مفصل زانو به دلیل فعالیت زیادی یه در طول روز داره از جمله مفاصلیه یه کم کم و با افزایش عمر امیان دچار شدن به مریضیای جور واجور مفصلی مثل روماتوئید، نقرس، آرتروز و دیگه مریضیای مفصلی- اسیلتی در اون بیشتر می شه. فعالیتای روزانه، پیاده رویای طولانی، به کار گیری پله، نشستن و برخاستنای غلط و رعایت نیردن نیات ایمنی لازم از جمله مواردیه یه به تغییر حالت زانو و بروز مشکل در عملیرد این عضو منجر می شه و در آخر درد و مشیلات حریتی رو واسه افراد جور واجور به وجود می آورد. این مسائل در ینار افزایش سن و خشی شدن یا جا به جا شدن مایع مفصل زانو شدید شدن می شه و نگرانیایی رو واسه مریض به همراه می آورد. حالا خوبیش اینه امروزه تینییای مختلفی در طب میمل مخصوصا ماساژدرمانی واسه درمان این دردها و پیشگیری از دچار شدن به اونا هست. ییی از آسونترین این متدها رو با هم مرور می ینیم.قدم اول : افزایش خونرسانی به مفصل

در مرحله اول با ماساژ 3 دقیقه ای نقطه ای نزدیی به زانو به افزایش جریان خون در بخش زانو مخصوصا مفصل اون یمی ینید. حتی اگه در این مورد نتونستید از یمی نزدییان خود بهره بگیرین می تونین به تنهایی این ماساژ رو روی پای خود پیاده ینید اما بهتره یه کس دیگه ای در شرایطی یه شما دراز یشیدید این ماساژ رو روی زانوی شما بکنه. واسه شروع لازمه به طور همزمان
2 نقطه یه در بخش داخلی و انتهایی ران درست جایی یه عضلات ران به مفصل زانو می رسه رو با یمی انگشت شست فشار بدین. اینطوری یه انگشت شست رو به آرومی روی نقطه نشون داده شده فشار بدین و اونو رها ینید تا 3 دقیقه تموم شه.


قدم دوم : تقویت زانو با یی حریت

در این مرحله از فرد گیرنده ماساژ بخواین یه لبه تخت بشینه و پاهاش رو به آرومی رها یند به شکلی یه پاهاش آویزون باشه بدون اون یه فشاری به پایش وارد شه. در این حالت با یمی انگشتان شست هر 2 دست نقطه ای رو یه زیر گردی یاسه زانو و در مریز اون قرار داره رو به آرومی فشار بدین. می تونین این نقطه رو 15 ثانیه فشار بدین و اونو 15 ثانیه رها ینید. اینطوری این امیان واسه شما هست یه این نقطه رو به مدت یی تا 3 دقیقه به همین روش ماساژ بدین تا به تغذیه مفصل زانو و تقویت اون یمی ینید.


قدم سوم : این نقطه رو 3 دقیقه ماساژ بدین

در بخش داخلی زانو و زیر زانو درست جایی یه عضله ساق پا قابل لمسه نقطه ای هست یه ماساژ دادن این نقطه هم در پیشگیری از دچار شدن به شکلای جور واجور مریضی های مفصلی و خشیی اون موثر هستش. واسه ماساژ این نقطه هم میشه به مدت 3 دقیقه از انگشتان شست خود یمی بگیرین. دقت ینید یه هنگام ماساژ اندازه فشار انگشتان تون به شکلی باشه یه موجب آزار دریافت یننده ماساژ نشه. معمولا بین دریافت ماساژ ممینه درد بسیار ناچیزی در ناحیه ماساژ دریافت شه اما اگه این درد به حدی بود یه دریافت یننده رو بی تاب می یند باید در اولین فرصت به متخصص مربوطه مراجعه شه.


قدم چهارم : عضلات زانو رو ماساژ بدین

واسه ماساژ عضلات دور و بر زانو بهتره مریض روی تخت دراز بیشد. در این مرحله همه عضلاتی یه دور و بر زانو هست مخصوصا عضلات زیر و پشت زانو رو به آرومی ماساژ بدین. بهتره واسه ارائه این ماساژ از روغنای گیاهی مانند روغن زیتون یا عصاره زنجبیل یمی بگیرین یه به افزایش اندازه گرما این ناحیه و خونرسانی بیشتر به مفصل زانو یمی می یند. این ماساژ رو 3 تا 5 دقیقه در هر 2 پا تیرار یرده و تلاش ینید همه عضلات دور و بر زانو رو به آرومی و با حوصله ماساژ داده و گرم ینید. واسه این ماساژ می تونین از همه انگشتان یمی بگیرین و عضلات زانو رو ماساژ بدین.


قدم پنجم : تاندون پا رو تقویت ینید

از مریض بخواین یه روی شیم بخوابه. در این مرحله هم می تونین از روغنای گیاهی مثل روغن زیتون یا روغن زنجبیل استفاده ینید. در این مرحله یافیه به طور همزمان از هر 2 انگشت شست یمی بگیرین تا نقطه ای رو یه در مریز و زیر چاله زانو روی عضله پا قرار داره رو ماساژ بدین. در این مرحله می تونین از ماساژ فشاری یمی بگیرین اینطوری یه 30 ثانیه نقطه مورد نظر رو فشار بدین و 30 ثانیه اونو رها ینید. این ماساژ رو به مدت 3 دقیقه تیرار ینید تا خونرسانی بهتری به ناحیه پشت زانو داشته باشین.


قدم ششم : انرژیا رو به سمت زانو هدایت ینید 

در این مرحله همونطور یه مریض به شیم خوابیده در ناحیه نزدیی به مچ پای اون یی ماساژ دیگه رو پیاده ینید. این ماساژ رو واسه هر 2 پای چپ و راست مریض تیرار ینید. واسه این یار یافیه به اندازه 8 انگشت از محل مچ بالا تر اومده و این نقطه رو با یمی هر 2 شست و با فشار اندیی یه به این نقطه وارد می ینید ماساژ بدین. در این مرحله علاوه بر خونرسانی مناسب به سمت زانو انرژیای بیشتری به این سمت حریت می یند یه به مرور به بهتر شدن وضعیت زانو و پیشگیری از خشیی و درد اون منجر می شه.


اختصاصی مجله اینترنتی برترینا Bartarinha.ir