سازش و جایگاه آن در حقوق ایران-پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سازش و جایگاه آن در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده فارسی   …………………………………………………………………………………………………………………….   1

مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………………….   2

                         فصل اول :کلّیات درمفهوم ، ماهیت و پیشینه سازش 

مبحث اول : مفهوم وماهیت سازش   ……………………………………………………………………………..   7

گفتار اول : مفهوم سازش   ……………………………………………………………………………………………………   7

بند اول : مفهوم لغوی سازش   ………………………………………………………………………………………………   8

بند دوم : مفهوم اصطلاحی سازش   ……………………………………………………………………………………….   8

گفتار دوم : ماهیت سازش   ……………………………………………………………………………………………………  8

 

مبحث دوم : پیشینه دینی سازش   ……………………………………………………………………………….   10

گفتار اول : پیشینه سازش در آیات   …………………………………………………………………………………….   10

بند اول : آیاتی که طرفین اختلاف را به صلح وسازش دعوت می کنند   ………………………………….   10

بند دوم : آیاتی که سایر مردم را به ایجاد صلح وسازش بین متخاصمان دعوت می کنند   ………….   11

گفتار دوم : پیشینه سازش در روایات   ………………………………………………………………………………..   14

بند اول : روایات نقل شده از پیامبر(ص)   ……………………………………………………………………………   14

بند دوم : روایات نقل شده از ائمه معصوم علیهم السلام   ………………………………………………………..   16

 

مبحث سوم : پیشینه قانونی سازش   ……………………………………………………………………………..   18

گفتار اول : پیشینه سازش در قوانین سابق   ……………………………………………………………………………   18

بند اول : قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری   …………………………………….   18

الف ) سازش در محاکم صلحیه   …………………………………………………………………………………………..   18

1 ) سازش در مواردی که محکمه صلح ، صلاحیّت صدور حکم دارد   ……………………………………..   19

2 ) سازش در مواردی که محکمه صلح صرفاً حق اصلاح ذات البین دارد   ………………………………..   20

ب ) سازش در محکمه ابتدایی   ……………………………………………………………………………………………   21

1 ) سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی استینافی   ………………………………………………………..   21

2 ) سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی بدوی   ……………………………………………………………   22

ج ) صلح و سازش در مراحل مختلف محاکمه حقوقی   ………………………………………………………….   22

بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318    ……………………………………………………………….   23

الف) سازش در دادگاههای بخش   ……………………………………………………………………………………….   24

1 ) جایگاه سازش در موردی که رسیدگی و صدور حکم می شد   ………………………………………….   24

2) جایگاه سازش در رسیدگی های اصلاحی دادگاه بخش   …………………………………………………….   25

ب) سازش در تمامی دادگاهها   ……………………………………………………………………………………………   27

گفتار دوم : جایگاه سازش در قوانین جاری   …………………………………………………………………………   29

بند اول : سازش در قوانین ماهوی   ……………………………………………………………………………………..   29

بند دوم : سازش در قوانین شکلی   ……………………………………………………………………………………..   30

الف) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  1379   …………………………………………………………………..   30

ب) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387   ………………………………………………………………….   31

ج) قانون حمایت خانواده مصوب 1391    …………………………………………………………………………..   33

د) سازش در سایر قوانین   ………………………………………………………………………………………………….   34

 

مبحث چهارم : شرایط  لازم جهت درخواست و تحقق سازش   ………………………………………………   36

گفتار اول : شرایط مربوط به طرفین جهت درخواست سازش    ………………………………………………….   36

بند اول : اهلیت قانونی   ………………………………………………………………………………………………………..   36

بند دوم : داشتن سمت   …………………………………………………………………………………………………………   38

الف ) اصیل   ………………………………………………………………………………………………………………………..   38

ب ) نمایندگی و اقسام آن   ……………………………………………………………………………………………………..   39

1 ) نمایندگی قانونی     ………………………………………………………………………………………………………….   39

2  ) نمایندگی قضایی    …………………………………………………………………………………………………………..   40

  پایان نامه نقد و بررسی ادله اثبات در حقوق کیفری ایران

3  ) نمایندگی قراردادی    ……………………………………………………………………………………………………….   42

بند سوم : ذینفع بودن    ……………………………………………………………………………………………………………..   42

بند چهارم : بررسی سایر شرایط اقامه دعوا    ………………………………………………………………………………..   43

گفتار دوم : شرایط لازم جهت تحقق سازش    ……………………………………………………………………………..   44

 

مبحث پنجم : دعاوی قابل سازش    …………………………………………………………………………………………..   48

گفتار اول : دعاوی که سازش در آن ممنوع است   ……………………………………………………………………….   48

گفتار دوم : دعاوی که برای سازش با محدودیت مواجه اند    ………………………………………………………..   49

بند اول : سازش در اموال عمومی و دولتی   ……………………………………………………………………………….   49

الف) مفهوم اموال عمومی و دولتی   ………………………………………………………………………………………….   50

1 ) مفهوم مال   ………………………………………………………………………………………………………………………   50

2 ) مفهوم اموال عمومی    …………………………………………………………………………………………………………   50

3 ) مفهوم اموال دولتی    …………………………………………………………………………………………………………..   51

ب) بررسی سازش در اموال عمومی و دولتی براساس اصل 139 قانون اساسی    ……………………………   52

1 ) منظور از صلح دعوا   …………………………………………………………………………………………………………   53

2 ) زمان اجرای تشریفات مقرر در اصل 139 ق.ا     ……………………………………………………………………   55

ج ) بررسی اموال شرکتهای دولتی     …………………………………………………………………………………………   55

1 ) مفهوم شرکت دولتی    ……………………………………………………………………………………………………….   56

2 ) بررسی شمول یا عدم شمول اصل 139 ق.ا  بر اموال شرکت های دولتی     …………………………..   56

بند دوم : بررسی سازش در دعاوی تاجر ورشکسته    …………………………………………………………………..   57

الف) مفهوم ورشکستگی    ……………………………………………………………………………………………………….   57

1) مفهوم عرفی ورشکستگی    ………………………………………………………………………………………………..   57

2) مفهوم حقوقی ورشکستگی    ……………………………………………………………………………………………..   58

ب) وضعیت سازش در دعاوی تاجر ورشکسته    ……………………………………………………………………..   58

1) سازش در دعاوی غیر مالی   ……………………………………………………………………………………………..   59

2) سازش در دعاوی مالی    …………………………………………………………………………………………………..   59

ج) بررسی قرارداد ارفاقی    ……………………………………………………………………………………………………..   61

گفتار سوم : بررسی سازش در برخی امور خاص    ……………………………………………………………………   62

بند اول : سازش در امور حسبی    …………………………………………………………………………………………….   62

الف) مفهوم امور حسبی    ………………………………………………………………………………………………………..   62

ب) مصادیق امور حسبی و بررسی سازش در آنها   ……………………………………………………………………..   63

بند دوم :  سازش در امور کیفری    ……………………………………………………………………………………………   67

الف) سازش در جنبه عمومی    …………………………………………………………………………………………………   67

ب) سازش در جنبه خصوصی    ……………………………………………………………………………………………….   68

 

مبحث ششم : بررسی سازش وامکان یا عدم امکان دخالت شخص ثالث    ………………………………….   69

گفتار اول : سازش و ورود ثالث    …………………………………………………………………………………………….   69

گفتار دوم : سازش و دعوت از ثالث   ……………………………………………………………………………………….   70

گفتار سوم:  سازش و تعهد ثالث    ……………………………………………………………………………………………..   70

گفتار چهارم:  سازش و ضمانت ثالث    ………………………………………………………………………………………   72

 

مبحث هفتم:  نقش قضات و وکلا در تحقق سازش    …………………………………………………………………   73

گفتار اول:  نقش قضات در تحقق صلح و سازش   ……………………………………………………………………….   73

بند اول:  تکلیف، اختیار یا ممنوعیت قاضی برای تشویق طرفین دعوا به سازش    ……………………………..   73

بند دوم:  ضمانت اجرای استنکاف قاضی از قبول درخواست سازش   ……………………………………………..   74

