پایان نامه مهندسی کشاورزی : تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

1-2-5- روش طیفسنجی مادون قرمز (NIRS )

در چند سال اخیر از شیوه تجزیه انعکاس مادون قرمز(NIRA) برای تعیین اجزای غلات و دانههای روغنی استفاده میشود. مبانی شیوه)NIRA( حدود سی سال قبل توسط کارلافنوریس در ایالات متحده توسعه یافته وشاخه جدیدی از شیمی کشاورزی تاسیس شد. نوریس و همکارانش(1976) برای اولین بار از این شیوه جهت ارزیابی مشخصههای کیفی علوفه خشک استفاده کردند.

)NIRA( به سرعت تبدیل به یک روش آزمایشگاهی ایدهآل گردید، علت این مسئله آن است که این روش بسیار سریع وکم هزینه بوده و نیازی به مواد ومعرفهای شیمیایی ندارد وحتی بخار وضایعات شیمیایی نیز تولید نمیشود. همچنین نیاز به هیچگونه فرایند آمادهسازی نمونه به جز آسیاب کردن آن وجود ندارد و آموزش پرسنل هم لازم نیست. با این شیوه مواد مغذی مختلفی را میتوان در یک نمونه بهطور همزمان تجزیه نمود (لیسون و سامرس، 1385).

تکنولوژی NIR براساس جذب و انعکاس اشعه مادون قرمز در طول موجهای بین 1100-2500nm  استوار است. در این روش اشعه بر جسم تابانیده شده و انرژی منعکس شده(R) از نمونه بر اساس log 1/ R اندازهگیری میشود. از هر گونه گیاهی 20 تکرار به طور مجزا در داخل محفظههای دستگاه قرار گرفته تا با تابانیدن پرتوهای مختلف اشعه مادون قرمز نزدیک، صفات کیفی مورد نظر را پیش بینی کند. حدود دو سوم  نمونه نیز برای برازش معادله کالیبراسیون و بقیه برای صحت دقت معادله کالیبراسیونی بهکار میرود. کالیبراسیون بهطور معمول با کاربرد رگرسیون خطی چند متغیره (Multiple linear regression ) بر اساس روش وستر هاوس(1988) و با استفاده از نرم افزار Percon NIR Programs Version 4.89 معرفی شده شرکت Percon میباشد.

  دانلود پایان نامه نقش یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی وبرنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(