پایان نامه مهندسی کشاورزی : تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92

عنوان پایان نامه :

 تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

تراکم کشت

کشت گندم درایران صرفنظر ازتیپ رشد ارقام و واریته‌های مختلف آن عموماً در فصل پائیز انجام می‌گیرد. آنچه که زمان مناسب کشت گندم را در اقلیم‌های وسیع تعیین می‌کند دما می‌باشد.

تغییرات دما در مزرعه بر میانگین تعداد بذرهای جوانه‌زده ، سرعت جوانه‌زنی و سبزشدن یکنواخت تأثیر می‌گذارد. دمای اصلی برای جوانه‌زدن گندم مابین 4 تا 32 درجه سانتیگراد گزارش شده است که دمای مطلوب آن 25 درجه سانتیگراد می‌باشد.(کوچکی وهمکاران 1367 ) بدیهی است هر چه کشت گندم با تأخیر انجام پذیرد مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه‌ها در شرایط دمایی مطلوب صورت نمی‌گیرد و به علت کاهش دمای خاک بذور جوانه‌نزده بیشتر در معرض مواجهه با امراض قارچی قرار خواهند گرفت که سبب کاهش تراکم بوته‌ها در مزرعه می‌شود.

1/20 درصد از گروه نمونه از تراکم کشت کرپه و 9/79 درصد از تراکم کشت کلر استفاده می نمایند.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

  پایان نامه بررسی و سنجش کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با رضایت کلی بیماران

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92