پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

کلروفیل a

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد سدیم نیتروپروساید، نوع گل و اثر متقابل آنها روی مقدار کلروفیل a اثر معنی دار نداشته است (جدول 4-1). نتایج حاصل از مقایسه میانگین بین داده­های مختلف نشان داد که بیشترین کلروفیل a در تیمار N1F3 (گل آفتابگردان تیمار شده با سدیم نیتروپروساید با غلظت 20 میکرولیتر) به مقدار 291/1 میلی گرم در گرم و کمترین میزان کلروفیل a در تیمارN3F3 گل آفتابگردان و 60 میکرولیتر در لیتر بوده است(جدول 4-2 و شکل 4-20). بین گلهای مختلف بیشترین کلروفیل a درگل لیسیانتوس و دربین غلظت­های مختلف سدیم نیتروپروساید بیشترین کلروفیل a در غلظت 20 میکرومولار مشاهده شد(جدول 4-2 و شکل 4-19

پروتئین گلبرگ

با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس، اثر غلظت های مختلف سدیم نیتروپروساید، نوع گل و اثر متقابل آنها روی مقدار پروتئین گلبرگ در سطح آماری یک درصد معنی دار شده است(جدول 4-1). نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارها نشان داد که بیشترین مقدار پروتیئن در گل لیسیانتوس تیمار شده با سدیم نیتروپروساید با غلظت 20 میکرومولار و مقدار 80/14 درصد به دست آمد(جدول 4-2 و شکل 4-22). بین گلهای مختلف بیشترین مقدار پروتئین در گل لیسیانتوس با مقدار 00/13 درصد و دربین غلظت­های مختلف سدیم نیتروپروساید بیشترین اثر بر روی افزایش مقدار پروتئین در غلظت های 0 و 60 میکرومولار حاصل شد(جدول 4-2 و شکل 4-21).

 

  بررسی سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی-پایان نامه ارشد حقوق

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید