوم اجبار از عوامل مانع مسئولیت کیفری ، مبحث سوم اکراه از عوامل مانع مسئولیت کیفری و فصل چهارم شرط قصد از عوامل مانع مسئولیت کیفری که شامل مبحث اول اشتباه از عوامل مانع مسئولیت کیفری، مبحث دوم مستی از عوامل مانع مسئولیت کیفری، مبحث سوم خواب و بیهوشی از عوامل مانع مسئولیت کیفری و فصل پنجم دفاع مشروع و امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری که شامل مبحث اول دفاع مشروع از عوامل مانع مسئولیت کیفری ، مبحث دوم : امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری می باشد.
فصل اول : کلیات
مبحث اول : مفهوم مسئولیت کیفری
در تبیین مفهوم مسئولیت کیفری باید ابتدا مفهوم لغوی دو واژهی مسئولیت و کیفری معلوم شود و سپس اصطلاح مسئولیت کیفری تعریف گردد.
گفتار اول : مفهوم لغوی مسئولیت کیفری
عبارت مسئولیت کیفری متشکل از دو کلمهی مسئولیت و کیفری است که باید مفهوم لغوی هر دو را مورد تدقیق قرار داد.
بند اول : مفهوم لغوی مسئولیت
در فرهنگ لغت، مسئولیت به مفهوم قابلیت بازخواست در مورد انسان به کار رفته است و مسئول کسی است که از وی سؤال و بازخواست کنند و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه انسان عهده دار آن باشد، تعریف شده است. در فرهنگ جامع نوین، مسئولیت به معغنای شایستهی بازخواست بودن آمده است. (سیاح، 1371، ج 1، ص664 ) در فرهنگ معین آمده است مسئول به معنی چیزی خواهش شده یا کسی که فریضه ای بر ذمه دارد که اگر عمل نکند از او بازخواست می شود و مسئولیت به معنای مسئول بودن و موظف بودن به انجام امری است. (معین، 1362، ص 4077).
در لغت نامهی دهخدا در تعریف عبارت مسئولیت گفته شدعه مصدر جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد، مؤاخذه، مسئول بودن، موظف بودن به انجام امری و متعهد بودن است. (دهخد،ا 1345، ج 43:، ص 448) راغب در مفردات، سؤال را به معنی خواهش و پرسش می داند. چنان که اگر گفته شود «سألت من حاله» به معنای از حالش پرسید و یا «یسئلونک عن الانفال» به معنای در مورد انفال از تو می پرسند و همچنین مسئول به معنای قابل بازخواست بودن آمده است. (راغب اصفهانی 1404 ه.ق: 250). المنجد، مسئول را کسی می داند که مورد سؤال قرار می گیرد و مسئولیت را از سئل دانسته و مایسئل معرفی می کند. (معلوف، 1976،ص 316)
ناظم الاطباء مسئول را کسی می داند که از وی سؤال کنند و درخواست نمایند. (نفیسی 1334، ج 5، ص 3329) در فرهنگ فارسی عمید، مسئولیت عبارت است از آنچعه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معنای پرسیده شده و خواسته شده آمده است. (عمید، 1362: 95) در ترمینولوژی حقوق آمده است: مسئولیت عبارت است از تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است. (جعفری لنگرودی ،1346، ص 641)
بند دوم : مفهوم لغوی کیفری
در معنای لغوی کیفر در لغت نامهی دهخدا آمده است، کیفر: مکافات بدی، جزا و پاداش، عقوبت، عقاب و مجازات قانونی. (دهخدا 1345، ج 38: 475) در ترمینولوژی حقوق در مورد کیفر گفته شده: کیفر در لغت به معنای عقوبت و مجازات است. (میرزایی منفرد 1384: 7) در یکی از فرهنگ های خارجی، واژهی «Criminal» که معادل انگلیسی واژهی «کیفری: است، به این صورت تعریف شده است:
«آنچه که به حقوق ناظر به جرایم یا اجرای عدالت کیفری، وابسته یا مرتبط باشد.» (Campbell Black 1984; 196)
با توجه به معانی لغوی عبارت «مسئولیت» و «کیفر» می توان ادعا نمود که این معانی با مفهوم اصطلاحی مسئولیت که در ادامه خواهد آمد، ارتباط وثیقی دارد.
گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی مسئولیت کیفری
نظر به اینکه شرط مجازات مجرم در حقوق جزا، احراز مسئولیت کیفری مجرم است، بحث مسئولیت کیفری و در نتیجه تعریف این اصطلاح، جزء مسائل پیچیدهی حقوق جزا می باشد که در اینجا پس از پایان برخی تعاریف، به جمع بندی آن ها اشاره خواهد شد. در ترمینولوژی حقوق آمده است:
«مسئولیت کیفری، مسئولیت مرنکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم، اجتماع است، بر خلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول، افراد می باشند». (جعفری لنگرودی، 1346: 642)
تعریف دیگری ا ز مسئولیت کیفری عبارت است از اینکه:
«به موجب نظریه ای که مورد قبول واقع شده و غالب قوانین جزایی به آن توجه دارند، باید اراده مبنای عملی باشد که تعقیب آن لازم آمده ا ست. بنابراین کسی که دارای اراده باشد، مسئول است و تحت تعقیب جرایی قرار می گیرد.» (ملک اسماعیلی 1355: 89)
یکی از اساتید معتقد است:
«مسئولیت در معنای عام، آن است که شخص ناگزیر باشد دربارهی آنچه از او سر زده، توضیح دهد و مسئولیت جزایی هنگامی است که آنچه از شخص سر زده، جرم باشد.» (بوشهری 1379: 39)
یکی دیگر از اساتید حقوق جزا می نویسد:
«وقتی فردی به اعمالی مبادرت می کند که طبق قانون، جرم شناخته شده است و این اعمال یا با قصد مجرمانه انجام می شود و یا با خطای کیفری ممزوج می شود، قانون، بزهکار را در نظر جزایی مسئول می شناسد و او را مستوجب مجازات یا اقدامات تأمینی می داند.» (نوربها 1369: 169)
صاحب کتاب مسئولیت کیفری ضمن تعریف مسئولیت کیفری به نوعی الزام شخص به پاسخگویی آثار و نایج نامطلوب پدیدهی جزایی یا جرم، تصریح می کند که از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی تنها به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای مسئول شمردن مرتکب جرم به جهت اخلاقی و اجتماعی و قابل سرزنش دانستن وی شروطی همچون نشأت گرفتن وقوع جرم از میل و ارادهی آگاهانهی مرتبط، حاکی بودن جرم از سوء نیت مرتکب یا خبط و خطای او و همچنین وجود قابلیت انتساب بین جرم و فاعل ضروری می باشد. (ولیدی 1371: 26)

محمد عوض در تعریف مسئولیت کیفری می نویسد: «به طور کلی برای مسئولیت دو مفهوم وجود دارد: مسئولیت بالقوه و مسئولیت بالفعل؛ مسئولیت بالقوه مجرد است (ذهنی صرف است) و مسئولیت بالفعل واقعی است و مراد از مفهوم اول، صلاحیت و اهلیت شخص است چرا که شخص باید متحمل پیامد انجام کار باشد و مسئولیت به این معنی صفت و یا حالتی در شخص است که با او ملازمه دارد، اعم از اینکه فعلی مسئولیت آور از او صادر شود یا خیر، اما مراد از مفهوم دوم، تحمل شخص نسبت به پیامد هایی است که حقیقتاً از وی صادر شده است و مسئولیت به این معنی، مجرد صفت یا حالت قائم بعه شخص نیست بلکه علاوه بر آن، جزا را هم به دنبال دارد و به لزوم حکم عقلی، مفهوم دوم، در بردارندهی مفهوم اول است و یا مفهوم اول مفروض گفته می شود، چرا که اعمال پیامد های انجام کاری به شخص منتصور نیست مگر اینکه شخص اهلیت تحمل آن پیامد را داشته باشد.» (عوض 1985 م، ص 416) در میان حقوق دانان و جرم شناسان فرانسوی، در مورد مسئولیت کیفری تعاریف متعددی وجود دارد؛ در یکی از این تعاریف آمده است: «علوم جدید جرم شناسی و مخصوصاً روان شناسی جنایی ثابت می نماید که در ضمیر باطن هر کس ولو آن ها که از نظر قانون غیر مسئولند، مقداری حس مسئولیت وجود دارد. این احساس مسئولیت یک واقعیت انسانی است که به هیچ وجه نباید مورد بی اعتنایی قرار گیرد. صرف نظر نمودن از این احساس باطنی مسئولیت، ما را از واقعیت و حقایق دور می نماید.» (آنسل 1370،ص 268)

دیگر استاد جرم شناس فرانسوی معتقد است: «اصطلاح مسئولیت کیفری معانی مختلفی دارد. معنای مورد نظر ما در اینجا (جرم شناسی حقوقی) دلالت بر مفهومی دارد که در پرتو آتن می توان یقین کرد که چه اشخاصی باید جوابگوی نقض قانون کیفری باشند، معنای این الزام چیست و محتوای آن کدام است و دامنهی آن تا کجاست؟ حقوق کیفری تحققی هر کشور سازمان خود را بر اصل نسبتاض پیچیدهی مسئولیت کیفری استوار می سازد.» (گسن 1370،ص 627)
در میان فقهای اسلامی، بحث مسئولیت کیفری همانند حقوق جزاء تحت عنوان مستقل مورد تدقیق قرار نگرفته و ذیل مباحث حدود، قصاص و دیات مطرح شده است و برای فعم تعریف آن از نگاه فقهی ضرورت دارد در آثار فقها غور شود. عبدالقادر عوده به عنوان یک پژوهشگر فقهی، با استفاده از نظرات فقها مسئولیت کیفری را چنین تعریف می کند: «معنای مسئولیت کیفری در شرع اسلام آن است که انسان نتایج آن دسته از اعمال ممنوعه ای را که با اختیار و آگاهی از محتوا و نتایجشان ارتکاب نموده، تحمل کند. بنابراین، چنانچه کسی فاقد اراده است، مثل مکرَه یا شخصی که در حال اغماء مرتکب عمل ممنوع (حرام) شده باشد، از نظر کیفری مسئول نخواهد بود و کسی که در جریان عمل منع شده اراده داشته ولی به ماهیت آن فعل اگاهی نداشته باشد، مثل طفل و مجنون نیز از نظر کیفری مسئول قلمداد نخواهد شد. پس مسئولیت کیفری در شریعت مبتنی بر سه رکن استک اول آنکه انسان عمل ممنوعه ای را به انجام رسانده باشد؛ دوم آنکه عمل مرتکب توأم با اختیار باشد و سوم آنکه فاعل به ماهیت عمکل ارتکابی خویش آگاهی داشته باشد. وقتی این سه رکن جمع شوند، مسئولیت جزایی نیز پدید می آید و تا هنگامی که یکی از آن ها مفقود باشد، مسئولیت جزایی نیز وجود نخواهد داشت.» (عود 1405 ه ق، ج 1،ص 392)
به نظر می رسد علیرغم تفاوت نظر میان حقوق دانان، بتوات تعاریف مختلف مسئولیت کیفری را به یکی از سه تعریف ذیل ارجاع داد:
– مسئولیت کیفری عبارت است ار قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانهی خود.
– مسئولیت کیفری عبارت است از الزام یا تحمیل تبعات جزایی رفتار مجرمانهی شخص بر وی.
– مسئولیت کیفری عبارت است از التزام یا مجبور بودن شخص نسبت به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه. (میر سعیدی 1383،ص 21)
مبحث دوم : تاریخچهی مسئولیت کیفری
بحث ازتاریخچه مسئولیت کیفری، طر تفکر و تلقی گذشتگان از این موضوع و در عین حال سیر تطور آن در طول زمان را مشخص می سازد و حاوی این پیام است که آنچه امروزه به عنوان امر قطعی و غیر قابل خدشه می نماید، در زمان های گذشته چه وضعیت و کیفیتی داشته است. مثلاً معافیت های امروزی صغار و مجانین، عدم محاکمهی اجساد و حیوانات و … که جزء اصول مسلم امروزی حقوق جزا هستند، برای رسیدن به وضعیت موجود، راه پر پیچ و خمی را طی نموده اند که بررسی آن حاوی نکات قابل ملاحظه ای است. بر همین اساس، تاریخچهی مسئولیت کیفری در دو بستر قدیم الایام و دوران معاصر مورد بحث قرار می گیرد.
گفتار اول : مسئولیت کیفری در قدیم الایام
مسئولیت در دوران قدیم دارای تقسیمات امروزی به مدنی، کیفری، ا نتظامی و … نبوده و بر اساس فکر انتقام که نوعی حق طبیعی در دفاع از خویش تلقی می شود، به شمار می آمده است و اهدافی همچون تنبیه، ارعاب، رعایت مصالح اجتماعی، اصلاح بزهکار و … مد نظ