دانلود پایان نامه با عنوان بررسی باز دارندگی ارتکاب جرم توسط پزشکان براساس قانون مجازات دوکشور ایران ومصر

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اصل برائت

اصل برائت مستلزم عدم ضمان ومسئولیت است؛چرا که درباره پزشکی که مهارت دارد واصول عملی را درمعالجه بیمار رعایت می کند شک پدیدمی آید که آیا اوضامن ومسوئل به شمار می آید یا نه دراین صورت ،اصل برائت ،حکم به عدم مسئولیت پزشک می دهد.3

ب)اذن شرع وعقل

یعنی نباید کاری که عقلاوشرعا مجاز ومشروع است ضمان آورباشد تاجایی که درتحریرالوسیه آمده است «کل ما هوماذون شرعا لیس فیه ضمان ما تلف لاجله وکل ما هوغیرماذون فیه ،فقیه الضمان »4 بنابراین چون مداواوعلاج بیمار شرعا مجاز است نباید درصورت تلف یا نقص عضوبرای طبیب ضمان آور باشددرواقع ضمان ومسوئلیت باجواز واباحه شرعی جمع نمی شود

ج)اذن بیمار یا ولی بیمار به درمان

درصورتی که پزشک با اذن بیمار ویا بستگان یا اولیای اوبه درمان بپردازد وازاین رهگذر بیمار بمیرد ویا متحمل زیان سنگینی شود پزشک مسئول نیست ؛چه اوبا اذن بیمار به درمان اقدام کرده  وهمانگونه که گفته شد اذن درشئ مستلزم اذن در لوازم آن هم هست ودر عرف هم منظور از کسب اذن از بیماری این است که چنان چه بیمار صدمه ای ببیند پزشک مسئول تلقی نمی شود وعرف از کسب اذن چیزی جز این نمی فهمد.1

د)قاعده احسان

طبق آیه 91 از سوره مبارکه توبه که می فرماید ((ما علی المحسنین من سبیل…))وهمچنین آیه 60از صوره مبارکه الرحمن که می فرماید ((هل جزاء الا حسان الا  الاحسان طبیب در اینجا محسن است ودر صورت فوت بیمار ویا وارد شدن صدمه ای به وی احسان مانع از ایجاد ضمان طبیب است

  دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت محله های شهری

و)روایات

غیر از مواردی که گفته شده قائلین به عدم ضمان طبیب به روایات متعددی برای اثبات ادعای خود استناد جسته اند ومعتقدند ،بحث ضمان طبیب به این شکل ممکن است با عث تعطیلی امرطبابت  ودر نتیجه سختی  وحرج برای مسلمین  شود،روایات یوسف بن یعقوب که می گوید به امام صادق(ع) عرض کردم طبیی دارویی را تجویز کرده ویا رگی را قطع می کند وممکن است از آن دارو ویا قطع رگ ،نتیجه بگیرد ویا آن دارو قطع رگ بیمار رابکشد حضرت فرمودند : « می نواند رگ را قطع بکند ودارو را تجویز نماید.»2 از مجموع مواد قانون مجازات اسلامی چنین استنباط می شود:علی رغم اینکه  پزشک حاذق وماهر باشد ودر عمل جراحی ویا طبی خود نیز موازین فنی وعلمی را رعایت کرده باشد وحتی از بیمار یا ولی او نیز اذن برای معالجه گرفته باشد لکن برائت اخذ نکرده باشد همچنان ضامن مرگ یا صدماتی خواهد بود که ممکن است پیش آید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

-شناسایی تبلیغات منفی درجه بندی مجازاتها در رابطه باضمان پزشکی در قانون

تطابق درجه بندی مجازاتها از دیدگاه حقوق دوکشور ایران ومصر

بررسی باز دارندگی ارتکاب جرم توسط پزشکان براساس قانون مجازات دوکشور ایران ومصر

تعیین مجازات ازحیث اصلاح پذیری تادیبی وتربیتی

د)سوالات تحقیق

-آیا ضمان پزشکی در قوانین کشورهای ایران ومصر می تواند تحت تاثیر عوامل موجه جرم یاعوامل رافع مسئولیت کیفری قرارگیرد؟

-آیامواد مربوط بهضمان پزشکی در حقوق ایران در جریان دادرسی واجرای مجازات در قبال حقوق مصر تفاوت فاحشی دارد؟-باتوجه به اسلامی بودن دو کشور ایران ئومصر دیدگاه فقهی در خصوص ضمان پزشکی چگونه می باشد؟

  دانلود پایان نامه ارشد رشته اقتصاد : بررسی رابطه سیاست تقسیم سود سهام و نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار