که حملات آمریکا به افغانستان برای مبارزه با تروریست را یک درگیری مسلحانه و مشمول مقررات حقوق بشر دوستانه بدانیم، مواد نقض جدی حقوق غیرنظامیان در جریان حملات هواپیماهای بدون سرنشین به تنهایی حکایت از نقض مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه و به عبارتی حقوق بشر دوستانه دارد.
نتیجه گیری
آنگونه که مسلم شد جنگ زمانی واقع میشود که یکی از طرفین متخاصم جهت تحمیل خواسته های خود از ابزار نظامی استفاده میکند و تنمامی اعمال خصمانه طرفهای درگیر در جنگ به وسیله قواعد عرفی در درجه اول و قواعد قراردادی منعقده میان دولتها قاعده مند میشود.در خصوص نمونه جدید از جنگ که همان جنگ های هوایی است باید اشاره کرد که بعد از اختراع اولین ماشین های پرنده در قرن 18 و پیشرفت آنها و بعد از آنکه دولتها بر آن شدند از ابزارهای پرنده برای غلبه بر حریف در مخاصمات استفاده کنند نبردهای هوایی به معنای امروزی شکل گرفتند، نبرد هوایی به نبردی گفته می شود که از جنگ افزارهای هوایی در عرصه جنگ که همان فضای بالای سزمین های متخاصمین است استفاده کنند.زمانی که جنگ های هوایی به وقوع میپیوندندآنچه که باید هدف حملات هوایی قرار گیرد اشیا، افراد و مکان های نظامی هستند همانگونه که ماده 2 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو بیان نموده است اموال غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند.و همانطور که مشاهده شد دولتها جهت پیشبرد اهداف نظامی خود مختار به استفاده از هر نوع جنگ افزاری در نبردهای هوایی نیستند و باید در خصوص این مساله مهم قواعد عرفی و قراردادی موجود را محترم شمرده و آنها را رعایت کنند.
دولتها در استفاده از جنگ افزارهای هوایی در طول نبرد موظف هستند در درجه اول برای حمله به هدف مورد نظر خود،به یقین برسند که هدفی را که دولت مهاجم در پی نابودی آن است،هدف نظامی تلقی شده و برای آنها مزیت نظامی به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر برای حمله خود از سلاح هایی استفاده کنند که حداقل آسیب جانبی را بعد از حمله به بار آورد و محدود به اهداف نظامی شود.امروزه آنگونه که مسلم شد اختراع هواپیماهای بدون سرنشین نقطه عطفی در استفاده از سلاح های هوایی در جنگ ها هستند و با توجه به اینکه این سلاح ها بعضاً از حساسیت و دقت بالایی در گذینش اهداف خود برخوردارند که استفاده از آنها در چارچوب قواعد بشردوستانه بین المللی می تواند در حفاظت از افراد و اشیاء غیرنظامی کمک شایانی داشته باشد
فصل سوم
حقوق حاکم بر نبردهای هوایی

پیشگفتار
با توسعه نیرو های نظامی در ادوار مختلف در همه کشورها ایم نیاز احساس می شد که باید قواعدی وجود داشته باشد که نه تنها استفاده از سلاح های نظامی بلکه تمام ابعاد جنگ را قاعده مند کند در نبردهای هوایی نیز این نیاز به مراتب بیشتر و حساس تر احساس می شد به طور کلی می توان گفت حقوق بین الملل بشر دوستانه که ناظر بر مخاصمات مسلحانه است ریشه در قواعد عرفی بین کشور ها دارد و این قواعد عرفی است که بعضلاً امروزه در قالب مجموعه قوانین در آمده اند در اکثر معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون دوم 1899 لاهه آمده است که تا زمانی که مجموعه قواعد کاملتری از حقوق جنگ صادر شود طرفهای معظم متعاهد این کنوانسیون اتخاذ این امر را درست می دانند که در مواردی که در مقررات تصویب شده ایشان به آن اشاره نشده است، جمعیت ها و متخاصمین تحت حمایت و سیطره حقوق بین الملل که حاصل نحوه عملکرد و رویه مستقر بین ملل متمدن است و از حقوق انسانیت و الزامات وجدان عمومی نشاُت گرفته است باقی بمانندجنگ هوایی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در هر زمان که قواعد قراردادی برای محدودسازی دامنه استفاده از جنگ افزارهای هوایی کافی نباشد یا سکوت کرده باشد باید به مجموعه قواعد عرفی موجود در زمینه حقوق جنگ می پردازیم و در گفتار دوم روند قوانین قراردادی موجود و نحوه ی ایجاد آن مورد بررسی قرار قرار می گیرد.
مبحث اول:قواعد قراردادی و قواعد عرفی در جنگ های هوایی
گفتار اول:قواعد عرفی
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری،حقوق بین الملل عرفی را به منزله عرف عام پذیرفته شده و به منزله قانون توصیف کرده است.
این موضوع به طور کلی مورد توافق قرار گرفته است که وجود هر یک از قواعد حقوق بین الملل عرفی مستلزم وجود دو عنصر می باشد،اول:رویه مورد عمل کشور و دیگری اعتقاد به اینکه اعمال چنین رویه ای اعم از منع یا جواز بسته به ماهیت قاعده، به منزله قانون الزامی است.همانطور که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره اظهار داشت:«البته بدیهی است که ماده اصلی حقوق بین الملل عرفی را باید اساساً در رویه عملی و نظر حقوقی غالب در میان کشوره جست و جو کرد»
در اینجا به اهم قواعد عرفی در زمینه حقوق جنگ که در جنگ هوایی نیز کاربرد دارند می پردازیم.
الف)اصل تفکیک
قاعده اصلی در مورد این اصل این است که طرفین درگیر همواره باید بین افراد غیرنظامی و رزمندگان تفکیک قائل شوند.عملیات تنها می تواند علیه رزمندگان انجام شود،حملات نباید متوجه افراد غیرنظامی باشد.
رویه دولتها این قاعده را به عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین الملل پذیرفته است که در خصوص جنگ هوایی نیز جز مهمترین اصولی است که باید رعایت شود در غیر این صورت موجبات مسؤلیت بین المللی کشور خاطی را فراهم می کند.
این قاعده را باید در کنار قاعده منع حمله به اشخاصی که خارج از مخاصمه هستند و نیز به همراه این قاعده که افراد غیرنظامی از حمله مصون هستند مورد توجه قرار گیرد مگر در مواردی که این قبیل افراد نقش مستقیمی در درگیری ها به عهده گیرند.
قاعده دیگر این است که اقدامات یا تهدیدهای خشونت آمیزی که هدف اولیه آن گسترش ترس در میان جمعیت غیر نظامی باشد ممنوع است.
از جمله اموری که در نبردهای هوایی مشمول ممنوعیت این ماده می شود گلوله باران بی هدف و وسیع و بمباران منظم شهرها،کشتار دسته جمعی و……است
قاعده سوم:تمامی اعضای نیروهای مسلح و هر یک از طرف های مخاصمه به استثنا کارکنان پزشکی و مذهبی رزمنده محسوب می شوند.در نتیجه در نبردهای هوایی هواپیماهایی که برای امور پزشکی و مذهبی مورد استفاده قرار می گیرند جز رزمندگان محسوب نمی شوند.
قاعده چهارم:غیرنظامیان در مقابل حمله حمایت می شوند مگر تا زمانی که مستقیماً در درگیری ها شرکت کنند.در نتیجه این قاعده زمانی که از هواپیماهای کشوری و غیرنظامی برای اهداف نظامی استفاده شوند رزمنده تلقی و از حمایت قواعد عرفی خارج می شوند. .قاعده ای که در خصوص تفکیک بین اموال غیر نظامی و اهداف نظامی باید به آن اشاره کرد این است که طرف های مخاصمه بایستی در تمامی اموال میان هدف های غیر نظامی و اموال نظامی تفکیک قائل گردند حمله فقط می تواند علیه هدف های نظامی صورت گیرد حملات نباید علیه اموال غیر نظامی باشد .

ب: منع حملات کور کورانه :
قاعده اول این است که حملات کورکورانه و بدون تفکیک ممنوع است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قاعده دوم : حملات بدون تفکیک حملاتی هستند که
الف –متوجه هدف نظامی خاصی نیستند
ب –از روشها با وسائل جنگی استفاده می کنند که امکان هدف گیری دقیق ندارند و هدف نظامی مشخصی را برآورده نمی کنند .
ح –از روشها یا وسا ئل جنگی استفاده کنند که امکان محدودیت اثر استفاده از آنها , به نحوی که در مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه مقرر شده است وجود ندارد.
ودر نتیجه در هر موردنوعاً بگونه ای است که بدون تفکیک به هدف های نظامی و غیر نظامی اصابت کند
بنا بر قوائد فوق الذکر در استفاده از حملات هوایی باید هدف مورد حمله به خوبی شناسایی شده و بعد مورد اصابت واقع شود و بمباران بی هدف ممنوع است و باید از ابزار جنگی استفاده شوند که توان هدف گیری دقیق را داشته باشند و از حد متعارف تجاوز نکند در غیر این صورت کشور خاطی مسؤل بین المللی قلمداد می شود.
قاعده سوم : حمله از طریق بمباران یا هر روش یا ابزاری که تعدادی از اهداف نظامی کاملاً مجزا و با فاصله از یکدیگر را که در یک شهر و روستا یا ده یا سایر مناطق تمرکز غیر نظامیان یا اموال غیر نظامی قرار دارند ، به عنوان یک هدف نظامی در نظر می گیرد ممنوع است .

پ) اصل تناسب:
قاعده اول : شروع به حمله ای که انتظار می رود باعث تلفات غیر نظامیان آسیب به غیر نظامیان ، صدمه به اموال غیر نظامی یا ترکیبی از این موارد گردد و این خسارات زیاده بر مزیت عینی و مستقیم نظامی مورد انتظار باشد ممنوع است
این اصل استفاده از ابزارهای نظامی برای حمله ای که باعث اتلاف جان یا آسیب رساندن به غیر نظامیان یا صدمه زدن به اموال غیر نظامی می گردد را ممنوع می کند و طرف متخاصم خاطی باید عواقب عمل ممنوع خود را طبق حقوق بین المل بپذیرد .
ج) اقدامات احتیاطی در حمله :
قاعده اول : در هدایت عملیات نظامی ،دقت ویژه ای برای جدا کردن جمعیت غیر نظامیان ، و اموال غیر نظامی باید به عمل آید. همه اقدامات احتیاطی قابل پیش بینی به منظور اجتناب و در هر شرایطی به حداقل رساندن تلفات تصادفی بر غیر نظامیان ، صدمه به غیر نظامیان و ایراد خسارت به اموال غیر نظامی باید اتخاذ شود.
قاعده دوم : هریک از طرفهای در گیری باید هر گونه اقدام ممکن را برای اطمینان از نظامی بودن هدف انجام دهند.استفاده از هواپیماهای نظامی برای حمله به اهداف غیر نظامی ممنوع است.و باید هدف به طور کامل شناسایی شود و بعد از اطمینان از نظامی بودن آن مورد حمله واقع شود.
قاعده سوم : در صورتی که معلوم شود هدف انتخابی ، هدف نظامی نیست یا اگر حمله انجام شود باعث تلفات جانی غیر نظامیان ، ورود آسیب به غیر نظامیان صدمه به اموال نظامی ، با ترکیبی از اینها گردد، که زیاده بر مزیت نظامی عینی و مستقیم مورد انتظار است ، هر یک از طرف های در گیری باید تمامی اقدامات ممکن را برای لغو یا تعلیق حمله به عمل آورد
قاعده چهارم: هر یک از طرفهای متخاصم باید در مورد حمله ای که ممکن است جمعیت غیر نظامی را تحت تأثیر قرار دهد پیشاپیش به صورت موثر هشتار دهد مگر اینکه اوضاع و احوال اجازه چنین کاری را ندهد.
قاده پنچم : وقتی برای حصول به یک مزیت نظامی مشابه امکان انتخاب چندین هدف نظامی وجود داشته باشد. باید آن هدفی برگزیده شودکه حمله به آن کمترین خطر را برای حیات غیر نظامیان و اموال غیر نظامی در بردارد
مسئولین اعلام حمله در عملیات هوایی بایدابتدائاً هدف را به خوبی شناسایی و موثر ترین هدف را برگزینند ودستور حمله به آن را بدهند.
چ)اصل اقدامات احتیاطی در برابر آثار حمله :
طرف های درگیری باید تمامی اقدامات احتیاطی قابل پیش بینی را به عمل آورند که جمعیت غیر نظامی و اموال غیر نظامی تحت اختیار خود را برابر آثار حمله محافظت نمایند
از جمله:ساخت پناهگاهها، فرستادن افراد غیر نظامی به مکانهای امن
قاعده دوم : هر یک از طرفهای در گیری باید تا حد ممکن از قراردادن هدف های نظامی در درون یا نزدیک به مناطق بر جمعیت اجتناب ورزند
در مجموعه قواعد عرفی در خصوص حمایت از کارکنان و اموال پزشکی و مذهبی نیز قواعدی آمده است از جمله:
قاعده اول: کارکنان پزشکی که منحصرا عهده دار و ظایف پزشکی هستند در همه حال می بایست محترم شمرده شده و حمایت شوند. این افراد در صورتی که مرتکب عملی خارج از وظایف بشردوستانه شوند، اقداماتی که ضروری متوجه دشمن کند، حمایت خود را از دست می دهددر نتیجه این قاعده هواپیماهای پزشکی تحت حمایت خاص قراردارندتا زمانی که به امور نظامی یا این قبیل اعمال که موجبات ضرر نظامی شود را انجام دهند که در این صورت از حمایت خارج شده و می توانند هدف حملات قرار گیرند.
قاعده دوم : کارکنان مذهبی که منحصرا مأ مور انجام وظایف مذهبی هستند باید در همه حال محترم دوستانه شوند اقداماتی که هنوز متوجه دشمن می کند حمایت خود را از دست می دهد
قاعده سوم : حمله علیه کارکنان پزشکی و مذهبی و اموال دارای نشان های مشخصه کنوانسیون ژنو موافق حقوق بین ااملل ممنوع است
قاعده چهارم : کارکنان امداد بشر دوستانه باید محترم شمرده شده و مورد حمایت قرار گیرد
قاعده پنجم : حمله به منطقه ای که به عنوان پناهگاه مجروحان بیماران و غیر نظامیان در برابر آثار در نظر گرفته شده است ممنوع است
بنا بر قاعده فوق حمله به این مناطق و بمباران آنها توسط هواپیماهای نظامی موجبات مسؤلیت بین المللی دولت خاطی را فراهم خواهد کرد.
قاعده ششم: حمله به اماکن بی دفاع ممنوع است.
شهر بی دفاع شهری است که از درون یا بیرون چنان بی دفاع است که دشمن می تواند بدون جلوگیری را تحمل تلفات به آن وارد شده و آن را تصرف کند.
ح) اصل حمایت از اموال فرهنگی
قاعده اول : هر یک از طرفهای در گیری باید اموال فرهنگی را محترم شمارند:
الف) در عملیات نظامی باید به منظور اجتناب از آسیب رسانی به بناهای مذهبی ، هنری، علمی، آموزشی، یامختص به امور خیریه و بناهای تاریخی دقت ویژه به عمل آید مگر آنکه بناهای مذبور اهداف نظامی باشد.
ب) اموالی که از نظر میراث فرهنگی هر ملت حائز اهمیت فراوان است نباید هدف حمله قرار گیرد مگر آنکه ضرورت حتمی نظامی ایجاب کند)
هواپیماهای نظامی در هنگام حملات خود باید مناطق فرهنگی وتاریخی کشورهای درگیر را ازحملات خود مصون دارند و این مهم همان طور که ذکر آن رفت ریشه در قواعد عرفی دارد که مورد پذیرش و روبه عملی اکثر کشورهاست
خ) تأسیسات دارای انرژی خطرناک :
قاعده اول : در صورت حمله به تأ سیات حاوی نیروهای خطرناک یعنی سد ها ، موج شکن ها، نیروگاههای هسته ای و سایر تأسیسات داخل یا پیرامون آنها ، باید دقت ویژه به منظور اجتناب از رها شدن نیروهای خطرناک و خسارات شدید پیامد آنها در میان جمعیت غیر نظامیان به عمل آید

اگر تأسیسات خطرناک ماهیت غیر نظامی داشته با شند نمی توانند هدف حمله قرارگیرند.و تنها در شرایطی می توان آنها را هدف حمله قرار داد که شرایط اهداف نظامی را داشته باشند با این وجود نیز قواعد عرفی این مهم را خاطر نشان می کند که باید دولتها دقت کافی داشته باشند که مانع رها شدن نیروهای خطرناک شوند:
در خصوص حمایت از محیط زیست مهمترین قاعده در مجموعه قواعد عرضی بدین شرح است:
قاعده اول : اصول عام ناظر بر هدایت مخاصمات نسبت به محیط زیست عبارتند از:
الف) هیچ بخشی از محیط زیست نباید مورد حمله قرار گیرد مگر آنکه هدف نظامی باشد.
ب) انصدام هر بخش از محیط زیست طبیعی ممنوع است مگر آنکه ضرورت مبرم نظامی ایجاب کند.
ج) حمله علیه یک هدف نظامی در صورت احتمال آسیب تصادفی به محیط زیست که نسبت به مزیت عینی و مستقیم نظامی پیش بینی شده ، بیشتر باشن ممنوع است
قاعده دوم : استفاده از روشهایا ابزار جنگی به قصد ایراد خسارت گسترده بلند مدت و شدید به محیط زیست طبیعی یا زمانی که چنین خسارتی را بتوان انتظار داشت ، ممنوع است . نابود سازی محیط زیست طبیعی را نمی توان به عنوان یک صلاح به کار برد.
با توجه به اصول فوق دولت در حملات هوایی خود باید توجه وافر به هدف خود نشان داده تا از ایرادات نامبرده جلوگیری شود.
ذ) قواعد هدفی مهم از خصوص روشهای خاص جنگی در جنگ هوایی عبارتند از :
قاعده اول : حمله به افراد خارج از صحنه نبرد ممنوع است:
فرد خارج از صحنه کسی است که :
الف) در اختیار دشمن است.
ب) بخاطر بیهوش بودن ، کشتی شکستکی، مجروح بودن، و با بیمار بودن قادر به دففاع نیست.
پ) به صراحت اعلام کرده باشد که قصد تسلیم شدن دارد.
مشروط به اینکه افراد مذکور چه زن وچه مرد ، دست به عمل خصمانه نزده و اقدام به فرار ننماید.
قاعده دیگر : حمله به اشخاصی که از سر اضطرار از هواپیما با چتر نجات بیرون می پرند ، در مدت فرود آنان ممنوع است.
کلیه اشخاصی که از سر اضطرار در حال فرود از چتر نجات هستند چه درخاک خود و چه دراماکن دیگر ، افراد خارج از صحنه نبرد تلقی می شوند همچنین می توان اینگونه افراد را با اشخاص کشتی شکسته مقایسه کرد افرادی که از سر اضطرار با چتر