دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                   صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : مقدمه

1-1- تاریخچه، گیاهشناسی و پراکنش گل رز……………………………………………………………… 3

1-2- اهمیت اقتصادی گل رز…………………………………………………………………………………. 4

1-3-گیاهشناسی و پراکنش اکولوژیکی گل آفتابگردان …………………………………………………… 4

1-4- اهمیت اقتصادی گل آفتابگردان……………………………………………………………………….. 5

1-5- گیاهشناسی گل لیسیانتوس……………………………………………………………………………… 5

1-6- اهمیت اقتصادی گل لیسیانتوس……………………………………………………………………….. 5

1-7- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………….. 6

1-8- هدف آزمایش…………………………………………………………………………………………………..6

فصل دوم : بررسی منابع

2-1- پیری………………………………………………………………………………………………………… 8

2-2- اتیلن و نقش آن در پیری گل های بریده…………………………………………………………….. 8

2-2-1- عوامل مؤثر در تولید اتیلن …………………………………………………………………………. 9

2-2-2- بیوسنتز اتیلن………………………………………………………………………………………….. 9

2-3- تیمار با مواد ضد اتیلن…………………………………………………………………………………… .10

2-3-1- سدیم نیتروپروساید………………………………………………………………………………….. .10

2-4-انسداد آوندی………………………………………………………………………………………………. 11

فصل سوم : مواد  و روش­ها

3-1- مواد گیاهی………………………………………………………………………………………………… 13

3-2- نحوه آماده سازی گل ها و انجام تیمار سدیم نیتروپروساید……………………………………… 13

3-3- پیاده کردن طرح آزمایشی و معرفی تیمارها ………………………………………………………… 13

3-4- صفات کمی و کیفی مورد اندازه گیری……………………………………………………………….. 15

3-4-1- عمر گلجایی…………………………………………………………………………………………… 15

3-4-2- جذب محلول ………………………………………………………………………………………… 15

3-4-3- درصد ماده خشک……………………………………………………………………………………. 15

3-4-4- شمارش باکتری……………………………………………………………………………………….. 15

3-4-4-1- تهیه محیط کشت…………………………………………………………………………………. 16

3-4-4-2- شمارش باکتری در محلول پالس……………………………………………………………… 16

3-4-4-3- شمارش باکتری در ساقه………………………………………………………………………… 16

3-4-5- روند باز شدن گل و گلچه و کاهش قطر گل…………………………………………………… 17

3-4-6- کاهش درجه بریکس (درصد ساکارز موجود در ساقه­ی گل)………………………………… 18

3-4-7- محتوای کلروفیل……………………………………………………………………………………………19

3-4-8- اندازه گیری اتیلن…………………………………………………………………………………………..19

  دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : مسئله مکان یابی- تخصیص چند تسهیله ظرفیت دهی شده استراتژی محور با تقاضای برنولی

3-4-9- محتوای پروتئین گلبرگ…………………………………………………………………………………..20

3-5- تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………..20

فصل چهارم : نتایج و بحث

4-1- عمر گلجایی………………………………………………………………………………………………. .22

4-2- درجه بریکس……………………………………………………………………………………………… .25

4-3- باکتری ساقه……………………………………………………………………………………………….. 27

4-4- باکتری محلول…………………………………………………………………………………………….. 29

4-5- باز شدن گل و گلچه…………………………………………………………………………………….. 31

4-6- درصد ماده خشک……………………………………………………………………………………….. 33

4-7- جذب محلول……………………………………………………………………………………………… 35

4-8- اتیلن………………………………………………………………………………………………………… 37

4-9- کلروفیل b………………………………………………………………………………………………………..39

4-10- کلروفیل a………………………………………………………………………………………………………………..41

4-11- پروتئین گلبرگ…………………………………………………………………………………………………43

4-12- بحث………………………………………………………………………………………………………………46

نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………… ..48

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………. ..48

منابع………………………………………………………………………………………………………………….. ..49

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید