پایان نامه کشاورزی : تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

1-2-4-1- منشأ تولید گاز

از کل گاز تولید شده در نتیجه انکوباسیون مواد خوراکی در مخلوط مایع شکمبه و محلول بافر،  فقط بخشی از آن را گازCO2  آزاد شده بهواسطه تخمیر مستقیم ماده خوراکی تشکیل میدهد و قسمت بیشتر CO2 تولید شده ناشی از اثر اسیدهای چربفرار تولیدی بر بافر بیکربنات است. این بخش از گاز تولید شده تابع مقدار نمکهای کربنات در محلول بافر و میزان اشباع شدن مخلوط مایع شکمبه و بافر از CO2 است. هر چه درصد کنسانتره بیشتر باشد پروپیونات بیشتری تولید میشود و CO2  کمتری تولید می شود، از این رو ضریب بزرگتری در معادلات ارائه شده برای خوراکهای کنسانترهای به میزان گاز تولید شده اختصاص داده میشود. حجم گاز تولیدی که منعکس کننده تخمیر مواد خوراکی به اسیدهای چرب فرار بوده،  میتواند برآوردی از قابلیت هضم ظاهری بوده و بهطور دقیقی با مقدار و نسبت استات، پروپیونات و بوتیرات نیز مرتبط میباشد.  بنابراین نسبت اسیدهای چرب فرار هم می تواند روی حجم گاز تولیدی اثر گذارد زیرا فقط تخمیر ماده خوراکی به استات و بوتیرات است که تولیدCO2  و نتیجه تولید CH4 میکند و حدود 50 درصد حجم گاز تولیدی را CO2  وCH4  شامل میشود که مستقیماً از تخمیر ناشی میگردد. تخمیر مواد سریع التخمیر احتمالاً منجر به تولید نسبت بیشتری از پروپیونات میشود و میتواند به ازاء هر واحد اسید چرب فرار تولید شده گاز کمتری تولید شود (بلومل و ارسکوف، 1993).

  دانلود پایان نامه تاثیر بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

در فن تولید گاز میزان توده میکروبی از 24 تا 48 ساعت انکوباسیون کاهش مییابد، اگر این کاهش بواسطه مردن و متلاشی شدن میکروبها باشد، قسمتی از اجساد میکروب ها ممکن است در تخمیرهای بعدی به اسیدهای چرب فرار وگاز تخمیر شوند. اگر چه این امر تأثیری روی رابطه بین اسیدهای چرب فرار و تولید گاز نمیگذارد، ولی میتواند منجر به بیش از حد برآورد نمودن قابلیت هضم شود. این امر ممکن است روی حجم کل گاز تولیدی و در نتیجه میزان سرعت تخمیر شدن، که از روی تولید گاز اندازهگیری می شود، اثر بگذارد ومیتواند توضیحی برای عدم همبستگی بین میزان ثابتهای حجم گاز و ثابتهای تجزیهپذیری در کیسههای نایلونی باشد(انکرا[1] و همکاران،1990؛  بلومل و ارسکوف، 1993). قابلیت هضم ظاهری (به صورتی که به وسیله فن تولید گاز فراهم میشود) ممکن است به وسیله تخمیر ثانویه میکروب ها در سرنگها بیش از حد برآورده شود و در نتیجه ممکن است در مراحل آخر تخمیر خطایی را نشان بدهد، از این رو بررسی روند تولید گاز در زمانهای انکوباسیون کوتاه تر مفیدتر خواهد بود.

1.Ankrah

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

  دانلود پایان نامه : ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(