دانلود پایان نامه ارشد:نقش منافع فردی و اجتماعی و تاثیر آن بر تفسیر قراردادها در قالب مکاتب تفسیری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– تمییز تفسیر قرارداد از اثبات قرارداد

برخی از استادان بین اثبات قرارداد و تفسیر قرارداد تفاوت قائل شده اند، به طوری که اثبات قرارداد را ناظر به احراز وقوع و مضمون شرایط قرارداد که جنبه مادی و خارجی داشته می پندارند و تفسیر را ناظر به موردی می دانند که وجود عقد و مضمون آن از پیش احراز شده وحال دادرس درصدد کشف مقصود طرفین با جستجو در اوضاع و احوال خاص آنان است.[1] با این تفسیر قرارداد در مرحله انشای عقد مداخله نداشته و بعد از احراز قرارداد و اثبات ماهیت حقوقی است که مجرای عملی برای خود پیدا می کند، ولی باید ذکر کرد که کشف قصد طرفین برای پی بردن به قصد مشترک آنان در انشا و خلق ماهیت اعتباری، در محدوده تفسیر واقع گردیده است، یعنی کشف مقصود موجب و پیوند آن با قبول قابل که موجب پیدایش قرارداد است در محدوده تفسیر قرارداد بوده و با تفسیر اراده ها وجود قرارداد اثبات می گردد. بنابراین اثبات همانند تفسیر با توصیف، نهاد حقوقی خاصی نیست و نتیجه تفسیر در مورد انعقاد قرارداد است. با این اوصاف است که مداخله تفسیر در مرحله قرارداد حتی پیش از آن در کشف اراده موجب و قابل، موجه به نظر می رسد.

گاهی مفسر محدوده و دامنه تفسیر را به صورت اغراق آمیزی گسترش می دهد و دراین بین حدس و گمان خود را نیز وارد می سازد. در این گونه تفسیر معانی دیگری به متن داده می شود که غیر از معنای حقیقی متن است. علت این امر می تواند ابزارهای خارجی در غیر موارد پذیرفته شده باشد همانند دخیل دانستن عرف در جایی که اراده طرفین به طور صریح بر امر دیگری دارد یا تفوق مصالح اجتماعی بر اراده طرفین و سعی در یافتن معنایی بر اساس آن بری نیل به مقصود تغییر قرارداد و مفاد آن به هر مقصودی که باشد تفاوتی آشکار و بارز با تفسیر قرارداد دارد. تفسیر قرارداد کمک در کشف مقصود طرفین دارد، ولی تغییر قرارداد در جهت عکس آن حرکت می کند. از این روست که تغییر متن در علم هرمنوتیک، تفسیر اغراق آمیز[2] نیز نامیده شده است.[3]چرا که مفسر در ظاهر امر، متن قانون یا قرارداد را تفسیر می کند تا به نیت و باطن مقنن یا منعقد کننده قرارداد پی ببرد، ولی در این راه آن قدر حوزه فکری خویش را گسترش می دهد که گزاره های جدیدی ایجاد می کند در حالی که خالق آنها اراده و قصد خلق این گزاره ها را نداشته است. توجه به این امر در محدوده فعالیتی تفسیر بسیار مهم است، چرا که مدار تفسیر اراده مشترک طرفین است و از تمامی ابزارها و روش ها برای یافتن قصد مشترک منعقدکنندگان استفاده می کند و در متن قرارداد سعی در حفظ ساختار آن و صریح کردن مقصود دارد نه تغییر معانی و اهداف این متن.

  پایان نامه اسناد بین المللی حمایت از حریم خصوصی

[1]. کاتوزیان،ناصر، قواعد عمومی قراردادها،ص 7

[2] .Extravagant Interpretation

[3] . جعفری تبار،حسن، مبانی تفسیر حقوقی،ص 227

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق):

هدف اصلی از تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا چیست؟

در این پایان نامه سعی داریم به سوالات زیر پاسخ دهیم:

1.آیا تفسیر قراردادها در نظام کامن لا در روابط خصوصی اشخاص تاثیر داشته است؟

2.آیا تفسیر قراردادها می تواند در زمینه بین المللی تاثیرداشته باشد؟

3.محاکم در تفسیر قراردادها از چه شیوه و رویکردی استفاده می کنند؟

اهداف تحقیق

بررسی مفهوم، ضرورت و اهداف تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا

بررسی نقش منافع فردی و اجتماعی و تاثیر آن بر تفسیر قراردادها در قالب مکاتب تفسیری

شناسایی ضعف های احتمالی موجود در تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا

در جهت تحقق این هدف، چهارچوب این پایان‌نامه به این شرح ارائه می‌گردد: