کنند، در آغاز با برتری دادن قوانین دولتی که شهروندان با تابعیت مضاعف تماس اولیه را با آن دولت بر قرار کرده اند و به نحو عادی دولت محل اقامت دائمشان را انتخاب کرده اند 27.

بخش سوم – حقوق ووظایف شهروندان با تابعیت مضاعف: تحول مفاهیم و دیدگاه ها
قسمت اول : مفهوم متحول تابعیت
تابعیت، ابعاد کاربرد حقوق و تکالیف بنیادی و اساسی دولتها را در قبال سایر دولتها و در قبال جامعه ی بین المللی، مانند صلاحیت شخصی، اعمال وکاربرد معاهدات وحمایت دیپلماتیک یا حمایت سیاسی مشخص می کند. در حقوق داخلی تابعیت پیش شرط اساسی اعمال حقوق سیاسی است و هرگونه ادعا راجع به حمایت و نیز هرگونه ادعا در ارتباط با تکالیف مرتبط با هم مانند خدمت سربازی یا خدمات اجتماعی که به درجات مختلف بستگی به قانون داخلی هر کشوردارد متفاوت است. پیمان بین المللی دادگستری در قضیه معروف خود در پرونده نوتهبوهم نیز تابعیت را بدین صورت تعریف کرده است : تابعیت یک پیوند حقوقی است که در اساس خود یک واقعیت اجتماعی وابسته را دارد ویک ارتباط واقعی وجودی و همچنین منافع و احساسات، که همه اینها همراه با هم با حقوق و تکالیف دو جانبه تعریف می شوند. می توان گفت تابعیت بیان حقوقی این واقعیت است که یک فرد که تابعیت به او اعطاء شده یا مستقیماً از طریق قانون ویا در نتیجه ی اقدام مقامات سیاسی، با جمعیت آن کشوری که تابعیتش به آن شخص داده شده تا نسبت به هر کشورو دولت دیگرپیدا کند28. دادگاه قانون اساسی آلمان تابعیت را به عنوان وضعیت حقوقی که به معنای عضویت در یک جامعه سیاسی است به این گونه تعریف کرده است : تابعیت شرط حقوقی وضعیت برابری می باشد که به معنای برابری تکالیف از یک سو و برابری حقوق سیاسی از سوی دیگر می باشد که اعمال آنها تنها منبع مشروعیت قدرت در یک نظام دموکراتیک است 29 .تابعیت به عنوان یک عامل تعیین کننده در روابط بین الملل ارتباط نزدیکی با مفهوم حاکمیت دولت دارد.
__________________
27) Kay Hailbronner, Rights and Duties of Dual Nationals; Changing Concepts and Attitudes; Stefan Octer, Effect of Nationality and Dual Nationality on Judicial Cooperation, including Treaty Regimes such as Extradition; in:David.A.Martin.The trend toward dual nationality. op.cit.p.18;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.

28) European Convention on Nationality (ECN), 6 November 1997, art, 2, Europ. T. S. No. 166; also the Decision of the British-Mexican Claims Commission of 8 November 1929 in the case of Robert John Lynch v. United Mexican States; A man’s nationality is a continuing legal relationship between the sovereign State on the one hand and the citizen on the other, “ 5 R.I.A.A.,p. 17, 18 (1929).

29) بنابر رای دادگاه قانون اساسی آلمان در سال 1983
همراه با تحولات مفهوم حاکمیت که در نتیجه وابستگی فزاینده متقابل جهانی و رژیمهای بین المللی رخ داده است تابعیت نیزتا حد زیادی نقش محدودکننده خود را از دست داده است امروزه تابعیت را نمیتوان چیزی بیش از یک پیوند انحصاری حقوقی میان یک شخص و کشور متبوع اش دانست. اگر چه هنوز هم نشانه های واقعی از یک دنیای فرا تابعیتی (دنیایی که از تابعیت عبور کرده) و یا تابعیت فرا ملی به چشم نمی خورد، اما دولتها بطور فزاینده ای این واقعیت را به رسمیت می شناسند که یک فرد می تواند عضو بیش از یک جامعه ی سیاسی باشد یعنی در عین حال بیش از یک تابعیت داشته باشد .شمار فزاینده تعداد شهروندان با تابعیت مضاعف و تحول دردیدگاه های دولتها نسبت به تابعیت چندگانه نشان دهنده وقوع این تحول در مفاهیم سنتی تابعیت می باشد .
همچنین از سوی دیگر می توانیم ببینیم امروزه فقط دولت نیست که تنها حامی حقوق یک فرد است بلکه تعداد زیادی از کنوانسیون ها ومعاهدات بین المللی در سطح منطقه یی و در سطح جهانی هستند که نظام شکایت حقوق بشری را برای تک تک افراد جامعه ی جهانی نزد ارگانهای بین المللی در مواقعی که حقوق بشری انها نقض شده است ، مقرر می کند.
مفهوم حمایت دیپلماتیک مبتنی بر این افسانه بود که در واقع دولتها با حمایت از اتباع شان بر حقوق خودشان اصرار می کنند و آن مدت زمانیست که بر چسب متروک و منسوخ خورده شده است 30.آقای دوگارد در اولین گزارش خود راجع به حمایت دیپلماتیک به درستی نسبت به این مفروض که بسیار در خصوص آن غلو شده انتقاد خود را بیان کرده است 31 .
اعمال حمایت دیپلماتیک توسط یک دولت در خصوص اتباع اش هنوز هم یک ابزاراجتناب ناپذیر برای تحقق موثر حقوق شهروندان می باشد از جمله حقوق بشرفرد مورد حمایت دیپلماتیک در قبال یک دولت دیگر. اما امروزه حمایت دیپلماتیک تنها راه و موثر ترین راه در سطح بین المللی محسوب نمی شود با توجه به اینکه نظام شکایات افراد را نزد ارگانهای بین المللی داریم. بلکه در بسیاری از موارد شاید تنها ابزار موثر برای اعمال حقوق بشرافراد ممکن است محسوب شود.
__________________________________________
30) Garcla Amador, State Responsibility; Some New Problems, 94 Academie de Droit International; Recueil des Cours, p, 421, 437 (1958 vol, II).
31) First Report on Diplomatic protection, UNGAOR, Int’l Law Comm’n, 52d Sess, U.N. Doc. A/CN.4/506 (2000).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تابعیت هنوز هم آن کارکرد وکارویژه اصلی و حیاتی اش را به عنوان یک پیش شرط حقوقی اعمال حمایت دیپلماتیک دولت از یک فرد را از دست نداده اگر چه تحت شرایط استثنا یی حمایت دیپلماتیک می تواند حتی در مورد غیر اتباع ( شهروندانی که غیر تبعه آن کشوری می باشند و ازحمایت دیپلماتیک بر خوردار هستند ) اعمال بشود32 .
قسمت دوم : تحول در طرز تلقی دولتها نسبت به تابعیت مضاعف
حقوق بین الملل عرفی یک حاشیه ی تفسیری و یک حاشیه ی اختیار و آزادی برای دولتها در نظر گرفته در خصوص اینکه چه کسی می تواند تبعه شان محسوب شود33.
این درست است که بگوییم این حق دولتهاست که در واقع تابعیت خودشان را به افراد انتصاب دهند وتفویض کنند اما این حق نا محدود و مطلق نیست بلکه دولتها مبتنی بر یک سری معیار های متفاوت ولی گسترده ای هستند که تابعیت خودرا اعطا می کنند .
کنوانسیون اروپایی تابعیت که در سال 1397 تصویب شده و به آن می گویند ای سی ان( E C N ) به عنوان جدید ترین معاهده جامع در خصوص تابعیت است که یک سری اصول را که به عنوان معیار های عمومی که باید برای اعطای تابعیت در نظر گرفته شود فهرست میکند34 .
به ویژه تمایز عرفی و سنتی میان قواعد تابعیت فرهنگی ونژادی مبتنی بر تابعیت خون و نیز نوع سیاسی تر قواعد تابعیت که مبتنی بر تابعیت قاعده خاک است، به واسطه تحولات عمده ی مرتبط با کسب تابعیت از طریق مهاجرت در همه کشورهای اصلی مهاجر پذیر نیز تغییر پیدا کرده است.
ــــــــــــــــــــــــــــ
32) Ibld,. P.11.57; in:David.A.Martin.The trend toward dual nationality. op.cit.p.20;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
33) کنوانسیون اروپایی تابعیت ) ) ECN, op. cit, at art. 3 para. 1; Hague Convention on Certain Question Relating to the Conflict of Nationalities, 12 April 1930, art. 1, 179 L.N.T.S. 0. 89; The Tunis-Morocco Nationality Decrees 1923 P.C.I.J. (Ser. B) No. 4.
34) ECN, op. cit. at art. 4.
شمار فزاینده ای از افراد امروزه دارای تابعیت های چند گانه هستند، علی رغم تلاشهایی که برای اجتناب از چنین وضعیتی از سوی دولتها صورت گرفته است. این اصل که تابعیتهای چند گانه عموماً نا مطلوب اعلام می شوند را می توان در کنوانسیون اروپایی 1963 راجع به کاهش موارد چند تابعیتی و تعهدات نظامی وتعهدات مربوط به خدمت سربازی در موارد تابعیت های چند گانه ببینیم 35 که البته این موارد به واسطه یک سند حقوقی متعاقب کنوانسیونی است که نام بردیم. به ویژه در پروتکل دوم36 همان کنوانسیون که کنوانسیون 1963 را اصلاح می کند و همچنین کنوانسیون 1997 ای سی ان (E C N ) کم کم به فراموشی سپرده شده است .
به هر صورت کنوانسیون 1963 تنها بحث تابعیت یک سری افراد خاص را تحت قاعده و نظم قرار میدهد. این کنوانسیون موارد خاص و ویژه ا ی مثل کسب داوطلبانه تابعیت کشور دیگر را پوشش میدهد و دولت ها را ملزم میکند که در چنین مواردی ترک یا از دست دادن تابعیت قبلی را مقرر بدارند .
وضعیت فعلی حقوق بین الملل عمومی بدرستی در ماده 15 کنوانسیون تابعیت اروپا 1997منعکس شده که این ماده بیان می دارد که این کنوانسیون حق دولت برای تعیین قوانین داخلی اش را در خصوص اعطاء تابعیت و یا سلب تابعیت را محدود نمی کند وچه اتباع آن کشور که تابعیت یک کشور دیگر را دارند یا کسب کرده اند تابعیت قبلی خودشان را حفظ میکنند یا از دست می دهند و چه اتباع آن کشور با کسب یا ترک تابعیت در معرض از دست دادن یا سلب تابعیت کشور دیگری قرار گیرند.
ماده 15 کنوانسیون اروپایی تابعیت 1997 به روشنی یک تغییری در دیدگاه دولتها نسبت به تابعیت های چند گانه مشخص می کند اگرچه هیچ اصل عمومی علیه یا به نفع تابعیت چند گانه نمی توان از این کنوانسیون مستفاد کرد .یکی از دلایل عمده تغییر قوانین تابعیت شناسایی منافع افراد مهاجر برای حفظ ارتباطشان با کشور مبدا شان است در حالیکه اعطاء تابعیت کشور میزبان نیز به عنوان شرط ضروری برای ادغام شخص مهاجر در جامعه ی میزبان محسوب می شوداز سوی دیگر هیچگونه اجماع یا ادغامی در خصوص اینکه آیا تابعیت چند گانه یک ابزار کافی برای ارتقا و پیشبرد ادغام هست یا اینکه می تواند در
_____________________________
35) European Convention on the Reductiuon of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationals, 6 May 1962, 635 U.N.T.S., p. 221.
36) second Protocol Amending the European Conventions on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationals. 2 Feb. 1993, Europ. T.S. No. 149.
بعضی از موارد مانع ادغام فرد مهاجردر جامعه ی میزبان بشود از طریق تسهیل شکل گیری یک فرهنگ جداگانه ومنافع گروهی سیاسی جداگانه یی نیست که البته میبایستی با کشور مبدا بیشتر شناسایی شود تا نسبت به کشورمحل سکونت .
اگر چه هیچ شواهدی در دست نیست که مشکلات ناشی از عدم ادغام یک فرد مهاجر در جامعه ی میزبان به موضوع تابعیت چند گانه ارتباط داشته باشد اما نتیجه گیری آقای کویان نک به نظر صحیح میرسد وی در کتاب خود می نویسد که موضع حقوق بین الملل در رابطه با مشکل تابعیت چند گانه نتیجه تاریخی قلسفی و اجتماعی عواملی است که مبنایی برای دیدگاه حقوقی که هر دولت در این خصوص تعیین کرده اند و در واقع تعیین کننده ابعاد آن نیز هست می باشد37.
معذالک تمایل آشکار بیشتر به نفع تحمل آزادی خواهانه تابعیت چند گانه می باشد. تعداد زیادی از دولتهای اروپایی قوانین داخلیشان را تغییر داده اند تا بتوانند تابعیت چند گانه را برای برخی از طبقات و گروه های مهاجرین قبول کنند و از این طریق میتواند روابط بین یک مهاجر با کشور مبدا اش در نظر گرفته شود. حتی آن کشورها یی که اصل اجتناب ازتابعیت مضاعف را همچنان رعایت می کنند (مثل آلمان) تا حد زیادی حفظ تابعیت قبلی را در صورتیکه ترک تابعیت قبلی باعث ایجاد مشکلات جدی برای فرد مهاجر بشود تسهیل کرده اند .
_________________________________
37) Giovanni Kojanec, in Council of Europe, 1ST European Conference on Nationality, Strasbourg. 3 February 2000, Conf//Nat (99), Proceedings 1, p.35.
فصل دوم – تابعیت مضاعف و خدمت سربازی : استراتژی شماره دو
مقدمه :
امروزه به خاطر اینکه جمعیت دارای تابعیت مضاعف دنیا در حال افزایش است بحث تابعیت مضاعف توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. در گذشته افراد دارای تابعیت مضاعف از اینکه جایگاهشان تنزل پیدا کند ترس داشتند ولی با فرا ملی شدن تابعیت مضاعف راحت تر به وفاداریهای چند گانه اذعان می کنند که قابل احترام است . همانطور که سایر نویسندگان معاصر به نحو متقاعد کننده ای نشان داده اند تابعیت مضاعف هم برای خود افراد مربوطه و هم برای جوامعی که افراد دارای تابعیت مضاعف در آنجا زندگی می کنند منافع عینی ایجاد می کند .
اگر چه امروزه تصور نمیشود که تابعیت مضاعف سبب ایجاد مشکلات زیادی گردد اما به هر صورت باعث ایجاد مسائل کوچکترو جزئی تری شده که مستلزم نسخه های سیا ستگذاریهای مثبت نگر میباشد. مشکلاتی که مربوط به خدمت سربازی، پرداخت مالیات، حمایت مداخله دیپلماتیک و کنسولی و همچنین موضوع استرداد و جنایتهای فراملی میشوند در رابطه با افراد دارای تابعیت مضاعف مطرح میباشد.
حداقل دو استراتژی برای حل این چنین مشکلات یعنی مشکلاتی در ارتباط با افراد دارای تابعیت مضاعف وجود دارد. استراتژی شماره یک این است که میزان وقوع بحث تابعیت مضاعف را کم کنیم یعنی از زیاد شدن افراد دارای تابعیت مضاعف جلوگیری کنیم. استراتژی شماره دو این است که قواعد فعلی را که به تابعیت مضاعف منجر می شودبپذیریم و البته پیامد های مشکل زای خاص آنها را بررسی و بر طرف کنیم. از آنجایی که تابعیت مضاعف منافع مثبتی با خود به دنبال دارد، به خاطر اینکه مشکلاتی که به نظر کوچک و قابل تفاهم هستند و به خاطر اینکه اقداماتی که برای کاهش وقوع بحث تابعیت مضاعف به نحو چشمگیری هزینه های غیر قابل قبولی را تحمیل میکنند یا نیازمند توافقات جدید بین المللی هستند، این پژوهش استراتژی شماره دو را بیشتر مد نظر قرار میدهد.
اما در این پژوهش ما سعی میکنیم که یک سری از مشکلات خاص را مورد بررسی قرار دهیم یعنی مشکلاتی که زمانی اتفاق می افتد که سیاستگذاری مربوط به افراد با تابعیت دوگانه با سیاستهایی در ارتباط با خدمت سربازی، تعارض پیدا میکند. البته این معمای پیچیده، پیش روی افراد با تابعیت مضاعف که مذکرو در سن جوانی هستند قرار دارد و این افراد اگر بخواهند اعضاء خانواده خودشان را در یکی از کشورهایی که تابعیتش را دارند دیدار کنند می ترسند که مشمول خدمت سربازی بشوند بنابر این از رفتن به آن کشورها اجتناب میکنند. در اینجا یک سری از مسائل مربوط به بحث خدمت سربازی بروز میکند. همانطوری که خواهیم دید این موضوعات میتوانند راه حلهای داخلی و بین المللی داشته باشند در حالیکه بحث در اینجا یک بحث عمومی است البته تاکید ما بیشتر درمورد کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا و آلمان و کشورها یی که منشا مهاجرت به این کشورها هستند از جمله مکزیک و ترکیه می باشد.
البته چند مورد از اصطلاحاتی که در اینجا بکار میبریم نیازمند توضیح هستند. در این بخش از نوشته ما کلمه نشنالیتی به معنی ملیت و کلمه سیتی زن شیپ به عنوان تابعیت را مورد استفاده قرار میدهیم ( یا بعضی اوقات میگوئیم نشنال یعنی اتباع و سیتی زن یعنی شهروندان) انگارکه این دو اصطلاح را میشود به جای هم بکار برد. اما از نظر فنی اینطور نیست ونمیشود این دو کلمه را بجای هم بکار برد، هر کدام از این اصطلاحات معانی چندگانه ای از نظر حقوقی، جامعه شناسی، سیاسی و همچنین سایر حوزه های انسا ن شناسی وعلوم انسانی بر آن بار میشود. حتی در چهار چوب حوزه حقوقی معنی هر کدام از این اصطلاحات از یک دولت به دولت دیگرواز یک کشور به کشور دیگربا هم فرق میکند. در بعضی از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و مکزیک