دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید

عنوان پایان نامه :

 بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

فهرست جداول

جدول 4-1- تجزیه­ی واریانس اثر سدیم نیتروپروساید بر برخی خصوصیات……………………… 22

جدول 4-2- مقایسه­ی میانگین اثر سدیم نیتروپروساید بر برخی خصوصیات……………………….. 23

فهرست اشکال

شکل 2-1- تصویر سدیم نیتروپروساید…………………………………………………………………………….10

شکل 3-1- روش پیاده کردن طرح آزمایشی………………………………………………………………………14

شکل 3-2- تهیه محیط کشت باکتری……………………………………………………………………………….17

شکل 3-3- انداره گیری قطر گل رز…………………………………………………………………………………18

شکل 3-4- اندازه گیری قطر گل آفتابگردان………………………………………………………………………18

شکل 3-5- تهیه نمونه از برگ ها……………………………………………………………………………………19

شکل 3-6- روش استفاده از اسپکتروفتومتر………………………………………………………………………19

شکل3-7- نمونه های تهیه شده برای اندازه گیری اتیلن………………………………………………………19

شکل 3-8- نمونه گیری از هوای داخل ظرف……………………………………………………………………19

شکل 3-9- بالون حاوی گلبرگ و اسید سالیسیلیک و اسید سولفوریک روی هیتر……………………..20

شکل 4-1- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر عمر گلجایی گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان……….24

شکل 4-2- اثرمتقابل سدیم نیتروپروساید بر عمر گلجایی گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان……….25

شکل 4-3- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر درجه بریکس گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………26

شکل 4-4- اثرمتقابل سدیم نیتروپروساید بر درجه بریکس گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان……..27

شکل 4-5- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر باکتری ساقه گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………..28

شکل 4-6- اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر باکتری ساقه گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………29

شکل 4-7- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر باکتری محلول گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………30

شکل 4-8-  اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر باکتری محلول گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان……31

  دانلود پایان نامه تعیین سخت افزار بندری بر عملکرد بندر

شکل4-9- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر باز شدن گل و گلچه گلهای رز…………………………………..32 

شکل4-10-اثرمتقابل سدیم نیتروپروساید برباز شدن گل و گلچه گلهای رز…………………………………33

شکل 4-11- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر درصد ماده خشک گلهای رز……………………………………34

شکل 4-12- اثرمتقابل سدیم نیتروپروساید بر درصد ماده خشک گلهای رز…………………………………..35

شکل 4-13- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر جذب محلول گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………36

شکل 4-14- اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر جذب محلول گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان…….37

شکل 4-15- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر تولید اتیلن گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان…………..38

شکل 4-16- اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر تولید اتیلن گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………..39

شکل 4-17- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر کلروفیل b گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان…………..40

شکل 4-18- اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر کلروفیل b گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………..41

شکل 4-19- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر کلروفیل a گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان…………..42

شکل 4-20- اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر کلروفیل a گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………..43

شکل 4-21- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر مقدار پروتئین گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………44

شکل 4-22- اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر مقدار پروتئین گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان……45

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

  پایان نامه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد خطرپذیری (از ابعاد اعتماد عمومی)

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید