دانلود پایان نامه ارشد:آثار گواهی انحصار وراثت و موارد کاربرد آن

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مندرجات گواهی انحصار وراثت

در برگه انحصار وراثت موارد ذیل باید ذکر شود:

  • در گواهی حصـر وراثت برابر ماده 362 مقررات راجع به امـور حسبی باید تعداد وراث و نسبت

آنها با متوّفی (با ذکر مشخصات سجلی آنها) تصریح شده باشد.

  • برابر ماده 372 همان قانون در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وراث یا ورثه به مورث خود

دارند از متروکات (ترکه) به نحو اشاعه معین شود. یعنی دادگاه (شورا) در گواهی انحصار وراثت نصیب هر

یک از ورثه را از نصف و ثلث و ربع و امثال آن از ترکه تعیین می‌نماید. و در مورد ایرانیان غیـر شیعه مانند

اهل تسنن هم باید سهم مشخص ورثه را در گواهی تصریح نمود، بنابراین در هر مورد دادگاه (شورا) باید با

مراجعه به احوال شخصیه اهل تسنن سهم‌الارث آنان را معین نماید و نمی‌تواند در گواهی حصر وراثت ذکر

کند که ماترک متوّفـی طبق فقـه اهل تسنن بین ورثـه تقسیم شود دادگـاه (شورا) در مـورد اقلیت های دینی

زردتشتی، کلیمی و مسیحـی باید سهم ورثـه را با استعلام از مراجـع دینی آنها در گواهـی حصر وراثت قید

کند.[1]«براساس نظریه شماره 7340/7 مورخ 2/8/1379 طبق ماده 373 قانون امور حسبی دادگاه (شورا) باید

در تصدیق انحصار وراثـت حصـه هر یک از ورثـه را معین نماید لذا اگر ضمن گواهـی به این تکلیف عمل

نکنـد به درخواست ذینفـع باید این کار را انجام دهد».[2]بنابراین ممکن است در تعییـن سهم‌الارث در متـن

  پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده

گواهی انحصار وراثت اشتباه قلمی پیش آید، لذا سهم تعیین شده وراث برابر مفاد قانون مدنی باید بررسی و

کنترل شود.

3-ارزش ریالی گواهی حصر وراثت:

یکـی از نکاتی بسیار مهم که باید در گواهی نامـه حصر وراثت مورد توجـه قرار گیـرد ارزش ریـالی

محـدود یا نامحـدود موضوع مـاده 364 قانـون امور حسـبی می‌باشد که ارزش ریـالی موضوع ماده اخیر به

موجب اصـلاح آن مندرج در روزنامه رسمی شماره 14681- 11/5/74 از 000/000/5 ریال به 000/000/10

ریال و به موجب روزنامه رسمی شماره 17090- 7/8/82  نیز از 000/000/10 ریـال به 000/000/30 ریـال

اصلاح و افزایش یافته است.[3]

  • اعلام وجود حمل برای زوجه متوّفی

اگر حملـی باشد در صورتـی ارث می‌برد که نطفـه او حین‌الموت منعقد بوده و زنـده هم متولد شود

اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد (م875 ق. م) و ماده 878 قانـون مدنی می‌گوید «هرگاه در حیـن فوت مورث

حملـی باشد که اگر قابل وراثـت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد تقسیم ارث

به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند

ترکـه را تقسیم کنند باید برای حمل حصـه‌ای که مساوی حصـه دو پسر از همان طبـقه باشد کنار گذارند و

حصـه هریک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود». بنابراین اگر وراث زنده و حین فوت مورث از

درجه اول از طبقه اول باشند، حمـل مانع از ارث هیچ کدام از آنها نبوده و آنها می‌توانـند در صورت تمایـل

[1] مدنی، سید جلال الدین، مباحث ارث، چاپ اول1382، تهران، انتشارات پایدار، ص 233 و234

  پایان نامه تفاوت معلمان زن مدارس عادی و استثنایی از نظر عامل هوشیاری نسبت به خود

[2] معاونت آموزش قوه قضائیه، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی حقوقی جلد 12، چاپ اول 1387، انتشارات جنگل، ص 23

[3] احمدی، فریبرز، محاسبه کاربردی ارث (به تفکیک اموال منقول و غیرمنقول)، چاپ اول 1390،انتشارات دانش وفن، ص 15

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

پرداختـن مفصل بـه موضـوع انحصار وراثت و قـرار دادن مطالب دستـه‌بندی شده و منظـم شده در اختیـار

مسئولان مربوطه تا ایشان نیز مطالب را برای دسترسی ساده تر و سریع تر در خدمت افراد جامعه قـرار دهند

تا افراد برای انجـام کارهای مربوط به انحصار وراثت کمتر دچـار مشکل شوند و با آگاهی بیشتر برای اخـذ

این گواهـی اقدام کنند چـون همان طور کـه گفته شد این بحث جزو مواردی است که گریبانگیر تمـام افراد جامعه هست و تمام افراد روزی به آن نیاز پیدا می‌کنند.

پرسش های تحقیق

در این موضوع با توجه به فراگیری آن سؤالاتی چند به بحث گذاشته شده است که عبارتند از:

چه مدارکی برای اخذ این گواهی لازم است؟ و چه اشخاصی برای تقاضای انحصار وراثت صلاحیت

دارند؟

چه مرجعی صالح برای رسیدگی است؟ و روند آن به چه شکل است؟

چه کسانی حق اعتراض دارند و ذینفع محسوب می‌شوند؟

اعتراض در چه مواردی ممکن است مطرح شود؟

چه مراجعی برای رسیدگی به اعتراضات صلاحیت دارند و روند رسیدگی آنها به چه شکل است؟

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن

  ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا - پایان نامه ارشد مهندسی صنایع

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن