پایان نامه حقوق:ارائه پیشنهادها در جهت پیشگیری و مهار جرم قاچاق زنان به قصد فحشا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

قسمتی از متن پایان نامه :

 

:‌عنصر قانونی

همانگونه که در بالا ذکر شد. عنصر قانونی شروع به جرم در قاچاق انسان تبصره 2 ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان می باشد که مقرر می دارد: «کسی که شروع  به ارتکاب جرایم موضوع این قانون نماید، لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی تحقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.»

 

بند دوم: عنصر مادی

باتوجه به اینکه جرم قاچاق انسان جرمی است که مقید به «‌وارد یا خارج ساختن یا ترانزیت»‌اشخاص      می باشد، ‌لذا هرگاه مرتکب یا مرتکبین شروع به عملیات اجرایی نموده و یکی از اقدامات مذکور در بند«الف» ماده یک شامل اجبار و اکراه، تهدید، خدعه و نیرنگ، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سواستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، را انجام دهند؛ لیکن به لحاظ ورود موانع خارج از اراده مرتکبین،‌ منجر به ورود و یا خروج و یا ترانزیت افراد نگردد، تحت عنوان شروع به جرم قابل تعقیب خواهند بود.

این نکته لازم بذکر است که شروع به جرم برای هر یک از مرتکبین با توجه به موقعیت آنان در ارتکاب جرم و با لحاظ بندهای «الف» و «ب»‌ماده یک بایستی جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در حالتی که شخص «الف» ‌طفلی را که کمتر از 18 سال سن دارد به قصد کار اجباری از مرزهای کشور خارج نماید و در ادامه قبل از آنکه توسط شخص «ب»‌ تحویل گرفته شود، مرتکب اخیر دستگیر شود. اقدامات انجام شده نسبت به شخص الف به جهت اتمام عملیات اجرایی و حصول نتیجه یعنی خروج مجنی علیه از مرزهای کشور،‌تام و کامل بوده و نسبت به شخص ب به دلیل شروع به عملیات اجرایی و ناتمام ماندن آن به جهت ورود مانع خارجی، خارج از اراده مرتکب، تنها تحت عنوان شروع به جرم قاچاق انسان قابل تعقیب خواهد بود.[1]

  دانلود ارشد حقوق جزا : نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی

بند سوم :  عنصر روانی

عنصر روانی شروع به جرم هر عمل مجرمانه ای همان عنصر روانی جرم تام آن می باشد زیرا که مرتکب از همان مرحله اولیه قصد ارتکاب جرم تام را می نماید و وارد مرحله اجرایی نیز می گردد لیکن به دلیل ورود مانع خارجی، قصد وی معلق می گردد. بنابراین عنصر روانی شروع به جرم قاچاق انسان همان مقاصد مذکور در بند الف ماده یک شامل قصد فحشا در برداشت اعضا و جوارح ،‌ بردگی و ازدواج می باشد.

[1] – کوشا، جعفر، پیشین

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقیق:

1-بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچا ق زنان از بعد تقنینی، قضایی ، اجرایی و مشارکتی.

2-تشریح و تبیین قانون مبارزه با قاچاق انسان در حقوق داخلی و بررسی نقاط قوت و ضعف این قانون.

3-بررسی اسناد و کنوانسیون های بین المللی در خصوص این جرم

4- مقایسه قوانین داخلی و اسناد بین المللی در خصوص این جرم

5-ارائه پیشنهادها و راهکارهایی در جهت پیشگیری و مهار جرم قاچاق زنان به قصد فحشا.

6-بررسی زمینه های هماهنگی و همکاری دولت ایران در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان با دولت های دیگر و مراجع بین المللی.

6) هدف کاربردی:

استفاده در کلیه مراجع تحقیقاتی و دانشگاهی ، انتظامی وقضایی، امنیتی من جمله شورای عالی امنیت ملی

7) سوالات تحقیق:

الف) سوال اصلی:

سوال اصلی1- آیا قوانین داخلی ایران در خصوص قاچاق زنان با اسناد بین المللی همسو می باشد؟

ب) سوال های فرعی:

فرعی 1- قانونگذار در حقوق ایران تا چه میزان توانسته در مبارزه با این پدیده اهتمام ورزد؟

  بررسی سازمان ملل متحد و تلاش برای حفظ صلح و امنیت بین المللی-دانلود پایان نامه

فرعی 2- آیا سیاست جنایی ایران در کنترل ، کاهش و یا مهار آمار قاچاق زنان موثر بوده است؟

فرعی 3- آیا تلاش های جامعه بین المللی در کنترل و مهار این نوع قاچاق موثر بوده است؟

فرعی 4- آیا سیاست جنایی ایران در برابر قاچاق زنان سیاستی سرکوبگرانه است؟

فرعی 5- تدابیر پیشگیرانه ای که در رویارویی با قاچاق زنان کارساز هستند ، کدام ها هستند؟