پایان نامه ارشد:بررسی منافع فردی و اجتماعی و تاثیر آن بر تفسیر قراردادها در قالب مکاتب تفسیری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تمییز تفسیر قرارداد از تکمیل قرارداد

تکمیل قرارداد نیز از وسعت و قلمروی تفسیر می کاهد. آزادی طرفین در انتخاب مفاد قرارداد و تعیین راه حل های مناسب، لزومی با تعیین مسائل جزئی در قراردادها ندارد. آنها در واقع با نبود پیش بینی موارد جزیی و بسنده کردن به نکات اصلی قراداد؛ نکات فرعی وجزیی را به قانون می سپارند تا راه حل مناسب را از آن بیابند. برای مثال، عقد بیع را واقع می سازند، ولی درتوابع مبیع ذکری به میان نمی آورند در اینجاست که قانون به تکمیل اراده طرفین پرداخته و راه حل مناسب ارائه می دهد.[1] در تفاوت تکمیل قرارداد از تفسیر قرارداد در معنی خود باید ذکر کرد، در جایی که دادگاه از عوامل خارجی همانند عرف و عادت با قانون راه حل مناسب را اخذ کرده و قرارداد را از نقض می رهاند، به تکمیل قرارداد روی آورده است نه تفسیر قرارداد. زیرا همان گونه که در تعریف تفسیر قرارداد ذکر شد برای تفسیر قرارداد، الفاظ و عبارات قراردادی برای کشف و رفع ابهام از اراده منعقدکنندگان قرارداد است، در حالی که تکمیل قرارداد در جایی است که قصد مشترک طرفین از اظهارات واوضاع و احوال به دست نیامده و ساکت است، بنابراین دادگاه ناچار می شود از عوامل بیرونی همانند عرف حل مسئله نماید. با دقت در مواد 220 و 225 قانون مدنی، در می یابیم که عرف و قانون دو ابزاری هستند که قانونگذار برای تکمیل قرارداد در حقوق ایران مد نظر داشته است. در مباحث آتی بیشتر به این مسئله خواهیم پرداخت که آیا ابزار دادرسی در جهت رفع نقص از قرارداد منحصر در دو عامل عرف و قانون است یا عوامل دیگر نظیر حسن نیت و انصاف نیز می توانند در رفع نقص از قرارداد کمک رسان دادرس باشند.

  دانلود پایان نامه مهندسی صنایع : مسأله مکان یابی تسهیلات در حضور یک مانع دایره ای احتمالی

بحث تکمیل قرارداد زمانی مطرح می شود که ناچار باشیم برخی امور را که در عقد گفته نشده، هنگام اجرا لحاظ کنیم؛ بدین معنا که طرفین به سبب عرف و قانون و عدالت به اموری ملزم می شوند که در عقد نیاورده اند؛ امور مزبور را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف) اموری که قابلیت استناد به قصد طرفین را دارند و می توان فرض کرد طرفین با اتّکا به عرف و قانون و براساس حسن نیت طرف دیگر، امور مزبور را در عقد ذکر نکرده اند، مانند معاملات اموال غیرمنقول که تعهد بر تنظیم سند رسمی در آن ها از اموری است که قانون معین کرده، اما اگر طرفین در سند عادی خود این شرط را نیاورند، این طور فرض می شود که طرفین آن را قصد کرده اند.

ب) اموری که قابلیت استناد به قصد دیگری را ندارند؛ بدین معنا که حتی نمی توان فرض کرد که اگر این امور به آنها عرضه می شد، آنها را لحاظ می کردند، مانند حکم قانون به این که هرگاه کالای فروخته شده قبل از تحویل به مشتری تلف شود، خسارت ناشی از تلف به عهده فروشنده خواهد بود.

[1] . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها،ص 47

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق):

هدف اصلی از تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا چیست؟

در این پایان نامه سعی داریم به سوالات زیر پاسخ دهیم:

1.آیا تفسیر قراردادها در نظام کامن لا در روابط خصوصی اشخاص تاثیر داشته است؟

2.آیا تفسیر قراردادها می تواند در زمینه بین المللی تاثیرداشته باشد؟

  تحلیل محتوای دیوان اشعار فارسی استاد شهریار -دانلود پایان نامه

3.محاکم در تفسیر قراردادها از چه شیوه و رویکردی استفاده می کنند؟

اهداف تحقیق

بررسی مفهوم، ضرورت و اهداف تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا

بررسی نقش منافع فردی و اجتماعی و تاثیر آن بر تفسیر قراردادها در قالب مکاتب تفسیری

شناسایی ضعف های احتمالی موجود در تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا

در جهت تحقق این هدف، چهارچوب این پایان‌نامه به این شرح ارائه می‌گردد: