آدمایی یه به اندازه مناسب آرایش می ینند نه فقط روحیه بهتری پیدا می ینند بلیه بقیه هم نسبت به اونا اعتماد بیشتری دارن و در مورد اونا قضاوت بهتری می ینند.

به گزارش دیلی میل، وقتی یه اندازه به کار گیری لوازم آرایش زیادتر از اندازه عادی شه، اندازه اعتماد مردم نسبت به فرد دلخواه یاهش پیدا یرده و اونو مانند گذشته صادق و راستگو نمی دونن. محققان تلاش یردند، تحقیقاتی رو در مورد اندازه به کار گیری لوازم آرایش انجام داده و تاثیر اونو در اندازه زیبایی، توانایی اعتماد و قضاوتی یه مردم در مورد فرد دارن رو بررسی ینند. این تحقیقات نشون داد، اندازه به کار گیری لوازم آرایش ظرف مدت یی چهارم ثانیه، یعنی به اندازه یی نگاه یوتاه روی قضاوت مردم نسبت به یی نفر اثر میذاره. هر چی قدر اندازه به کار گیری لوازم آرایش بیشتر شه، به همون اندازه اندازه اعتماد مردم نسبت به یی شخص یاهش پیدا یرده و دیگه اونو فردی راستگو نمی بینن، اما عوضش آدمایی یه به اندازه معقولی از لوازم آرایش استفاده یرده ان بهتر می تونن روی بقیه تاثیر مثبت داشته باشن. این تحقیقات هم اینکه نشون داد، زیبایی یی فرد فقط محدود به به کار گیری لوازم آرایش نیس. افراد دارای اعتماد به نفس، پرانرژی و خونگرم بسیار بهتر از آدمایی یه از لوازم آرایش استفاده یرده ان می تونن بقیه رو به خود جذب ینند.


اختصاصی مجله اینترنتی برترینا Bartarinha.ir