جهاد و شهادت در فقه اسلامی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جهاد و شهادت در فقه اسلامی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست تفصیلی مطالب

عنوان                                                    صفحه

 

بسمله  أ

منشور اخلاق پژوهش ب

تعهّد نامه اصالت رساله یا پایان‌نامه ‌ج

سپاسگزاری ‌د

تقدیم به ‌ه

فهرست تفصیلی مطالب ‌و

چکیده‌ 1

مقدمه 2

أ) بیان مسأله 2

ب) اهمّیت و ضرورت انجام تحقیق 3

ج) پرسش های تحقیق 4

د) فرضیه‌های تحقیق 4

هـ) ادبیات یا پیشینه‌ی تحقیق 5

و) روش تحقیق 5

ز) اهداف تحقیق 5

ح) ساختار تحقیق 5

 

 

عنوان                                                    صفحه

 

بخش اوّل: کلّـیـات (مفهوم شناسی واژگان پژوهش)

فصل اوّل: جهاد 8

گفتار اوّل: جهاد در لغت و اصطلاح 8

گفتار دوم: اقسام جهاد 10

2-1- جهاد مالی 12

2-2- جهاد جانی 14

2-2-1- جهاد ابتدائی 15

2-2-2- جهاد دفاعی 21

2-3- جهاد تبلیغی 22

2-4- جهاد با نفس 29

فصل دوم: شهادت 33

گفتار اوّل: شهادت در لغت و اصطلاح 33

گفتار دوم: اقسام شهادت 35

بخش دوم: جهاد در فقه

فصل اوّل: اهمیّت و فضیلت جهاد 38

گفتار اول: جهاد در قرآن 40

1-1- اهمیّت 41

1-2- فضیلت 44

گفتار دوم: جهاد در روایات 46

2-1- اهمیّت 46

2-2- فضیلت 48

فصل دوم: فلسفه‌ی جهاد در اسلام 51

گفتار اوّل: قرآن و فلسفه‌ی جهاد 51

1-1- آزمودن مؤمنان 51

1-2- جهاد مقیاس بازشناسی مؤمنان از منافقان 52

عنوان                                                    صفحه

 

1-3- جلوگیری از فساد و تباهی 53

1-4- فرمان جهاد، در جهت منافع و مصالح واقعی انسان 54

1-5- گسترش حاکمیّت اسلام 54

1-6- دفع ستم و ظلم 55

1-7- حفاظت از مراکز پرستش خداوند 55

  دانلود پایان نامه:تاثیر قدرت های منطقه ای در تحولات کشور سوریه

گفتار دوم: روایات و فلسفه‌ی جهاد 56

2-1- دفاع از حقوق ستمدیدگان 56

2-2- عزّت اسلام 56

2-3- احقاق حق 56

2-4- بارور شدن درخت دین 57

2-5- زنده نمودن ارزش‌های اسلامی 58

فصل سوم: اهداف جهاد 60

گفتار اوّل: هدف جهاد در قرآن 60

1-1- اعتلای کلمهی توحید و اقامهی دین 60

1-2- دفاع 61

گفتار دوم: هدف جهاد در روایات 61

2-1- هدف در جهاد، هدایت است نه کشتن 61

2-2- رضایت خداوند و سبیل الله نه خصومت جنگی 63

2-3- اقامهی دین و عدل 63

2-4- اعتلای کلمهی خداوند در عالم 64

فصل چهارم: شرایط جهاد در فقه 65

گفتار اول: اذن 65

1-1- اذن در جهاد ابتدائی 65

1-2- اذن در جهاد دفاعی 67

گفتار دوم: مرد بودن 70

گفتار سوم: آزاد بودن 72

عنوان                                                    صفحه

 

گفتار چهارم: بالغ بودن 73

گفتار پنجم: عاقل بودن 73

گفتار ششم: سلامت جسم 73

گفتار هفتم: توانایی مالی 74

گفتار هشتم: اجازه‏ی پدر و مادر 75

بخش سوم: شهادت در فقه

فصل اوّل: اهمیّت و فضیلت شهادت 79

گفتار اوّل: اهمیّت و فضیلت شهادت در قرآن 79

1-1- حیات حقیقی 79

1-2- مغفرت 80

1-4- اجر عظیم 81

1-5- بالاترین رستگاری و پیروزی 82

1-6- پایداری و از بین نرفتن اعمال 82

گفتار دوم: اهمیّت و فضیلت شهادت در روایات 82

فصل دوم: شهید کیست؟ 86

گفتار اوّل: شاخصهای شهادت 86

1-1- ایمان 86

1-2- نیّت 86

1-3- اطاعت از رهبری الهی 88

گفتار دوم: چه کسی شهید است؟ 89

  بررسی جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم حدی و درآمدی-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

گفتار سوم: چرا شهیدان زندهاند؟ 90

فصل سوم: نتایج گسترش فرهنگ شهادت 93

گفتار اول: فرهنگ شهادت و نتایج گسترش آن 93

گفتار دوم: دلیل گسترش فرهنگ شهادت 96

گفتار سوم: راهکارهای ترویج فرهنگ شهادت 97

عنوان                                                    صفحه

 

نتایج و پیشنهادها

أ) نتایج 99

ب) پیشنهادها 100

فهرست منابع و مآخذ 101

چکیدهی انگلیسی 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلّی:

بررسی جهاد و شهادت در فقه اسلامی

اهداف ویژه:

أ) بیان جایگاه ویژه جهاد و شهادت در دین اسلام

ب) دلایل اهمیت دادن دین اسلام به جهاد

ج) وظیفه حکومت در قبال جهادگران و شهدا

) پرسش های تحقیق

  • ماهیت جهاد و شهادت در فقه اسلامی چیست؟
  • آیا کشته شدن در جهاد نوعی خودکشی محسوب می‌شود؟
  • آیا کشته‌های دیگر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی شهید محسوب می‌شوند؟

 

  • چرا در اسلام به امر جهاد اهمیت داده شده است؟
  • شاخص‌های شهادت چیست؟