دانلود پایان نامه حقوق:تعیین صلاحیت مراجع برای رسیدگی به اعتراضات انحصار وراثت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بری شدن مدیون و امین که طبق انحصار وراثت عمل کرده‌اند- طبق قاعـده حقـوقی که ماده

271 و 272 قانون مدنی بیان می‌نماید، مدیون باید دین خود را به دائن یا کسی که از طرف او وکالت دارد و

یا به قائم مقام او تأدیـه شود و الا تأدیه صحیح نیست مگر آنکه دائن راضی شود. ولی ماده 370 قانون امـور

حسبی برای خاتمه دادن به سرگردانی مدیون و ورثه مقرر داشته هرگاه مدیون دین خود را به کسانـی که در

گواهی انحصار وراثت، وارث متوّفـی شناخته شده‌اند بپردازد در مقابل هر مدعـی وراثت که بعداً یافت شود

بری خواهد بود و مدعی وراثت حق رجوع به کسانی را دارا می‌باشد که طلب خود را دریافت داشته است.

همچنین طبـق قاعده حقوقـی که ماده 624 قانون مدنـی متذکر است امین باید مال مـورد امانت را به

مالک یا قائم مقام قانونـی او و یا به کسی که مأذون در اخذ می‌باشد مسترد دارد. ولی مـاده 370 قانون امـور

حسبـی مانند مورد تأدیـه دین برا ی خاتمـه دادن به سرگردانـی امین و ورثه مقـرر داشته که مال متوّفی به

کسانـی که در گواهی انحصـار وراثت، وارث شناخته شده داده می‌شود و مدعی وراثت از متوّفی می‌تواند به

کسانی که آن مال متوّفی را از امین گرفته اند رجوع نماید».[1]

2- ثبت انتقال ملک متوّفی به نام ورثه در دفتر املاک

طبق ماده 374 قانون امور حسبـی «در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیر منقولی که به نام مورث ثبت شده

  مطالعه پارامتر های فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکار های مناسب-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

است به نام آنها ثبـت گردد باید تصدیـق انحصار وراثت یا رونوشت گواهـی شده آن را که مشتمل بر تعیین

سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نمایند» اصولاً ثبت انتقال ملکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده تابع مقررات

مخصوصی است که قانون ثبت پیش بینی کرده در این رابطه ماده 22 قانـون ثبت می‌گوید: «همین که ملکـی

مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولـت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را کـه

ملـک مزبور به او منتقل گردیـده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک

رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به نام وارث

ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنهـا توافق بوده و یا در صـورت اختـلاف

حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد»

[1] امامی، سید حسن، حقوق مدنی جلد سوم، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، ص 332 و 333 و 334

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

پرداختـن مفصل بـه موضـوع انحصار وراثت و قـرار دادن مطالب دستـه‌بندی شده و منظـم شده در اختیـار

مسئولان مربوطه تا ایشان نیز مطالب را برای دسترسی ساده تر و سریع تر در خدمت افراد جامعه قـرار دهند

تا افراد برای انجـام کارهای مربوط به انحصار وراثت کمتر دچـار مشکل شوند و با آگاهی بیشتر برای اخـذ

این گواهـی اقدام کنند چـون همان طور کـه گفته شد این بحث جزو مواردی است که گریبانگیر تمـام افراد جامعه هست و تمام افراد روزی به آن نیاز پیدا می‌کنند.

  برنامه ریزی عملیات ترمینال های کانتینری با استفاده از بهینه سازی شبیه سازی - پایان نامه رشته مهندسی صنایع

پرسش های تحقیق

در این موضوع با توجه به فراگیری آن سؤالاتی چند به بحث گذاشته شده است که عبارتند از:

چه مدارکی برای اخذ این گواهی لازم است؟ و چه اشخاصی برای تقاضای انحصار وراثت صلاحیت

دارند؟

چه مرجعی صالح برای رسیدگی است؟ و روند آن به چه شکل است؟

چه کسانی حق اعتراض دارند و ذینفع محسوب می‌شوند؟

اعتراض در چه مواردی ممکن است مطرح شود؟

چه مراجعی برای رسیدگی به اعتراضات صلاحیت دارند و روند رسیدگی آنها به چه شکل است؟