پایان نامه ارشد حقوق:تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

جنبه جدید و نو آوری در تحقیق:

تحقیق حاضر از این جنبه جدید و کاری نو است که در این زمینه یعنیمقایسه و بررسی تحولات قانون فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم آن در ایران تحقیقی به صورت گسترده صورت نگرفته است.

 

1-6-اهداف تحقیق

 • بررسی مقایسه قانون جدید و قدیم در مورد مسئله فرزندخواندگی
 • بررسی تحولات قانون جدید در مورد مسئله فرزندخوانده
 • بررسی تحولات جدید درمورد سن فرزندخواندگی در قانون ایران
 • بررسی تحولات حقوق فرزندخوانده در مورد ارث در قانون جدید

 

 

 

1-7- سوالات تحقیق

1-7-1- سوال اصلی:

قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم آن در حقوق ایران دست خوش چه تحولاتی شده است ؟

1-7-2- سوالات فرعی:

 • تحولات قانون جدید در مورد این که فرزند خوانده نمی‌تواند با خویشان نسبی و رضاعی خویش (در حدود ممنوعیت قانونی) نکاح کند چگونه بررسی شده است؟
 • ارث فرزند خوانده شامل چه مواردی می‌باشد و آیا از حقوق فرزندخوانده در مورد ارث و قانون جدید تحولات خوشایندی اتفاق افتاده که نواقص قانون قدیم را برطرف کرده باشد یا بار هم جای بازنگری دارد؟
 • احکام مربوط به الزام انفاق در روابط بین فرزندخوانده و پدر و مادر و اجداد واقعی در حقوق ایران چگونه است؟
 • تحولات جدید درمورد سن فرزندخواندگی در قانون ایران با توجه به تغییر به وجود آمده چگونه بررسی شده است؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  ارائه راهکاری برای انتخاب مدل هزینه‌ی کیفیت با استفاده از تکنیک گسترش ویژگی های کیفیت - پایان نامه رشته مهندسی صنایع

اهداف تحقیق

 • بررسی مقایسه قانون جدید و قدیم در مورد مسئله فرزندخواندگی
 • بررسی تحولات قانون جدید در مورد مسئله فرزندخوانده
 • بررسی تحولات جدید درمورد سن فرزندخواندگی در قانون ایران
 • بررسی تحولات حقوق فرزندخوانده در مورد ارث در قانون جدید

 

1-7- سوالات تحقیق

1-7-1- سوال اصلی:

قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم آن در حقوق ایران دست خوش چه تحولاتی شده است ؟

1-7-2- سوالات فرعی:

 • تحولات قانون جدید در مورد این که فرزند خوانده نمی‌تواند با خویشان نسبی و رضاعی خویش (در حدود ممنوعیت قانونی) نکاح کند چگونه بررسی شده است؟
 • ارث فرزند خوانده شامل چه مواردی می‌باشد و آیا از حقوق فرزندخوانده در مورد ارث و قانون جدید تحولات خوشایندی اتفاق افتاده که نواقص قانون قدیم را برطرف کرده باشد یا بار هم جای بازنگری دارد؟
 • احکام مربوط به الزام انفاق در روابط بین فرزندخوانده و پدر و مادر و اجداد واقعی در حقوق ایران چگونه است؟
 • تحولات جدید درمورد سن فرزندخواندگی در قانون ایران با توجه به تغییر به وجود آمده چگونه بررسی شده است؟