گفتار دوم:  نقش وکلا در تحقق صلح و سازش    …………………………………………………………………………   75

بند اول:  وظیفه وکلای دادگستری برای تشویق به سازش    ……………………………………………………………   75

بند دوم:  وضعیت حق الوکاله، وکلای دادگستری در صورت سازش   …………………………………………….   76

بند سوم:  وکیل مجاز برای نیابت در سازش    ……………………………………………………………………………..   77

  پایان نامه به اهداف راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس با استفاده از نگاشت ادراکی فازی

 

مبحث هشتم:  تدابیر قانونی جهت صلح وسازش در دعاوی خانوادگی   …………………………………..   79

گفتار اول:  تأخیر جلسه دادرسی تا دو مرتبه   ………………………………………………………………………………   79

گفتار دوم:  تأسیس مراکز مشاوره خانواده    …………………………………………………………………………………   79

گفتار سوم:  ارجاع به داوری    …………………………………………………………………………………………………..   81

گفتار چهارم:  ارجاع به شورای حل اختلاف   ………………………………………………………………………………   83

گفتار پنجم:   توافق در بی اعتباری گواهی عدم امکان سازش   ……………………………………………………….   84

                              فصل دوم: بررسی سازش در حقوق ایران   

مبحث اول : مراجع صالح جهت سازش قبل از اقامه دعوا وبعد از آن   …………………………………….   85  

گفتار اول : سازش در دادگاه   …………………………………………………………………………………………………….   85

بند اول : دادگاه دارای صلاحیت   ……………………………………………………………………………………………….   86

بند دوم : تشریفات سازش در دادگاه، قبل از اقامه دعوا   ………………………………………………………………..   89

الف) اقدامات خواهان سازش   …………………………………………………………………………………………………..   89

1 ) درخواست کتبی سازش   ……………………………………………………………………………………………………..   89

2 ) ضمائم درخواست   ……………………………………………………………………………………………………………..   90

3 ) هزینه درخواست   ……………………………………………………………………………………………………………….   91

ب) اقدامات دادگاه پس از وصول درخواست سازش   …………………………………………………………………..   91

1 ) ارجاع به یکی از شعب و تعیین وقت جلسه سازش   ………………………………………………………………   91

2 ) دعوت به جلسه سازش   ……………………………………………………………………………………………………..   92

ج) عکس العمل خوانده نسبت به دعوت نامه سازش    ……………………………………………………………….   92

1 ) عدم تمایل به سازش   ……………………………………………………………………………………………………….   93

2) تمایل و رغبت به سازش   …………………………………………………………………………………………………..   93

بند سوم : نتایج جلسه مذاکرات اصلاحی   …………………………………………………………………………………   94

الف) عدم حصول سازش و آثار آن   ………………………………………………………………………………………..   94

1 ) آثار عدم حصول سازش نسبت به طرفین   ……………………………………………………………………………   95

1-1 ) بررسی اقرار در مذاکرات اصلاحی   ………………………………………………………………………………..   95

2-1 ) امکان تجدید درخواست سازش   ……………………………………………………………………………………   96

2 ) آثار عدم حصول سازش نسبت به دادگاه رسیدگی کننده   ………………………………………………………   97

ب) حصول سازش و آثار آن   ………………………………………………………………………………………………….   97

1 ) آثار سازش نسبت به طرفین   ……………………………………………………………………………………………..   98

2 ) اثر سازش نسبت به دادگاه رسیدگی کننده   ………………………………………………………………………….   100

بند چهارم : سازش در دادگاه پس از اقامه دعوا   …………………………………………………………………………   101

الف) سازش در صورت تعدد طرفین دعوا    ………………………………………………………………………………   102

ب)  محدوده ی دعاوی قابل سازش   ……………………………………………………………………………………….   104

ج ) مفهوم مرحله دادرسی و بررسی سازش در مراحل مختلف دادرسی   ………………………………………   105

1 ) سازش در مرحله بدوی   …………………………………………………………………………………………………..   105

2 ) سازش در مرحله تجدیدنظر   …………………………………………………………………………………………….   106

3 ) بررسی سازش در مرحله فرجام خواهی   …………………………………………………………………………….   108

4 ) بررسی سازش در مرحله واخواهی   ……………………………………………………………………………………   110

د ) بررسی سازش در مرحله اجرا   ………………………………………………………………………………………….   111

هـ ) مفهوم مقطع دادرسی و بررسی سازش در برخی مقاطع دادرسی  ………………………………………….   113

1 ) سازش در حین اجرای قرار   ………………………………………………………………………………………………   114

2 ) سازش پس از اعلام ختم دادرسی و پیش از انشای رأی   ……………………………………………………….   115

گفتار دوم : سازش در دفترخانه اسناد رسمی   …………………………………………………………………………….   116

گفتار سوم : سازش در نهاد داوری   …………………………………………………………………………………………..   118

بند اول : طرق مختلف سازش در نهاد داوری   …………………………………………………………………………..   118

الف ) اعطای نیابت طرفین به داور   ………………………………………………………………………………………….   119

ب ) سازش از سوی طرفین در جریان داوری   ………………………………………………………………………….   120

  دانلود پایان نامه ارشد مدرسی معارف اسلامی: تبیین سیره سیاسی و راهبردهای پیامبر اعظم(ص) در تشکیل حکومت

ج ) اعطای نیابت یک طرف و سازش طرف دیگر   …………………………………………………………………….   121

بند دوم : تصمیم داور و نحوه ی اجرای آن   ……………………………………………………………………………..   121

بند سوم : بررسی سازش در داوری بین المللی   …………………………………………………………………………   122

گفتار چهارم : سازش در شورای حل اختلاف   …………………………………………………………………………..   123

بند اول : درخواست سازش از سوی طرفین   ……………………………………………………………………………..   123

بند دوم : ارجاع دادگاه رسیدگی کننده ی دعوا   ………………………………………………………………………….   128

گفتارپنجم : بررسی سازش نامه عادی   ……………………………………………………………………………………..   130

 

مبحث دوم : گزارش اصلاحی   ……………………………………………………………………………………..   133

گفتار اول : مفهوم گزارش اصلاحی   ……………………………………………………………………………………….   134

گفتار دوم : ماهیت گزارش اصلاحی   ………………………………………………………………………………………   139

گفتار سوم : اجرای گزارش اصلاحی   ………………………………………………………………………………………   146

نتیجه گیری   …………………………………………………………………………………………………………………………   154

پیشنهادات   …………………………………………………………………………………………………………………………..   157

فهرست منابع   ………………………………………………………………………………………………………………………   158

چکیده انگلیسی   ……………………………………………………………………………………………………………………   164

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

سوالات تحقیق به شرح زیر می باشد :

1- آیا سازش در هر مقطعی از دادرسی امکان پذیر است ؟

2- در صورت تحقق سازش در مرحله تجدیدنظر تکلیف رأی بدوی چیست ؟

3- آیا سازش در مرحله اجرای حکم امکان دارد ؟

4- آیا گزارش اصلاحی محاکم خارجی در ایران قابل اجراست ؟

5- آیا سازش در امور حسبی امکان دارد ؟

هدف تحقیق

اهمیّت سازش در تعلیمات دینی ما و پراکندگی موجود در قواعد و مقررات مربوط به سازش ، ما را بر آن داشت تا با تحقیق و جمع آوری سوابق فقهی و قانونی آن در منبعی مستقل تحت عنوان « سازش وجایگاه آن در حقوق ایران » با دقت بیشتری نسبت به مسائل مربوط به آن بپردازیم و در حد توان به پرسش هایی که در خصوص سازش قابل طرح است پاسخ گو باشیم . با توجه به این که بحث سازش نشأت گرفته از توافق و رضایت طرفین اختلاف است ، در نتیجه آنها صرفاً در مسائلی که حق دخل و تصرف دارند ، می توانند سازش کنند . به همین دلیل است که غالب مطالب این نوشتار نیز مربوط به امور حقوقی می باشد که اشخاص در آن آزادی عمل بیشتری دارند .