پایان نامه ارشد :آثار گواهی انحصار وراثت و موارد کاربرد آن

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– لزوم یا عدم لزوم جلسه رسیدگی

غالباً افراد متقاضـی انحصـار وراثت حقیـقت را بیان کرده و کسی هم به درخواسـت قانونـی و صحیـح آنها

اعتراضی ندارد در نتیجه شـورا می‌توانـد بدون تعییـن جلسـه و احضار متقاضـی و گواهـان، کلیه مستندات

را در نظـر گرفته و چنانچه ادلـه را کافـی یافت تصدیقـی مشعـر بـر وراثـت و تعییـن عـده وراث و نسبت

آنها به متوّفی و نصیبی که از متروکات به نحو اشاعه می‌برند صادر نماید.عمل دادگاه حکـم شمرده نمی‌شود

و همان گونه که ماده 362 قانون امور حسبی تصریح دارد «تصدیق» شمرده می‌شود.[1]

شـورا می‌تواند برای صدور گواهـی انحصار وراثت گواهـان را احضار کرده و گواهی آنها را استمـاع

نماید و چنانچه گـواه خارج از مقـر شـورا ساکن باشد تحقیق از گـواه بوسیله شورا محل اقامت گواهـان یا

نزدیک ترین شـورا به محـل اقامت گواهـان بعمل خواهـد آمد. نیابت قضایـی مزبـور از طرف شورایـی که

که درخواست گواهـی انحصار وراثت از او شده است داده خواهد شد، شـورا برای استماع گواهـی گواهان

باید تعیین جلسه بنماید و وقت آن را به مستدعی یا مستدعیان گواهی انحصار وراثت اطلاع دهد و در ضمن

اخطار قیـد کند که گواهـان را در جلسه حاضر کند شـورا پس از رسیدگـی به ادله درخواست کننده هرگـاه

خواسته درخواست کننده را ثابت دید طبق ماده 362 قانون امور حسبی گواهی مشعر بر وراثت و تعیین عده

وراث و نسبت آنها به متوّفی را صادر می‌نماید.

  پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات : بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) روی توسعه منابع انسانی شرکت ملّی گاز ایران

چنانچه شورا در مقام رسیدگی ادله را کافی برای اثبات درخواست گواهـی انحصار وراثت نداند رأی

بر رد درخواست متقاضی خواهد داد رأی مزبور طبق صریح ماده 366 قانون امور حسبی قابـل تجدید نظر و

فرجام است.

پس از انقضاء یک ماه از انتشـار آگهی اعتراضی بعمل آید در این صورت شورای حل اختلاف، وقت

رسیدگی تعییـن و با تشکیل جلسـه و دعـوت از طرفین صرفـاً نسبت به اعتراض تعداد ورثه رسیدگی های

مقتضی را معمول نموده و نسبت به اعتراض واصله در این باره نفیـاً یا اثباتـاً اتخاذ تصمیم می‌نماید و نسبت

به سایر موارد اعتراض چون رسیـدگی به آنها از خصایص ذاتی دادگاه های عمومی اختصاص یافته به امـور

خانواده می‌باشد با صدور قرار اناطه موقتـاً پرونده از جریان رسیدگی خارج شده و شورا معترض را هدایت

و ارشـاد قانـونی نموده تا در صورت بقـاء در اعتراض خود به دادگـاه های موصوف مراجعه نماید، بدیهی

است دادگاه های عمومی خانواده با تقدیم دادخواست معترض، درباره هر یک از جهات مورد نظر خواهـان،

رسیدگی و حکم مقتضی درباره اختلاف طرفین صادر و نسبت به صدور گواهـی انحصار وراثت، متقاضی را

به مرجع صالح (شورای حـل اختلاف) هدایت قانونی می‌نماید و این بار با طرح درخواست انحصار وراثت

و عـدم اعتراض نسبت به موارد فـوق‌الذکر گواهی مزبور طبق مقررات مربوط به حصر وراثت صادر خواهد

شد.

[1] شمس، عبدا…، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، جلد دوم، چاپ بیست وششم 1390، انتشارات دراک، ص 260

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

پرداختـن مفصل بـه موضـوع انحصار وراثت و قـرار دادن مطالب دستـه‌بندی شده و منظـم شده در اختیـار

  دانلود پایان نامه با موضوع : اثر 8 هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و سیاه ولیک بر سطوح نوروپپتید w پلاسمایی و کبدی و هورمون های کورتیزول و T4 در موش های صحرایی نر

مسئولان مربوطه تا ایشان نیز مطالب را برای دسترسی ساده تر و سریع تر در خدمت افراد جامعه قـرار دهند

تا افراد برای انجـام کارهای مربوط به انحصار وراثت کمتر دچـار مشکل شوند و با آگاهی بیشتر برای اخـذ

این گواهـی اقدام کنند چـون همان طور کـه گفته شد این بحث جزو مواردی است که گریبانگیر تمـام افراد جامعه هست و تمام افراد روزی به آن نیاز پیدا می‌کنند.

پرسش های تحقیق

در این موضوع با توجه به فراگیری آن سؤالاتی چند به بحث گذاشته شده است که عبارتند از:

چه مدارکی برای اخذ این گواهی لازم است؟ و چه اشخاصی برای تقاضای انحصار وراثت صلاحیت

دارند؟

چه مرجعی صالح برای رسیدگی است؟ و روند آن به چه شکل است؟

چه کسانی حق اعتراض دارند و ذینفع محسوب می‌شوند؟

اعتراض در چه مواردی ممکن است مطرح شود؟

چه مراجعی برای رسیدگی به اعتراضات صلاحیت دارند و روند رسیدگی آنها به چه شکل است؟