پایان نامه کشاورزی : تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

1-2-4- روش تولید گاز (Production Gas)

اساس  فن تولید گاز مشابه سیستمی است که توسط)تیلی و تری[1]، 1963) ابداع شد زیرا در هر دو روش از مایع شکمبه برای تخمیر استفاده استفاده میشود، تفاوت فن تولید گاز و روش تری وتیلی آن است که در فن تولید گاز، بهجای اندازهگیری ماده خشک از دست رفته، حجم گاز تولیدی اندازهگیری میشود. در فن تولید گاز نمونههای خوراک در سرنگهای شیشهای مدرج به همراه مخلوط مایع شکمبه و بافر در دمای 39 سانتیگراد در شرایط بیهوازی خوابانده شده و مقدار گاز تولیدی حاصل از تخمیر در زمانهای مختلف ثبت میشود. بنابراین امکان تعیین میزان و سرعت تخمیر مواد خوراکی هم وجود دارد(منک  و همکاران، 1979). در سالهای اخیر، اندازهگیری تولید گاز بهواسطه سادگی روش بهطور روز افزونی برای برآورد مصرف اختیاری ماده خشک بهکار رفته است(قزال[2]و همکاران، 1993؛ کیبون و ارسکوف[3]، 1993).

  هضم بیهوازی سلولز وسایر الیاف بوسیله میکروارگانیسمهای شکمبه، سبب تولید اسیدهای چرب فرار،  CO2، CH4  و مقدار کمی H2 میشود. هم در دام زنده و هم در شرایط آزمایشگاهی، اسیدهایچربفرار حاصل از تخمیر، با بافر بیکربنات واکنش انجام داده و در نتیجه CO2 خارج میشود، بهطوریکه همراه با هضم الیاف تولید گاز همزمان با تولید اسیدهایچرب فرار اتفاق می افتد، بنابراین اندازهگیری تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی، میتواند اطلاعات زیادی درباره سرعت و میزان هضم سلولز را فراهم نماید (منک[4] و همکاران، 1987؛ اسکافیلد و پیل[5]، 1994).

  1. 1. Tilley & Terry
  پایان نامه ارشد رشته روانشناسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سر شت و منش(TCI)

2.Khazaal

[3].Kibon & Orskov

4.Menk

[5].Schofield & Pell

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(