تعیین تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن -دانلود پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

معنای حصر وراثت

 

1- 1- 1-  معنای لغوی

«حصروراثت. [حَ رِ وِ ثَ] (ترکیب اضافی،اِمرکب) (اصطلاح حقوق) انجام دادن تشریفات قانونـی و رسـمی برای برسمیت شناختن و محدود و مشخص کردن وارثان شخص درگذشته».[1]

 

1- 1- 2- معنای اصطلاحی

برای اینکه بتوانیم معنای اصطلاحی این واژه را بیان کنیم باید دعوی انحصار وراثت را تعریف کنیم.

«دعـوی انحصار وراثت-  (دادرسـی مدنی) دعوائـی است که بـه موجب آن وراث متوّفـی از دادگـاه

تقاضای صدور تصدیقی بر محصور بودن وراث متوّفی به عدد و اشخاص (یا شخص) معیـن معلوم می‌کنند

و تصدیق مزبور را تصدیق حصر وراثت و برگ حصر وراثت و حصر وراثت نامنـد».[2](ماده 360 قانون امـور

حسبی)

«در اثر فـوت مورث اموال او به طور قهـری به وراث او منـتقل می‌شود لیکـن بـه منظور اینکه وراث

بتوانند سهم‌الارث خود را مطالبـه و در آن تصرف کنند، لازم است وارث منحصر بودن ایشان و سهـم‌الارث هر یک از ایشان در دادگاه بررسی و اثبات گردد. در این خصوص پس از رسیدگـی دادگاه گواهـی‌نامه‌ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر و در اختیار اشخاص ذینفع قرار خواهد گرفت».[3]

 

1- 2- اشخاص ذینفع جهت درخواست گواهی حصر وراثت

به ‌موجب ماده 360 قانون امور حسبـی عـلاوه بر ورثـه متوّفـی سایـر اشخاص ذینفع هم می‌توانند تصدیـق

انحـصـار وراثـت تحصـیل کنند و جمله «اشخـاص ذینـفع» مذکور در این مـاده اختصاص به مورد متوّفای

  دانلود پایان نامه ارشد:ارائه کمک به وکلا و کارشناسان حقوق بین‌الملل خصوصی

بلاوارث ندارد. (حکم شماره 1337 مورخ 13/8/26 شعبه 3 دیوانعالی کشور).[4]

اشخاص ذینفع مذکور عبارتند از:

  • طلبکار متوّفی، «براساس نظریه شماره 7951/7 مورخ 5/11/1377 طلبکار می‌تواند در مقام وصول

طلب خود به‌عنوان ذینفع با ارائه مدارک لازم دادخواست گواهی حصر وراثت به دادگاه تقدیم نماید».[5]

  • موصی له، در مواردی که وصیت نیاز به اجازه ورثه دارد.
  • وصی، در هنگامی که اجازه ورثه برای اجرای وصایا لازم است.
  • کسی کـه غیـرمستقیم از اثبات وراثت شخصی از دیگـری منتفع مـی‌گـردد، مثـلاً کسی کـه مـال

غیرمنقولی را از وارث انتقال گرفته است می‌تواند درخواست انحصار وراثت ناقل را از مورث بنماید.

نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی آنها

نمی‌باشد و اقدام یک نفر از افراد مذکور برای امضاء و ارائه دادخواست کافی است.

[1] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، چاپ دوم1377، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

[2] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ یازدهم 1380، تهران، کتابخانه گنج دانش

[3] شهیدی، مهدی، ارث، چاپ هفتم1391، تهران، انتشارات مجد، ص 270

[4] میرزایی، علیرضا، محشی قوانین ومقررات حقوقی، تهران، بهنامی، 1389، ص1944

[5] زاهدی، عاطفه، مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی امور حسبی، چاپ اول 1390، انتشارات جنگل، جاودانه، ص 338

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

پرداختـن مفصل بـه موضـوع انحصار وراثت و قـرار دادن مطالب دستـه‌بندی شده و منظـم شده در اختیـار

مسئولان مربوطه تا ایشان نیز مطالب را برای دسترسی ساده تر و سریع تر در خدمت افراد جامعه قـرار دهند

تا افراد برای انجـام کارهای مربوط به انحصار وراثت کمتر دچـار مشکل شوند و با آگاهی بیشتر برای اخـذ

  تحلیل منشای پیدایش عناصر اربعه-دانلود پایان نامه ارشد

این گواهـی اقدام کنند چـون همان طور کـه گفته شد این بحث جزو مواردی است که گریبانگیر تمـام افراد جامعه هست و تمام افراد روزی به آن نیاز پیدا می‌کنند.

پرسش های تحقیق

در این موضوع با توجه به فراگیری آن سؤالاتی چند به بحث گذاشته شده است که عبارتند از:

چه مدارکی برای اخذ این گواهی لازم است؟ و چه اشخاصی برای تقاضای انحصار وراثت صلاحیت

دارند؟

چه مرجعی صالح برای رسیدگی است؟ و روند آن به چه شکل است؟

چه کسانی حق اعتراض دارند و ذینفع محسوب می‌شوند؟

اعتراض در چه مواردی ممکن است مطرح شود؟

چه مراجعی برای رسیدگی به اعتراضات صلاحیت دارند و روند رسیدگی آنها به چه شکل است؟