پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

:

اطلاعات این تحقیق به صورت میدانی واز طریق پرسشنامه از 109 کشاورز شهرستان ارسنجان و به صورت تصادفی جمع آوری گردید.مهمترین نتایج به شرح زیر می باشد:.

به منظور نشان دادن تاثیر متغیرها بر شوری سه شکل تابع خطی ، غیرخطی ولگاریتمی تخمین زده شدوباتوجه به سطح معناداری ،مدل لگاریتمی به عنوان مدل مناسب انتخاب گردید که نتایج تخمین بدین شرح می باشد:

1-متغیرهای لگاریتم سطح ایستابی چاه ،لگاریتم عمق چاه ،لگاریتم افت سالانه آب چاه ،لگاریتم میزان کودمصرفی، لگاریتم  میزان سموم مصرفی، لگاریتم تراکم کشت در این مدل معنادار شده اند.

2- کشش  متغیر سطح ایستابی چاه676/0-   براورد گردیده است ، این بدین معناست که با کاهش یک متر سطح ایستابی چاه، شوری به میزان 676/0 افزایش خواهد یافت.

3- کشش متغیر عمق چاه801/0 براورد گردیده است، می توان نتیجه گرفت که با افزایش یک متر عمق چاه، شوری آب به میزان 801/0 افزوده می شود.

4- کشش متغیر افت سالانه آب چاه238/0- برآورد شده، این بدین معناست که با کاهش یک متر آب چاه در هرسال شوری به میزان 238/0 افزایش خواهدیافت.

5- کشش میزان کود مصرفی سالانه 335/0- براورد شده، این بدین معناست که با افزایش یک کیلوگرم کودمصرفی،شوری آب به میزان 335/0 کاهش خواهد یافت.

6- کشش میزان سموم مصرفی سالانه321/0 براورد گردیده ،این بدین معنی است که باافزایش یک لیتر سم مصرفی ،شوری به میزان 321/0 افزایش خواهد یافت.

  بررسی و تبیین جایگاه اعاده دادرسی در خلاف شرع بودن احکام-دانلود پایان نامه

7- کشش تراکم کشت 555/0- براورد شده، این بدین معناست که با افزایش تراکم کشت، شوری به میزان 555/0 کاهش خواهدیافت.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92