پایان نامه ارشد حقوق:قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای بین المللی فروش کالا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم: عرف و عادت

عرف در لغت دارای معانی بسیار متعددی است که اهم آن موارد عبارتست از معروفیت، نیکوئی،[1]بخشش، مشهور، آنچه که در میان مردم معمول و متداول است،[2] چیزی مانوس و نیک که عقل سلیم مردم آنرا پذیرفته باشد.[3] از نظر قاعده حقوقی، مولود تکرار عمل جمعیتی است و قانونگذار در تعبیرات قانونی ذکر خاصی از آن نکرده ولی آن را به نحوی از انحاء مورد حمایت خود یعنی مشمول ضمانت اجراء قرارد داده است (از فرهنگ حقوقی)[4] روش مستمر قولی است در رفتار یا گفتار و آنرا تعامل نیز نامند. لازم نیست همه افراد یک قوم آن روش را داشته باشند تا عرف محقق شود بلکه کافی است که اغلب آنها دارای روش مزبور باشند و عرف به همین مقدار محقق می شود.در صورت اخیر آن را عرف غالب و در صورت نخست آنرا عرف شایع می نامند.[5] همینطور پیروی کردن از مساله معینی به نحو خاص در صورتیکه مبنی بر اعتقاد بوده و میان افراد شایع گردد را عرف نامیده اند.[6]

اما عرف در نوشته های حقوقی در معانی متعددی بکار رفته که از معنای لغوی آن دور نیفتاده است. عده ای از حقوقدانان تمام قواعدی که ماخوذ از پدیده هائی اجتماعی بوده و بدون دخالت قانونگذار بصورت قاعده حقوقی درآمده است را عرف نامیده اند. چه مردم به هنگام رفع نیازمندیهای خود طریقی را به میل و رغبت تعقیب می کنند آنقدر آنرا تکرار می نمایند تا روش مذکور پس از مدتی در وجدان حقوقی آنان رسوخ کرده و بصورت راه حل مشکلات تجلی می نماید در حقیقت باید گفت که اجتماع پیش از آنکه تحت سلسله مواد قانونی اداره شود و بتوان درباره آنها مطابق قانون دادرسی کرد، باید به عرف آنان توجه کرد.[7]

  دانلود پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی درباره: دیوانه و دیوانگی در ادبیّات فارسی تا پایان قرن هفتم

به موجب این معنا عرف شامل تمامی منابع حقوق و از جمله رویه قضائی ، قواعد منتج از آراء علماء و عادات و سنن تجاری می شود. بر اساس این معنا، تعریف قواعد عرفی بسیار ساده خواهد بود، چرا که برای بازشناختن آن از قواعد حقوق نوشته می توان عرف را آن دسته از قواعد حقوقی دانست که بدون دخالت قوه مقننه و رعایت تشریفات قانون اساسی به خودی خود از وجدان عمومی ناشی شده است. و لیکن این تعریف هیچ کمکی به تعیین حدود و ثقور عرف و تبیین جایگاه آن در میان سایر منابع حقوق نمی کند. پاره ای دیگر از حقوقیین، حقوق عرفی را دربرابر حقوق مدون نهاده و تدوین حقوق را وسیله تمیز قانون و عرف قرار می دهند و در این راستا عده ای می گویند که تمام قواعد حقوقی ناشی از اراده ملت  است، ملت گاهی ارائه خود را به نحو مستقیم اعمال می کند که نتیجه آن عرف است و گاهی اراده ملت به نحو غیر مستقیم و توسط نمایندگانش تبلور می یابد که حاصل آن قانون است.[8]

[1]  ابن منظور، واژه عرف، ص 173.

[2]  معین، محمد، 1375، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، ص 3292.

[3]  لنگرودی، محمد جعفر، 1362، ترمینولوژی حقوق، انتشارات ابن سینا، ص 136.

[4]  دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، بی تا، جلد 43، ص 176.

[5]  لنگرودی، 1346، ص 447، واژه 3562.

[6]  دهخدا، منبع پیشین.

[7]  نجومیان، حسین، 1344، ارزیابی حقوق اسلام، شرکت سهامی انتشار، ص 130.

[8]  حیدریان، محمود، 1347، مبادی علم حقوق، انتشارات مدرسه عالی ادبیات و زبان های خارجی، ص 23.

  پایان نامه تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت و بازده سرمایه گذاری بر پیش بینی درماندگی مالی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش ها

  1. آیا قانونی به عنوان بهترین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا وجود دارد؟
  2. نحوه تشکیل قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا چگونه است؟
  3. محتوای قرارداد در تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا شامل چه مواردی می گردد؟

اهداف

  1. انتخاب قانون حاکم برتر در تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا
  2. تعیین چگونگی قانون حاکم بر قراردادها در صورت فقدان قصد و اراده طرفین قرارداد
  3. تدوین و شفاف سازی نکات مبهم و مهم در نحوه تشکیل قراردادهای بین المللی فروش کالا
  4. تحلیل و بررسی محتوای قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا