پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

میزان آبکشی سالانه

میزان آبکشی سالانه کشاورزان با محاسبه میانگین دبی چاه های مورد استفاده توسط هر کشاورز و ساعات آبکشی در طول شبانه‌روز برای یک هکتار از تمامی کشت‌های سالانه و تقسیم آن بر تراکم کشت میزان آبکشی هر چاه برحسب مترمکعب در سال و بر اساس به رابطه زیر تعیین شده است.

W=3.6 R . H . D

که درفرمول بالا W میزان آب کشی برحسب مترمکعب ،R دبی لحظه ای برحسب لیتر بر ثانیه ، H ساعات آبکشی و D تعداد روزهای آبکشی در سال می باشد.

لازم به ذکر است که میزان آبکشی برای تمامی کشت های  سالانه‌ی کشاورز محاسبه شده است، یعنی در واقع میزان کل آبکشی سالانه از چاه کشاورزی برای تمامی کشاورزان نمونه برآورد گردیده است و در جدول 4-6 ارائه شده است.

همانطور که جدول نشان می دهد میانگین آبکشی سالانه کشاورزان از چاه های آب زیرزمینی برابر با 4233.095 متر مکعب با انحراف معیار برابر با 447/2650 بوده است. بیشترین میزان مصرف برابر با 4/8294 متر مکعب و کمترین میزان مصرف نیز برابر با 6/2073 متر مکعب بوده است. کوچکتری میانه از میانگین این شاخص، چولگی راست داده ها را نتیجه می دهد و به عبارت دیگر، گرایش به آبکشی سالانه از این چاه ها به سمت مقادیر کوچکتر از میانگین برآورد شده می باشد. از آنجا که هر چه میزان کشت صیفی‌جات بیشتر باشد، در نتیجه میزان آبکشی نیز بیشتر است به نظر می رسد با توجه به گرایش های مرکزی این داده ها، کشاورزان گرایش چندانی به کاشت صیفی جات و به خصوص ذرت نداشته اند.

  مبنا و شرایط احراز کشنده -پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92