پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس جنسیت رابطه معنی داری وجود دارد .

7- بین میزان عزت نفس دانشجویان دختر وپسر تفاوت معنی داری وجود دارد .
8- بین میزان امید به آیندهی دانشجویان دختر وپسر تفاوت معنی داری وجود دارد .
9- بین میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد .
10-بین عزت نفس دانشجویان دانشکدههای ادبیات وعلوم انسانی ،ریاضی و کامپیوتر ،علوم اداری واقتصاد ،فنی ومهندسی،کشاورزی و علوم پایه ، تفاوت معنی داری وجود دارد .
11-بین امید به آیندهی دانشجویان دانشکده های ادبیات وعلوم انسانی ،ریاضی و کامپیوتر ،علوم اداری واقتصاد ،فنی ومهندسی،کشاورزی و علوم پایه ، تفاوت معنی داری وجود دارد .
12-بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکدههای ادبیات وعلوم انسانی ،ریاضی و کامپیوتر ،علوم اداری واقتصاد ،فنی ومهندسی،کشاورزی و علوم پایه ، تفاوت معنیداری وجود دارد .
1-5-سؤال های تحقیق
1- عزت نفس دانشجویان به چه میزان است ؟
2- امید به آیندهی دانشجویان به چه میزان است ؟
3- انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان به چه میزان است ؟
1-6-تعاریف مفاهیم مطرح شده در فرضیه های تحقیق
1-6-1-تعاریف مفهومی
-امید به آینده : رابینسون معتقد است، امید از پایه های اصولی توازن و قدرت روانی است که مشخص کنندهی دستاوردهای زندگی و باور یک احساس بهتر از آینده است (اسلامی نسب، 1377) .
-تفکر عاملی : اسنایدر (1991) ، تفکر عاملی را تصمیم گیری هدفمند در زندگی خواند (شیرمحمدی و همکاران ،1389 ) .
-راهبرد ها : اسنایدر (1991 ) ، معتقد است راهبردها ، باور فرد در مورد وجود مسیر های مختلف برای نیل به هدف است ( همان منبع ) .
-عزت نفس : کوپراسمیت می گوید« عزت نفس، ارزیابی فرد از خویش است که از طریق توجه به خویش به دست می آورد و نشانهی نگرشی است از تایید یا عدم تایید و میزانی که فرد به توانایی، موفقیت و ارزش خویش، اعتماد دارد» ( بیابانگرد، 1378) .
-عزت نفس اجتماعی : مشتمل بر عقاید فرد در مورد خودش به عنوان یک دوست برای دیگران است ( بیابانگرد ،1380 ) .
-عزت نفس تحصیلی : با ارزشیابی فرد از خودش در جایگاه دانش آموز یا دانشجو سروکار دارد ( اسلامی نسب ،1377 ) .
-عزت نفس خانوادگی : ارزیابی و قضاوت فرد به عنوان عضوی از خانواده ( بیابانی ،1390) .
-عزت نفس کلی : ارزیابی فرد از خودش در همهی زمینه ها ( اسلامی نسب ،1377 ) .
-انگیزش پیشرفت تحصیلی : عبارت است از نیروی انجام دادن کار، نسبت به استانداردهای عالی، این استانداردهای عالی ممکن است مربوط به تکلیف باشد یا ممکن است مربوط به خود باشد مانند، انجام کارها بهتراز دیگران، برنده شدن در یک مسابقه و غیره (هومن وعسکری، 2003) .
1-6-2-تعاریف عملیاتی
-امید به آینده: منظور نمره ای است که دانشجویان دانشگاه ولی عصر رفسنجان از پرسشنامه ی امید اسنایدر که دارای 12 سئوال می باشد، دریافت می کنند .
-تفکر عاملی : چهار سؤال با شماره های 12،10،9و2 از 12 سؤال پرسشنامهی امید اسنایدر، مؤلفه ی تفکر عاملی را می سنجند .
-راهبردها : سؤالهای 8 ،6 ،4 و1 از 12 سؤال پرسشنامه ی امید اسنایدر ، مؤلفهی راهبردها را میسنجند .
-عزت نفس : دراین پژوهش منظور از عزت نفس نمره ای است که دانشجویان دانشگاه ولی عصر رفسنجان از پرسشنامهی 58 سئوالی عزت نفس کوپر اسمیت دریافت میکنند .
-عزت نفس اجتماعی : سؤال های 3،4،11،18،22،23،25،30،32،37،38،39،44،45،46،52،53
و58 از پرسشنامه ی عزت نفس کوپر اسمیت این مؤلفه را میسنجند .
-عزت نفس خانوادگی : سؤالهای 5،12،19،26،33،40،47 و54 از پرسشنامه ی عزت نفس کوپر اسمیت این مؤلفه را میسنجند .
-عزت نفس تحصیلی : سؤال های 7،14،28،35،49 و56 از پرسشنامه ی عزت نفس کوپر اسمیت این مؤلفه را می سنجند .
-عزت نفس کلی : سؤال های 1،2،8،9،10،15،16،17،21،24،29،31،36،43،50،51 و 57 از پرسشنامه ی عزت نفس کوپر اسمیت این مؤلفه را میسنجند .
-انگیزش پیشرفت تحصیلی: دراین پژوهش منظور ازانگیزش پیشرفت تحصیلی نمرهای است که دانشجویان دانشگاه ولی عصر رفسنجان از پرسشنامهی سنجش انگیزه ی پیشرفت تحصیلی، 40 سئوالی دریافت میکنند.
فصل دوم
پیشینهی تحقیق
مقدمه
در طول قرن گذشته ، روان شناسان و پژوهشگران تحقیقات خود را بر شرایط ناکامی یا غم و اندوه مانند اضطراب و افسردگی متمرکز کرده اند . بنابراین از جنبه های مثبت توانایی های انسان غافل مانده اند . امید موجب نگرش مثبت به زندگی،نگرش مطلوب و رضایت آمیز به خود و دیگران،انتخاب آگاهانه اهداف زندگی،افزایش موفقیت های زندگی و عملکرد بهتر شغلی- تحصیلی میگردد .
عزت نفس نیز از اصلی ترین عوامل رشد مطلوب شخصیت است و از جمله مفاهیمی است که توجه پژوهشگران و صاحب نظران روان شناسی و علوم تربیتی را به خود جلب کرده است . قدمت تاریخی این موضوع در مباحثی که علما و فلاسفه ی تعلیم و تربیت در گذشته داشته اند به چشم میخورد .
تفکر در وجود خویشتن ، شناسایی باطن و ضمیر انسانی خود ، اهمیت دادن به صلاح و مصلحت نفس است. و از مهمترین نتایج خودشناسی ، وسعت نگاه به جهان خقلت و توجه به عالم شگرف وجود انسان و در نتیجه رسیدن به احساس عزت و بزرگی نفس است . اگر انسان به این ارزش عالی دست یابد . هرگز خود را به امور بی ارزش مشغول نمی کند و همواره به قله های رفیع علم و اخلاق می نگرد و بر آن اهتمام میورزد (ولی زاده و امامی پور ، 2007) .
هم چنین دگرگونی های سریع و گسترده علوم ، انسان را با شرایط و مشکلات پیچیده ای رو به رو کرده است . برای همگامی با این تحولات و تأمین بهداشت روانی جامعه ، نیاز به یک نیروی محرکه احساس می شود . در شرایطی که راهیابی به دانشگاه به عنوان مکانی برای آموختن دانش، برای پیشرفت جامعه ، جوانان و خا نواده ها امری ضروری به نظر میرسد ، توجه به انگیزه از اهمیت خاصی برخوردار میشود.
ورود به دانشگاه در زندگی هر فرد، واقعه ی مهمی محسوب می شود ، چرا که بر شغل ، درآمد ، روابط اجتماعی و انتخاب همسر آینده اش مؤثر است . هر چند که در گذشته ورود به دانشگاه در انحصار معدودی از افراد بود ، ولی امروزه در کشور های پیشرفته ، نرفتن به دانشگاه بیشتر یک گناه شخصی تلقی میشود . محیط آموزش عالی افق های ذهنی فرد را گسترده تر می کند و در نظام پیش داوری ها و ارزش های اجتماعی مورد قبول او ، دگرگونی هایی به وجود میآورد(اتکینسون و همکاران ،1986 ؛ ترجمه ی براهنی،1386) .
2-1-1- مفهوم امید
در سال های اخیر نظریه ی امید را اسنایدر معرفی کرده است که این نظریه چهارچوب نظری مهمی برای فهم امید در مشاوره و کارهای بالینی به دست آمده است (زاهدبابلان و همکاران ، 1390) .
امید در مفهوم روزانه اش ، یک انتظار خوب برای آینده است . در دهه ی اخیر امید به عنوان یک مفهوم روان شناسی ، به موضوع جذابی برای محققان علاقه مند به دریافت امید با رفاه روانی تبدیل شده است . اسنایدر (1980) ، امید را مجموعه ای شناختی مبتنی بر احساس موفقیت ناشی از منابع گوناگون و مسیرها میدانند (عبادی و همکاران ، 1389) .
کمپل (1981) ، امید عبارت است از تمایلی که با انتظار وقوع مثبت همراه است و یا به عبارت دیگر ارزیابی مثبت از آنچه را که فرد متمایل است و میخواهد که به وقوع بپیوندد (برخوری و همکاران ، 1388) .
هم چنین کمپل ، معتقد است وجود امید نسبت به خود زندگی و آینده ، یکی از زمینه های اصلی و مهم در به وجود آمدن احساس نشاط و شادی است . احساس اضطراب یا نگرانی با عدم امید به آینده رابطه ی مستقیم دارد . امید به آینده دست یافتن به هدف یا انتظار دست یابی به هدف می باشد ، به گونه ای که تئوری امید را تئوری انگیزش نامیدند(همان منبع) .
رابینسون (1983) ، بیان می کند امید یکی از پایه های اصولی توازن و قدرت روانی است که مشخص کننده ی دستاوردهای زندگی است . امید توانایی باور یک احساس بهتر از آینده است . امید با نیروی نافذ خود ، سیستم فعالیتی را تحریک میکند تا سیستم بتواند تجارب نو را کسب کرده و نیروهای تازه را در ارگانیزم ایجاد نماید و در نتیجه امید ، انسان را به تلاش و کوشش وا داشته و او را به سطح بالایی از عملکردهای رفتاری نزدیک میکند (بویری ، 1386) .
رالی (1992) ؛ امید نیروی مثبتی است که انگیزش ، پیشبرد اهداف و سازگاری را افزایش میدهد و قدرت نگهداری انرژی افراد در زندگی و ایجاد آن ، جزء طبیعت میباشد (برخوری و همکاران ، 1388) .
فرسیون (1997) ، مینویسد امید و عزت نفس به عنوان نمادی از بعد روحی اغلب با نتایج گزارش شده از سلامت جسمی و روحی همراه بوده و باید به این نکته توجه داشت که امید تحت تأثیر عزت نفس میباشد . و کمک به بالا بردن عزت نفس باعث ارتقای سطح امید میشود (پورغزنین و غفاری ، 1384) .
در تعریف دیگر امید میتوان گفت به خود امیدداشتن ، برابر با اعتماد به خویش است برای داشتن هر یک از این دو ، داشتن هر دو ضرورت دارد . در معنای امید ، اعتقاد بر این است که شخص میتواند نیروهای خلاقه ی خویش را در راه بهبود چگونگی زندگیش به کار برد . برای به اجرا در آوردن این کار ، نیازمند اعتماد هستید و اعتماد از رفتار پدید می آید نه از آرزو کردن یا تفکر دربارهی چیزی . امید بخش ذهنی و اعتماد بخش رفتاری است و باید با این اندیشه آغاز کرد که صرف نظر از هر گونه شرایط ، باز هم میتوان تصمیم به تفکر امیدورانه گرفت و این کار شخص را یاری می دهد که رفتارهای اعتماد آمیز را برگزیند ( دایر ؛ ترجمه ی نیک فطرت ، 1388) .
2-1-2-نقش امید در زندگی وتحصیل
محققان جدید دریافته اند ، که نقش امید فراتر از یک نیروی تسلی بخش در اوج احساس غم زدگی است . امید ، نقش مقتدرانه و شگفت آوری در زندگی ایفا می کند و در حیطه های گوناگون از موفقیت تحصیلی تا مشاغل پرزحمت ، حائز اهمیت است .
اسنایدر در تحقیقات خود نقش امید را در پیشرفت تحصیلی دانشجویان تبیین کرد . او دریافت دانشجویانی که امید زیادی دارند اهداف سطح بالاتری را برای خود تعیین می کنند که برای دست یابی به آن ها ، چگونه به سختی کار می کنند و وقتی دانشجویانی را که استعداد ذهنی مشابهی دارند ، از نظر پیشرفت های تحصیلی ، با هم مقایسه می کنید ، چیزی که آنها را از هم متمایز میکند ، امید است (شیرمحمدی و همکاران ، 1389) .

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بی شک جونانی در عرصه اجتماع هستند که از روحیه و امید بالایی برخوردارند، این ها امید زیاد را وسیله ی ترقی و پیشرفت خود قرار می دهند . و از نظر علمی و شغلی پیشرفت میکنند . در مقابل این عده ، دسته ای هم هستند که همواره روحیه نا امیدی در آنها شعله ور است و همه چیز را سیاه و تیره میبینند . این دسته ، علاوه بر این که همواره پیشرفت نمیکنند ، بلکه دچار پسرفت دائمی نیز هستند (همان منبع) .
اسنایدر ، نیز معتقد است که ناامیدی ، حالت تکان دهنده ای است که با احساس عدم امکانات ، ناتوانی و بیعلاقگی آشکار می شود و فرد در اثر نا امیدی به شدت غیرفعال شده و نمیتواند موقعیت های زندگی را بسنجد و در نتیجه این مشکلات ، قدرت تطبیق با تغییرات زندگی را ندارد . هم چنین امید و نا امیدی با هدف های فرد و امکان موفقیت او در رسیدن به هدف ها تأثیر دارد . در واقع ناامیدی ، رسیدن به هدف را مشکل میکند و روابط بین فردی دچار اختلال میشود (بویری ، 1386) .
بنا به نظر اریکسون، تکامل امید یا ناامیدی در دوران کودکی صورت می گیرد . در این زمان ، اگر نیازهای عاطفی کودک به خوبی تأمین و برآورده شوند ، احساس خوب بودن درونی شکل گرفته و منجر به ایجاد امید میگردد (حسینی، 1388) .
آنچه انسان را از پای در میآورد ، رنج ها و سرنوشت نامطلوب شان نیست ، بلکه بی معنی شدن زندگی و از دادن امید است که مصیبت بار است . بعضی نظریه پردازان معتقدند که ریشه های امید یا نا امیدی ، قابل یادگیری هستند (پور غزنین و غفاری ، 1384) .
جوان و نوجوان به طور معمول ، آینده محور بوده و به داشتن یک زندگی خوب در آتیه ، امیدوار هستند . امید به داشتن زندگی و آینده ای بهتر منجر به بهبود و ارتقای تطابق در فرد میگردد . فقدان امید و انگیزه یا رویارویی طولانی با وقایع جدی و اجتناب ناپذیر در زندگی منجر به ایجاد تأثیرات سوء بر روان و جسم فرد میگردد (بوئرو ، 2005) .
2-1-3-مؤلفه های امید
با توجه به بنیان های نظری مربوط به متغیر امید ، مؤلفه ی عاملی (کارگزار) ، بعد انگیزشی مفهوم (اسنایدر ، 1991) را تشکیل میدهد و به معنی وجود انگیزش و باورهایی است که فرد برای رسیدن به اهداف خویش دارد . میتوان گفت افرادی که تفکر عاملی بالاتری دارند ممکن است از انگیزشی و انرژی روانی زیادی برای پیگیری اهداف خود برخوردار بوده و احساس کنند که به اهداف مورد نظر خود دست مییابند (شیرمحمدی و همکاران ، 1389) .
مؤلفه ی راهبردها (گذرگاه)، نیز به قدرت برنامه ریزی راه های گوناگون برای رسیدن به هدف ، با وجود موانع مختلف اشاره دارد . به بیان دیگر این مؤلفه بیانگر توانایی فرد برای غلبه بر موانع و شناخت راهکارهای رسیدن به اهداف است . شاید بالا بودن افکار گذرگاهی مبین این موضوع باشد که در روال زندگی فرد ، موانع حل نشده ی زیادی وجود دارد که در جهت رسیدن به اهداف باید به آنها غلبه شود وجود همین موانع باعث می شود که شخص از زندگی خود رضایت کمتری داشته باشد (همان منبع) .
امید یکی از ویژگی های زندگی است که ما را به جستجوی فردای بهتر وا می دارد . امید یعنی موفقیت و آینده ی بهتر و دلیلی برای زیستن . وقتی امید وجود داشته باشد ، شادی و سرور در زندگی حضور خواهد داشت .
2-1-4-برخی از عوامل تأثیر گذار بر امید
2-1-4-1-شادی
بدیهی است که زندگی متمدن امروزی از پیچیدگی خاصی برخوردار است و پیامدهای منفی آن می تواند فرسودگی جسمانی و روانی را به همراه داشته باشد . به منظور مقابله با چنین اثرات مخربی می توان شادی و امید را در جامعه ایجاد کرد . به عبارتی وصول به شادی و شادکامی ، مطلوب هر انسانی است و برای آن از هیچ تلاشی کوتاهی نمیکند (بویری ، 1386) .
این که چه چیزی به شادکامی منجر می شود مورد بحث مجامع علمی می باشد . در این خصوص ارسطو فیلسوف معروف معتقد است که شادکامی ترکیب یافته از عوامل هماهنگ درونی و بیرونی است . افراد شاد افرادی اجتماعی و خون گرم و در مورد خود ، آینده و متبحر شدن احساس مثبت دارند . هم چنین مایرز و داینر (1995) برای مردم شاد چهار ویژگی عزت نفس،خوش بینی وامید،برون گرایی و احساس تبحر شخصی و یا کنترل قائل شدند (سواری و برنا ، 1389) .
از نظر دینو و کوپر (1998) افراد شاد