دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : تعیین میزان بهره¬وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تعیین میزان بهره¬وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

فهرست موضوعات

 

فصل اول. 1

کلیات… 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 2

1-3- ضرورت تحقیق.. 4

1-4- پرسش های تحقیق.. 5

1-5- اهداف تحقیق.. 5

1-5-1- اهداف اصلی.. 5

1-5-2- اهداف ویژه (فرعی) 5

1-6- فرضیه‌های تحقیق.. 5

1-7- ناحیه آبیاری فومنات… 6

1-8- روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 6

1-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 7

1-10- کلید واژه ها 7

1-11- سازماندهی پژوهش… 8

فصل دوم. 9

مبانی نظری و پیشینه پژوهش… 9

2-1- مقدمه. 10

2-2- نقش آب در کشاورزی.. 10

2-3- راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی.. 11

2-4- بازار آب… 12

2-4-1- ویژگی های بازار آب… 13

2-4-2- تقاضای نهادهی آب در کشاورزی.. 14

2-5- اهمیت مدیریت تقاضای آب… 16

2-5-1- مدیریت تقاضا و نقش ارزش گذاری اقتصادی در مدیریت تقاضای آب… 16

2-5-2- ابزارهای مدیریت تقاضای آب… 19

2-6- قیمت گذاری آب و تاثیرات آن. 20

2-7- روش های قیمت گذاری آب… 22

2-7-1- روشهای تعیین قیمت آب از دیدگاه کشاورزان. 22

2-7-1-1- روش های غیر پارامتری.. 22

الف- روش نرخ گذاری حاشیه ای.. 23

ب- روش بودجه بندی.. 23

ج- روش برنامه ریزی خطی.. 24

2-7-1-2- روش های پارامتری (اقتصاد سنجی) 25

2-7-1-2-1- برآورد ارزش اقتصادی آب با استفاده از تابع تولید. 26

2-7-1-2-2- برآورد ارزش اقتصادی آب با استفاده از تابع سود مقید. 30

2-7-1-2-3- برآورد ارزش اقتصادی آب با استفاده از تابع هزینه مقید. 31

2-7-2- روش های مستقیم و غیر مستقیم. 32

2-7-2-1- روش قیمت گذاری هدانیک… 32

  پایان نامه میزان رضایت مشتری در بازار GSM با مقدار توجه به مشتری مرتبط

2-7-2-2- روش مستقیم. 33

2-7-3- روش های تجربی قیمت گذاری آب در ایران. 33

2-7-3-1- روش های حجمی.. 34

2-7-3-1-1- روش حجمی تک نرخی.. 34

2-7-3-1-2- روش حجمی دو نرخی (چند نرخی) 35

2-7-3-2- روش های دریافت غیر حجمی.. 35

2-7-3-2-1- اخذ آب بها بر اساس مقدار تولید. 35

2-7-3-2-2- اخذ آب بها بر اساس سطح زیر کشت… 37

2-7-3-2-3- قیمت گذاری بر اساس حق مرغوبیت… 38

2-8- مبانی نظری تقاضا برای نهاده آب… 39

2-9- مروری بر مطالعات انجام شده 42

2-9-1- مطالعات داخلی.. 42

2-9-2- مطالعات خارجی.. 45

2-10- جمع بندی.. 47

فصل سوم. 49

مواد و روشها 49

3-1- مقدمه. 50

3-2- تابع تولید. 50

3-3- توابع تولید مهم در کشاورزی.. 50

3-3-1- تابع تولید کاب- داگلاس… 51

3-3-2- تابع تولید ترانسندنتال. 52

3-3-3- تابع تولید ترانسلوگ… 53

3-3-4- تابع تولید درجه دوم تعمیم یافته. 53

3-4- استخراج تابع تقاضا نهاده آب آبیاری در حالت کلی.. 54

3-4-1- استخراج تابع تقاضای آب در این پژوهش… 55

3-4-2- محاسبه ارزش اقتصادی آب آبیاری.. 57

3-5- جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 57

3-6- جمع بندی.. 58

فصل چهارم. 59

نتایج و بحث… 59

4-1- مقدمه. 60

آمار توصیفی.. 60

4-1-1 – وضعیت سن.. 60

4-1-2- وضعیت آموزش… 61

4-1-3- میزان سابقه زارعین.. 63

4-1-4- میزان مصرف نهاده ها 64

4-1-4-1- فراوانی آب مصرفی.. 64

4-1-4-2- کود شیمیایی.. 65

4-1-4-3- سم ساقه خوار. 66

4-1-4-4-سم علف کش… 67

4-1-4-5- بذر. 68

4-1-4-6- نیروی کار. 69

4-1-4-7- هزینه ماشین آلات… 70

4-1-5- هزینه‌های متغیر زراعت برنج.. 70

4-1-5-1- هزینه های متغیر کل.. 71

  طراحی بهینه لرزه ای قاب های فولادی:دانلود پایان نامه

4-1-5-2- در آمد. 72

نتایج برازش فرم تابعی کاب- داگلاس… 73

نتایج برازش فرم تابعی ترانسندنتال. 79

نتایج برازش فرم تابعی ترانسلوگ… 85

نتایج برازش فرم تابعی درجه دوم تعمیمیافته. 90

فرم تابعی برتر و تعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری.. 95

تابع تقاضای آب آبیاری در ناحیه فومنات… 96

جمع بندی فصل چهارم. 96

فصل پنجم. 97

خلاصه، 97

نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها 97

5-1- مرور کلی بر تحقیق.. 98

5-1-1- مقدمه. 98

5-1-2- اهداف و سوالات… 99

5-1-3- محدوده تحقیق.. 99

5-1-4- محدودیت تحقیق.. 99

5-1-5- روش و نوع تحقیق.. 99

5-1-6- متغیرهای تحقیق.. 100

5-1-6-1- متغیرهای مستقل.. 100

5-1-6-2- متغیر وابسته. 100

5-1-7- فرضیه های تحقیق.. 100

5-2- نتیجه گیری.. 100

5-2-1- یافته های توصیفی.. 100

–  گروههای سنی.. 100

–  سطح تحصیلات… 101

– میزان سابقه زارعین.. 101

– میزان مصرف نهاده ها 101

– فراوانی آب مصرفی.. 101

– کود شیمیایی.. 101

– سم ساقه خوار. 101

– سم علف کش… 101

– بذر. 102

– نیروی کار. 102

– هزینه ماشین آلات… 102

– هزینه‌های متغیر زراعت برنج.. 102

– هزینه های متغیر کل.. 102

– در آمد. 102

5-1-2- یافته های استنباطی.. 103

– نتایج برازش فرم تابعی کاب- داگلاس… 103

– نتایج برازش فرم تابعی ترانسندنتال. 103

– نتایج برازش فرم تابعی ترانسلوگ… 104

– نتایج برازش فرم تابعی درجه دوم تعمیم یافته. 105

– فرم تابعی برتر و تعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری.. 106

– ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب آبیاری.. 106

5-3- بحث… 106

5-4- پیشنهادها 106

5-4-1- پیشنهادهای پژوهش حاضر. 106

  پایان نامه حقوق:تاثیرو شناخت میزان طلاق و http://lawfile.ir/tag/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF/در بزهکاری

5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده 107

منابع. 108

 

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تعیین میزان بهره¬وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تعیین میزان بهره¬وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان تعیین میزان بهره¬وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان