دانلود پایان نامه حقوق:ارائه راهکارهایی در جهت پیشگیری و مهار جرم قاچاق زنان به قصد فحشا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم : جرم ناقص

برای تحقق جرم ، هر چند ظهور یک فعل مادی همواره شرط است ، ولی مجازات این فعل همیشه منوط به نتیجه ای که بزهکار برای نیل آن تلاش کرده است، نیست. گاه بزهکار با وجودی که برای تحصیل نتیجه مجرمانه عمل خود جازم است، بنا به عللی که خارج از اراده اوست در ادامه عمل متوقف می ماند و به مقصود نمی رسد ( شروع به جرم) گاه علی رغم تلاش خود و ارتکاب افعالی که لازمه وصول به نتیجه مجرمانه است از تلاش خود نتیجه نمی گیرد و قصد او بی اثر می ماند ( جرم عقیم) و گاه اساساً قصد مجرمانه قابل تحقق نیست ( جرم محال) . در همه این موارد هرچند قصد ارتکاب جرم فعلیت یافته است، جرم را نمی توان جرم انجامیده ( جرم کامل ) محسوب کرد . جرم وقتی کامل نامیده می شود که فعل ارتکابی شامل تمام عناصر تشکیل دهنده جرم و مصرح در تعریف قانونی باشد. یعنی قصد و اراده فاعل به صورت فعلی نمودار شود که قانون آن را مستوجب کیفر بداند.[1]

 

3.2.2.1.گفتار سوم : شروع به جرم

شروع به جرم عبارت است از رفتاری که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده، ‌لیکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردیده است.[2] شروع به جرم در واقع یک جرم ناتمام      می باشد، بدین معنا که متهم قصد ارتکاب جرمی را کرده و در جهت تحقق بخشیدن به آن تلاش نموده ولی عنصر مادی ناتمام مانده و او موفق به اتمام جرم نشده است. در برخی موارد همین تلاش در جهت ارتکاب جرم از نظر  قانون قابل مجازات می باشد . فلسفه مجازات در این گونه موارد مبتنی بر آن است که شخص مرتکب هر چند صدمه نهایی مورد خود را به واسطه دخالت موانع خارجی که اراده او در آنها مدخلیت نداشته،‌ ایجاد نکرده است ولی خصایص ضد اجتماعی خود را نمایان ساخته و بنابراین باید برای اصلاح یا ارعاب او به مجازات متوسل شد.

  دانلود پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی : مضامین شعری در دیوان سروش اصفهانی

برای قابل مجازات دانستن شروع به جرم باید شخص مرتکب قصد ارتکاب جرم را کرده و یا برداشتن گامهای اساسی به حصول نتیجه نزدیک شده باشد.[3] از  همین رو، تبصره 1 ماده 41 قانون مجازت اسلامی در خصوص شروع به جرم مقرر می دارد: در مجرم قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست…. .

بنابراین، شرط تحقق شروع به جرم، وجود قصد مجرمانه قبلی و آغاز عملیات اجرایی و وجود مانع خارجی برای تحقق جرم می باشد.

با این حال،‌ شروع به جرم تنها در جرم محسوب شده و قابل مجازات می باشد؛‌ در خود قانون به قابل مجازت بودن شروع به جرم تصریح شده باشد. مانند شروع به جرم اختلاس، ‌شروع به قتل.

2) مقدار عمل انجام شده (شروع به جرم)‌ خود عنوان مستقل مجرمانه داشته باشد، مانند حمل اسلحه در شروع به جرم قتل، که صرف نظر از اینکه به موجب قانون شروع به جرم قتل، جرم و قابل مجازات است،‌حمل اسلحه نیز جرم و قابل مجازات است.[4]

بر همین اساس و بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، قانونگذار با تصریح در تبصره 2 ماده 3 در قانون مبارزه با قاچاق انسان، شروع به جرم قاچاق را جرم و قابل مجازات دانسته است که در ذیل به بررسی عناصر آن می پردازیم:

 

1- اردبیلی، محمد علی ، پیشین، صص 216-215

[2] – گلدوزیان، ایرج، پیشین،‌ص 193

[3] – میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان،‌چاپ ششم،‌پائیز 78،‌ص 87

  دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات-جاودانگی درستی در مثنوی (دفتر ۱، ۲ و ۳) مطابق نسخه تصحیح نیکلسون

[4] – شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی ،‌نشر دادیار، پائیز 1380، صص 280-279

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقیق:

1-بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچا ق زنان از بعد تقنینی، قضایی ، اجرایی و مشارکتی.

2-تشریح و تبیین قانون مبارزه با قاچاق انسان در حقوق داخلی و بررسی نقاط قوت و ضعف این قانون.

3-بررسی اسناد و کنوانسیون های بین المللی در خصوص این جرم

4- مقایسه قوانین داخلی و اسناد بین المللی در خصوص این جرم

5-ارائه پیشنهادها و راهکارهایی در جهت پیشگیری و مهار جرم قاچاق زنان به قصد فحشا.

6-بررسی زمینه های هماهنگی و همکاری دولت ایران در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان با دولت های دیگر و مراجع بین المللی.

6) هدف کاربردی:

استفاده در کلیه مراجع تحقیقاتی و دانشگاهی ، انتظامی وقضایی، امنیتی من جمله شورای عالی امنیت ملی

7) سوالات تحقیق:

الف) سوال اصلی:

سوال اصلی1- آیا قوانین داخلی ایران در خصوص قاچاق زنان با اسناد بین المللی همسو می باشد؟

ب) سوال های فرعی:

فرعی 1- قانونگذار در حقوق ایران تا چه میزان توانسته در مبارزه با این پدیده اهتمام ورزد؟

فرعی 2- آیا سیاست جنایی ایران در کنترل ، کاهش و یا مهار آمار قاچاق زنان موثر بوده است؟

فرعی 3- آیا تلاش های جامعه بین المللی در کنترل و مهار این نوع قاچاق موثر بوده است؟

فرعی 4- آیا سیاست جنایی ایران در برابر قاچاق زنان سیاستی سرکوبگرانه است؟

فرعی 5- تدابیر پیشگیرانه ای که در رویارویی با قاچاق زنان کارساز هستند ، کدام ها هستند؟

  دانلود پایان نامه-موسیقی شعر اوحدی مراغه ­ای