دانلود پایان نامه درباره آثار گواهی انحصار وراثت و موارد کاربرد آن

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– در زمان فعلی

با اعلام وصول درخواست گواهی انحصار وراثت، شورا دلایل ابرازی متقاضی را بررسی می‌کند:

  • چنانچه دارایی متوّفی، حسب گواهی مالیـات بر ارث کمتر از سـی میلیون ریـال (که این مبلغ نیز

به موجب دستـورالعمـل وزارت دادگستری راجع به افزایـش بهـای ترکـه مندرج در روزنامه رسمی شمـاره

17090 – 7/8/82 مبلغ 000/000/10 ریال به 000/000/30 ریال افزایش یافته است[1]) باشد، در این صورت

گواهی حصر وراثت در جلسه فوق‌العاده و بدون انتشار آگهی صادر خواهد شد.

  • در صورتی که دارائی متوّفی، حسب گواهـی مالیـات بر ارث، بیشتر از سـی میلیون ریـال باشد و

متوّفـی نیز در شهر فـوت نموده و آخرین اقامتگـاه وی شهر باشد به دستور مـاده 361 قانـون امور حسبـی

(اصلاحـی سال1374) شورای حـل اختلاف درخواست متقاضـی را یک نوبت در روزنـامه کثیرالانتشار و یا

روزنامه محلی آگهی می‌نماید، در آگهی مزبور می‌بایست تعداد وراث و نسبت آنان با متوّفی و تاریخ و محل

فوت او و اینکه هرکس وصیت‌نامه از متوّفـی در اختیار دارد در ظرف مـدت یک ماه به شورا ارائـه نماید و

چنانـچه پس از مهلت مذکور، هر وصیت‌نـامه‌ای به استثنـاء رسمی یا سـری ابراز شـود، فاقـد درجه اعتبـار

خواهد بود، تصریح گردد.

  • در فرضی که دارایی و اموال متوّفی بنا به اعلام گواهی مالیاتی اداره امور اقتصادی و دارائـی مازاد

از سی میلیون ریال و آخرین اقامتگاه متوّفی نیز در روستا باشد، به جای انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

  پایان نامه بررسی جایگاه ادوات و اثرات جرم در نظام کیفری و میزان تاثیر این یافته ها در کشف جرم

آگهی مزبور در نشریات محلی یا اعلام عمومی موضوع ماده 361 ق. ا. ح.صورت می‌پذیرد، بدین ترتیب که

با نظارت دهـداری و توسط ضابطین انتظامی برای یکبـار و در یک روز معیـن در معابـر و اماکـن عمـومی

روستای آخرین محل سکونت متوّفی الصاق می‌شود، و مبدأ محاسبه یک ماه از زمان الصاق، است که پس از

انقضای یک ماه از تاریخ الصاق شورای حـل اختلاف درخواست مزبـور را بررسـی و تصمیم مقتضی مبنـی

بر صدور گواهی حصر وراثت اتخاذ می‌نماید، قابل ذکر است که مادام که مدت مقـرر یک ماهه در بند های

2 و3 فوق‌الذکر سپری نگردد گواهی موضوع درخواست صادر نمی‌شود.

در مورد انتشار آگهی باید به نکات ذیل نیز اشاره نمود:

  • چنانچه گواهی مالیات بر ارث متوّفی بیشتر از مبلغ 30 میلیون ریال باشد متقاضی می‌بایست میلغ

……. ریال بابت نشـر آگهی به شماره حساب……… بانک ملـی ایران شعبه……… دادگستری کـد……… به نـام

آقای…….. با ذکر شماره و کلاسه پرونده واریز و به دفتر شورا ارائه نماید.[2]و حال اگر متقاضی حصـر وراثت

از تأدیه هزینه درج آگهی انحصار وراثت امتناع ورزد و به او اخطار شود و از طرف وی اقدامـی در این باره

نشود بنا به نظریه کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی رفتار می‌شود:

«به موجب ماده 360 قانـون امور حسبی- اگر ورثه متوّفی یا اشخاص ذینفع در ترکه بخواهند گواهی

انحصـار وراثت تحصیل نمایند درخواست‌نـامه کتبـی به دادگـاه تسلیم می‌نمایند و درخواست‌نامـه مزبور با

دادخواست مربوط به دعـاوی مدنی که بر طبق مقررات آئیـن دادرسی مدنی باید تنظیم شود تفاوت دارد به

عبارت دیگر برای اقـامه دعوی مدنی در دادگـاه ها دادخواست لازم است ولی در امور حسبـی اقامه دعوی

  کاربرد تهاتر در آئین دادرسی مدنی ایران و انگلیس -پایان نامه کارشناسی ارشد

نمی‌شود و به درخواست مربوط به امر حسبـی هم دادخواست اطلاق نمی‌گردد. با این ترتیب تبصره 3 مـاده

[1] احمدی، فریبرز، محاسبه کاربردی ارث (به تفکیک اموال منقول و غیرمنقول)، چاپ اول 1390،انتشارات دانش وفن، ص 15

[2] بشیری، عباس وهمکاران، راهنمای مراجعین به شوراهای حل اختلاف، چاپ دوم 1392، انتشارات جنگل، جاودانه، ص 354

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

پرداختـن مفصل بـه موضـوع انحصار وراثت و قـرار دادن مطالب دستـه‌بندی شده و منظـم شده در اختیـار

مسئولان مربوطه تا ایشان نیز مطالب را برای دسترسی ساده تر و سریع تر در خدمت افراد جامعه قـرار دهند

تا افراد برای انجـام کارهای مربوط به انحصار وراثت کمتر دچـار مشکل شوند و با آگاهی بیشتر برای اخـذ

این گواهـی اقدام کنند چـون همان طور کـه گفته شد این بحث جزو مواردی است که گریبانگیر تمـام افراد جامعه هست و تمام افراد روزی به آن نیاز پیدا می‌کنند.

پرسش های تحقیق

در این موضوع با توجه به فراگیری آن سؤالاتی چند به بحث گذاشته شده است که عبارتند از:

چه مدارکی برای اخذ این گواهی لازم است؟ و چه اشخاصی برای تقاضای انحصار وراثت صلاحیت

دارند؟

چه مرجعی صالح برای رسیدگی است؟ و روند آن به چه شکل است؟

چه کسانی حق اعتراض دارند و ذینفع محسوب می‌شوند؟

اعتراض در چه مواردی ممکن است مطرح شود؟

چه مراجعی برای رسیدگی به اعتراضات صلاحیت دارند و روند رسیدگی آنها به چه شکل است؟

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

  پایان نامه «گفتمان کربلا» و «مناسک عزاداری» در دین‌ورزی اقشار فرودست شهری

پایان نامه تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن