دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………..64
۲-پرداخت مبلغ مقرر در قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………….65
د‌- حقوق و اختیارت کارفرما(اداره)…………………………………………………………………………………………………………………………………65
۱-اختیار نظارت بر نحوه اجرای قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………….65
۲-اخذ تضمینات و اعمال آنها در صورت لزوم………………………………………………………………………………………………………………..65
مبحث چهارم‌- عوامل موثر در اجرای تعهدات قراردادی…………………………………………………………………………………………………66
گفتارنخست‌- عوامل عمومی موثر در اجرای تعهدات قراردادی………………………………………………………………………………………67
الف- ‌قوه قاهره………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
ب-اثر قوه قاهره در اجرای تعهدات قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………..67
1-مواردی که ادامه کار ممکن باشد……………………………………………………………………………………………………………………………….67
1)اثر قوه قاهره نسبت به مدت………………………………………………………………………………………………………………………………………68
2- مواردی که ادامه کار غیر ممکن یا غیر ضروری باشد………………………………………………………………………………………………68
گفتار دوم‌- عوامل اختصاصی موثر در اجرای تعهدات در قراردادهای اداری…………………………………………………………………..68
الف‌- عمل حاکم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
۱-مفهوم عمل حاکم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
۲-اثر عمل حاکم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
ب- ‌امور غیرقابل پیش بینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
۱-مفهوم امور غیرقابل پیش بینی…………………………………………………………………………………………………………………………………..‌70
۲-اثر امور غیرقابل پیش بینی………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
۱(تعدیل قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
۲(فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
مبحث پنجم‌- شروط ضمن عقد………………………………………………………………………………………………………………………………………72
گفتارنخست‌- انواع شروط صحیح و آثار آنها……………………………………………………………………………………………………………………72
الف- شرط صفت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72
ب- شرط نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
ج- شرط فعل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
گفتار دوم- ‌انواع شروط باطل و آثار آنها………………………………………………………………………………………………………………………….73
الف‌- انواع شروط باطل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..73
۱-شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد………………………………………………………………………………………………………………………….74
2-شرطی که درآن نفع و فایده نباشد……………………………………………………………………………………………………………………………74
3- شرط نامشروع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
ب‌- آثارشروط باطل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75
 گفتار سوم- انواع شروط باطل ومبطل وآثارآنها……………………………………………………………………………………………………………..75
الف- شرط خلاف مقتضای عقد……………………………………………………………………………………………………………………………………….75
ب-شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است…………………………………………………………………………………….76
مبحث ششم‌- عدم اجرای تعهد و آثار آن……………………………………………………………………………………………………………………….76
گفتارنخست- ‌اجرای اجباری تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………..77
الف‌- اجرای اجباری تعهد در قراردادهای خصوصی…………………………………………………………………………………………………………77
ب‌- اجرای اجباری تعهد در قراردادهای اداری………………………………………………………………………………………………………………..77
۱-عدم اجرای تعهدات پیمانکار………………………………………………………………………………………………………………………………………78
۱(اجرای امانی قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..78
۲(تعلق جریمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
۳(فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79
۲-عدم اجرای تعهدات کارفرما(اداره)……………………………………………………………………………………………………………………………….79
گفتار دوم‌- جبران خسارت ناشی‌ از عدم اجرای تعهد…………………………………………………………………………………………………….80
الف-‌مصادیق و شرایط مطالبه خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………….81
1-مصادیق خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
2- شرایط مطالبه خسارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
1)تعین مدت برای انجام تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………82
2)احراز تقصیر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..82
3)عدم آگاهی کارفرما از موانع تحقق عقد…………………………………………………………………………………………………………………….82
4)ورود خسارت حتمی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82
5)تصریح به جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
ب-نحوه تادیه خسارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
1-ازطریق دادگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84
2-ضبط وثیقه یا تضمین………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
ج-نحوه تقویم خسارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
1-تعرفه های رسمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

2-وجه التزام……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85
3-تقویم خسارت توسط داور………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
4-تقویم خسارت توسط دادگاه………………………………………………………………………………………………………………………………………85
د-محل تادیه خسارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
ه- مسول جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
مبحث هفتم- ‌سقوط تعهدات قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………………..86
گفتارنخست- ‌پایان قرارداد بدلیل انقضای مدت یا انجام کار………………………………………………………………………………………….86
گفتار دوم‌- خاتمه قرارداد بدلیل انحلال………………………………………………………………………………………………………………………….87

الف- ‌موارد عمومی‌ انحلال قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………87