پایان نامه بررسی صلاحیت مراجع برای رسیدگی به اعتراضات انحصار وراثت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– آثار گواهی انحصار وراثت و موارد کاربرد آن

ورثه با گرفتن گواهـی حصر وراثت یک مرحلـه از کار مربوط به دارایـی متوّفی را طی می‌کننـد و مشخص

می‌سازنـد که چه اشخاصـی صلاحیت دارند در آن دارائی دخل و تصرف کننـد، ترکه را در اختیار گیرنـد و

مطالبات متوّفی را وصول نمایند. بنابراین گواهی انحصار وراثت آثار و تبعات و کاربرد هایی دارد که در ذیل به آن اشاره می‌کنیم.

 

2- 1- 1- آثار گواهی انحصار وراثت

1-تأدیه دین و دارایی متوّفی به ورثه:

همان گونه که ماده 370 قانون امـور حسبی می‌گوید «اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌انـد

می‌تواننـد مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوّفی را با کسانی که مدیون یا متصرف مال متوّفـی هستند

مطالبه نمایند مدیون یا متصرف اموال متوّفی باید ترکه و مطالبات متوّفی را به آنها تسلیم نماید و در صورت

تأدیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده حـق رجوع

به شخص یا اشخاصـی خواهد داشت که طلب متوّفی را وصول و یا مال متعلـق به او را دریافت نموده‌انـد»

این ماده دو امر را در بر دارد:

الف- پرداخت دین و دادن مال متوّفـی به ورثه در گواهـی- «کسـی کـه مدیـون یا متصرف مـال

متوّفـی می‌باشد، ملـزم به تأدیه یا تسلیم آن به کسانـی است که نام آنان در گواهـی انحصار وراثت به عنوان

  تحلیل تشبیه در شرفنامه-دپایان نامه رشته ادبیات

ذینفع در ترکـه ذکر شده است. منظور از ذینفع مذکـور در ماده وارث و موصـی له و وصی بر ثلث می‌باشد.

انجـام این امر را در صورتی که وارث منحصر بفرد باشد ساده است و همچنین است هرگاه اشخاص ذینفـع

متعدد و مورد مطالبه طلب متوّفی باشد که مدیون به هر یک از ورثه، موصی له و وصی به مقدار سهـم‌الارث

یا نصیب معینه در گواهی انحصار وراثت می‌پردازد. اما در صورتیکه مورد مطالبه مال معین و اشخاص ذینفع

متعدد باشند، متصرف باید با موافقت تمامـی آنان مال را به یکی از ورثـه یا کسی را که آنها معین می‌نماینـد

تسلیم کند و رسید از آنها اخذ نماید. طبق مادۀ 5 قانون انحصار وراثت، در صورتی که ذینفع برای مطالبـه به

مدیون  یا متصرف مال متوّفی مراجعه نمود و او استنکاف از رد آن کرد، مسئول خسارات وارده خواهد بود،

زیرا متصرف مال و مدیون در اثر عدم انجام تکلیف قانونی، سبب خسارت دیگری گردیده‌اند و طبق قاعـده

تسبیب و مواد مربوط به آن مسئول خسارات می‌باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

پرداختـن مفصل بـه موضـوع انحصار وراثت و قـرار دادن مطالب دستـه‌بندی شده و منظـم شده در اختیـار

مسئولان مربوطه تا ایشان نیز مطالب را برای دسترسی ساده تر و سریع تر در خدمت افراد جامعه قـرار دهند

تا افراد برای انجـام کارهای مربوط به انحصار وراثت کمتر دچـار مشکل شوند و با آگاهی بیشتر برای اخـذ

این گواهـی اقدام کنند چـون همان طور کـه گفته شد این بحث جزو مواردی است که گریبانگیر تمـام افراد جامعه هست و تمام افراد روزی به آن نیاز پیدا می‌کنند.

  دانلود پایان نامه مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری

پرسش های تحقیق

در این موضوع با توجه به فراگیری آن سؤالاتی چند به بحث گذاشته شده است که عبارتند از:

چه مدارکی برای اخذ این گواهی لازم است؟ و چه اشخاصی برای تقاضای انحصار وراثت صلاحیت

دارند؟

چه مرجعی صالح برای رسیدگی است؟ و روند آن به چه شکل است؟

چه کسانی حق اعتراض دارند و ذینفع محسوب می‌شوند؟

اعتراض در چه مواردی ممکن است مطرح شود؟

چه مراجعی برای رسیدگی به اعتراضات صلاحیت دارند و روند رسیدگی آنها به چه شکل است؟