پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

2-1- بررسی منابع

دستگاهگوارش در حیوانات نشخوارکننده علاوه بر توانایی تخمیر در رودهکور مثل حیوانات تک معدهای علفخوار، دارای یک عضو بزرگ(شکمبه) با جمعیت کثیری از میکروارگانیسمهای همزیست شده است که این میکروارگانیسمها مواد خشبی را قبل از اینکه به معده واقعی حیوان برسند تجزیه مینمایند. ویژگی اصلی سیستم گوارشی نشخوارکنندگان، هضم تخمیری در آنهاست و این به خاطر وجود باکتریها و پروتوزوآهایی است که به تعداد انبوه در شکمبه و نگاری این حیوانات میباشد، بنابراین در این حیوانات مواد خشبی که بهطور طبیعی، غذاهای با کیفیت پائینی بوده و قابل مصرف انسان نیستند توسط موجودات میکروسکوپی قبل از معده اصلی و به ندرت بعد از معده اصلی تخمیر و استفاده میشوند (دانشمسگران و همکاران، 1387).

ونسل[1](1990) نشان داد ارزش تغذیهای علوفه برای چهارمعدهایها به توانایی میکروارگانیسمهای شکمبه برای تجزیه دیواره سلولی گیاه و تخمیر کربوهیدراتهای موجود بستگی دارد. بنابراین تلاشهای زیادی برای تعیین ارزش غذایی با استفاده از آنزیم یا مایع شکمبه صورت گرفته است.

عمل تخمیر در شکمبه به هضم مواد خوراکی توسط آنزیمهای مترشحه در شیرههای گوارشی شیردان و روده کمک میکند (ولکلی[2] و همکاران، 1983).

رونالد[3] و رکس4(1993) فاکتورهای پروتئین خام(CP)، خاکستر خام(CA)، انرژی قابل متابولیسم(ME)، سلولز، همیسلولز و لیگنین(NDF) و سلولز و همیسلولز(ADF) را در سه گونه littoralis Aeluropus، erectum Sparganium، Paspalum distichum در مرحله رویشی مورد مطالعه قرار دادند و نتیجه گرفتند که distichum Paspalum بالاترین پروتئین خام و گونه erectum Sparganium کمترین پروتئین خام را دارد و گونه littoralis Aeluropus از نظر ارزش غذایی بعد از Paspalum distichum قرار می گیرد.

  تعیین مسئولیت کیفری اشخاص در حقوق موضوعه ایران-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

ترکان(1378) ترکیبات شیمیایی 5 گونه گرامینه را در سه مرحله فنولوژیکی، قبل از گلدهی، گلدهی و بذردهی در سه استان لرستان، سمنان و مرکزی در 8 اقلیم مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که میزان پروتئین خام و انرژی قابل متابولیسم با افزایش رشد، کاهش و میزان NDF  افزایش مییابد و اقلیم منطقه تأثیر بسیار معنیداری بر ترکیبات شیمیایی دارد.

[1].Vencl

[2] .Wealkley

3 .Ronald

4.Rex

5 .Deragomir

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(