ضرورت و اهداف وضع مالیات-دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم  و اصلاحات بعدی آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: عدالت اجتماعی

عدالت در بعد اصلی آن در روابط اجتماعی نمود می­یابد. در بحث عدالت بشری مفهوم و تعریف عدل، موازین عدالت و دادگری، التزام به عدل و داد، رفتار عادلانه، پرهیز از ظلم و ستم، انصاف و برخی عناوین دیگر قابل طرح و بحث است که تحت عنوان عدالت اجتماعی از آن تعبیر می­شود.[1]

«عدالت اجتماعی که جامعه و در رأس آن دولت را مسؤول می­شناسد،»[2] به دنبال کاهش فاصله طبقاتی و افزایش سطح رفاه همگانی است که تحقق آن در همه نظام­ها اعم از مارکسیستی، سوسیایستی، کاپیتالیستی، لیبرالی و نظام اسلامی به عنوان یکی از اصول مهم و جزو اهداف سیاست­گذاران به شمار می­رود.

عدالت اجتماعی در بیان حقوقی به معنای رعایت مساوات در جعل قانون و در اجرای آن است نه به معنای اینکه کاری کنیم که همه افراد در یک سطح بمانند و در یک درجه ازمواهب خلقت استفاده نمایند. عدالت اجتماعی از لحاظ وضع قانون عبارت است از اینکه قانون برای همه افراد امکانات مساوی برای پیشرفت و استفاده و سیر مدارج ترقی قائل شود و برای افراد به بهانه­های غیر طبیعی مانع ایجاد نکند. بر این اساس می­توان عدالت اجتماعی را به معنای رعایت تناسب و برابری همگان در مقابل قانون تعریف کرد.

یکی از مهمترین عواملی که می­تواند عدالت اجتماعی را در جامعه محقق سازد مالیات است که به عنوان یک ابزار جهت توزیع عادلانه درآمد و ثروت، نقش تعدیل کننده ثروت در جامعه را بر عهده دارد.[3]

  دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات-دیدگاه و زمینه های فکری و هنری شاعران

عدالت اجتماعی علاوه بر ایفای نقش جهت توزیع عادلانه امکانات و ایجاد فرصت­های برابر برای افراد، دارای این دغدغه می­باشد که بین دو اصل آزادی و توزیع امکانات اقتصادی و اجتماعی تعادل برقرار نماید. به دیگر سخن توزیع عادلانه آزادی و امکانات، توأمان در عدالت اجتماعی مورد توجه است.[4]

در چهارچوب تئوری عدالت اجتماعی، مالیات و قوانین مالیاتی دارای جایگاه برجسته­ای می­باشند یعنی آنکه نباید به­گونه­ای باشد که آزادی­های بنیادین را از شهروندان سلب کند. بلکه ضمن توجه به توزیع درآمدها و ثروت­های طبقات ضعیف­تر، احترام به مالکیت خصوصی، رقابت آزاد و آزادی روابط در نظام بازار، نباید بواسطه وضع قوانین مالیاتی آسیب ببیند.[5]

[1]. نیکو برش راد، فرزانه، پیشین، 59 .

[2]. غنی نژاد، موسی، عدالت، عدالت اجتماعی و اقتصاد، مجله بازتاب اندیشه، شماره 15، 1389، ص

[3]. رستمی، ولی و کتاب رودی، احمد، بررسی حقوقی تشخیص علی الرأس وعملیات اجرایی مالیات؛ نموده ایقدرت عمومی مالیاتی درحقوق مالیاتی ایران، دانشنامه حقوق اقتصادی، شماره دوم، ص

[4]. شاکری، عباس، عدالت اجتماعی در اقتصاد، مجموعه مقالات بزرگداشت استاد میرمصطفی عالی نسب، تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1385، صفحه 211.

[5]. طاهری تاری، میرمحسن، اصل برابری و عدالت مالیاتی در آیینه حقوق بشر و حقوق مالیاتی نوین، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهردانش، 1390، ص 95.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

  پایان نامه رشته حسابداری: بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن