تعهدات قراردادی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………..64
۲-پرداخت مبلغ مقرر در قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………….65
د‌- حقوق و اختیارت کارفرما(اداره)…………………………………………………………………………………………………………………………………65
۱-اختیار نظارت بر نحوه اجرای قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………….65
۲-اخذ تضمینات و اعمال آنها در صورت لزوم………………………………………………………………………………………………………………..65
مبحث چهارم‌- عوامل موثر در اجرای تعهدات قراردادی…………………………………………………………………………………………………66
گفتارنخست‌- عوامل عمومی موثر در اجرای تعهدات قراردادی………………………………………………………………………………………67
الف- ‌قوه قاهره………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
ب-اثر قوه قاهره در اجرای تعهدات قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………..67
1-مواردی که ادامه کار ممکن باشد……………………………………………………………………………………………………………………………….67
1)اثر قوه قاهره نسبت به مدت………………………………………………………………………………………………………………………………………68
2- مواردی که ادامه کار غیر ممکن یا غیر ضروری باشد………………………………………………………………………………………………68
گفتار دوم‌- عوامل اختصاصی موثر در اجرای تعهدات در قراردادهای اداری…………………………………………………………………..68
الف‌- عمل حاکم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
۱-مفهوم عمل حاکم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
۲-اثر عمل حاکم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
ب- ‌امور غیرقابل پیش بینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
۱-مفهوم امور غیرقابل پیش بینی…………………………………………………………………………………………………………………………………..‌70
۲-اثر امور غیرقابل پیش بینی………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
۱(تعدیل قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
۲(فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
مبحث پنجم‌- شروط ضمن عقد………………………………………………………………………………………………………………………………………72
گفتارنخست‌- انواع شروط صحیح و آثار آنها……………………………………………………………………………………………………………………72
الف- شرط صفت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72
ب- شرط نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
ج- شرط فعل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
گفتار دوم- ‌انواع شروط باطل و آثار آنها………………………………………………………………………………………………………………………….73
الف‌- انواع شروط باطل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..73
۱-شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد………………………………………………………………………………………………………………………….74
2-شرطی که درآن نفع و فایده نباشد……………………………………………………………………………………………………………………………74
3- شرط نامشروع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
ب‌- آثارشروط باطل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75
 گفتار سوم- انواع شروط باطل ومبطل وآثارآنها……………………………………………………………………………………………………………..75
الف- شرط خلاف مقتضای عقد……………………………………………………………………………………………………………………………………….75
ب-شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است…………………………………………………………………………………….76
مبحث ششم‌- عدم اجرای تعهد و آثار آن……………………………………………………………………………………………………………………….76
گفتارنخست- ‌اجرای اجباری تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………..77
الف‌- اجرای اجباری تعهد در قراردادهای خصوصی…………………………………………………………………………………………………………77
ب‌- اجرای اجباری تعهد در قراردادهای اداری………………………………………………………………………………………………………………..77
۱-عدم اجرای تعهدات پیمانکار………………………………………………………………………………………………………………………………………78
۱(اجرای امانی قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..78
۲(تعلق جریمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
۳(فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79
۲-عدم اجرای تعهدات کارفرما(اداره)……………………………………………………………………………………………………………………………….79
گفتار دوم‌- جبران خسارت ناشی‌ از عدم اجرای تعهد…………………………………………………………………………………………………….80
الف-‌مصادیق و شرایط مطالبه خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………….81
1-مصادیق خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
2- شرایط مطالبه خسارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
1)تعین مدت برای انجام تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………82
2)احراز تقصیر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..82
3)عدم آگاهی کارفرما از موانع تحقق عقد…………………………………………………………………………………………………………………….82
4)ورود خسارت حتمی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82
5)تصریح به جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
ب-نحوه تادیه خسارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
1-ازطریق دادگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84
2-ضبط وثیقه یا تضمین………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
ج-نحوه تقویم خسارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
1-تعرفه های رسمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

2-وجه التزام……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85
3-تقویم خسارت توسط داور………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
4-تقویم خسارت توسط دادگاه………………………………………………………………………………………………………………………………………85
د-محل تادیه خسارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
ه- مسول جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
مبحث هفتم- ‌سقوط تعهدات قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………………..86
گفتارنخست- ‌پایان قرارداد بدلیل انقضای مدت یا انجام کار………………………………………………………………………………………….86
گفتار دوم‌- خاتمه قرارداد بدلیل انحلال………………………………………………………………………………………………………………………….87

الف- ‌موارد عمومی‌ انحلال قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………87

دیدگاهتان را بنویسید