پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : جداسازی و همسانه‏سازی ژن‏های93 hrpW و hrpG جهت انتقال به لیمو ترش در راستای ایجاد مقاومت به شانکر مرکبات

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 جداسازی و همسانه‏سازی ژن‏های93 hrpW و hrpG جهت انتقال به لیمو ترش در راستای ایجاد مقاومت به شانکر مرکبات

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

1-1-    خالص سازی دی.ان.آ ژنومی باکتریXcc سویه NIGEB-088(A*)

در این تحقیق از باکتری Xcc سویه NIGEB-088 جهت جداسازی ژنوم باکتریایی و سپس تکثیر ژن‏های hrpG وhrpW استفاده شد. استخراج و خالص سازی DNA ژنومی باکتری طبق پیوست (1-5) انجام گرفت.

1-2-    تعیین کمیت و کیفیت DNA استخراج شده

کمیت و کیفیت DNA استخراج شده به ترتیب با دو روش اسپکتروفوتومتری در طول موج‏های 260 و 280 نانومتر و الکتروفورز بر روی ژل آگارز 1درصد (w/v) طبق پیوست (2-5) انجام شد.

1-3-    واکنش زنجیره‏ای پلیمراز با آنزیمTaq  وPfu دی.ان.آ پلیمراز

به منظور جداسازی ژن‏های hrpG وhrpW از DNA ژنومی باکتری Xcc سویه NIGEB-088 ابتدا واکنش زنجیره‏ای پلیمراز با آنزیم Taq و سپس با آنزیم Pfu دی.ان.آ پلیمراز صورت گرفت (جدول5-2).

برای تعیین دمای بهینه اتصال در واکنش زنجیره‏ای پلیمراز‏، از روش شیب‏دمایی بهره برده شد و بهترین دما در مرحله اتصال شناسایی و در مراحل بعدی بکار گرفته شد (جدول4-2). در نهایت چرخه‏‏ی دمایی واکنش زنجیره‏ای پلیمراز تحت شرایط جدول (5-2) انجام شد.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه جداسازی و همسانه‏سازی ژن‏های93 hrpW و hrpG جهت انتقال به لیمو ترش در راستای ایجاد مقاومت به شانکر مرکبات

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه جداسازی و همسانه‏سازی ژن‏های93 hrpW و hrpG جهت انتقال به لیمو ترش در راستای ایجاد مقاومت به شانکر مرکبات

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

  پایان نامه ارتباط بین عوامل ایجاد ارزش ادرکی و رقابت پذیری در شرکت های بیمه

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان جداسازی و همسانه‏سازی ژن‏های93 hrpW و hrpG جهت انتقال به لیمو ترش در راستای ایجاد مقاومت به شانکر مرکبات