پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

کاشت ریزنمونه

همه ریزنمونه­ها در محیط کشت پایه MS شامل 3 درصد ساکارز، 8/0 درصد آگار و 01/0 درصد ویتامین و غلظت­های مختلف تنظیم­کننده­های رشد، کشت شدند. ریزنمونه­های گره و نوک شاخه به صورت عمودی و ریزنمونه­های هیپوکوتیل و کوتیلدون به صورت افقی در محیط کشت قرار گرفتند. همه ریزنمونه­ها هر سه هفته یکبار در همان محیط کشت اول، واکشت شدند. بعد از حدود 9 هفته، تعداد جوانه القا شده در هر ریزنمونه و تعداد شاخه باززایی شده در هر ریزنمونه، شمارش شدند.

 

10-3- آزمایش4: بررسی اثر غلظت نمک در محیط کشت پایه MS و تیمار هورمونی بر ریشه­زایی شاخساره­های باززاشده مریم­گلی­کبیر

بعد از 9 هفته، شاخساره­های 4-3 سانتی­متری باززایی شده از هر ریزنمونه به دقت خارج شده و در محیط MS حاوی BAP (Mµ 4/4) استقرار یافتند. بعد از یک هفته به محیط پایه MS و  MS½ تکمیل شده با غلظت های مختلف (5/0 و1 میلی­گرم در لیتر) IAA و IBA و محیط بدون هورمون (شاهد) منتقل شدند. IBA قبل از اتوکلاو و IAA بعد از اتوکلاو به محیط کشت اضافه گردید. شیشه­ها در اتاق رشد دردمای  ˚C2  ± 24 و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی نگهداری شدند. بعد از حدود 4 هفته، گیاهچه­های ریشه­دار شده از محیط جدا شده و تعداد ریشه­های هر گیاهچه، شمارش شده و طول ریشه ها اندازه گرفته شد. ریشه­های گیاهچه­ها با دقت با آب مقطر استریل برای زدوده شدن آگار، شسته شده و گیاهچه­ها برای سازگاری با شرایط بیرون، به گلدان­های پلاستیکی محتوی ترکیب پیت و پرلیت به نسبت (3 به 1) مرطوب شده با محلولMS  ½ ، منتقل شدند. برای حفظ رطوبت نسبی، گلدان ها در جعبه پلاستیکی شفاف قرارگرفته و در اتاق رشد نگهداری شدند. بعد از 10 روز، درپوش جعبه پلاستیکی به تدریج باز و گیاهچه­های سازگار شده نهایتاً به گلخانه منتقل شدند.

  پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر بهرمندی فروشندگان سهام از پوشش ریسک نوسانات قیمت سهام بورس

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)