تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با قانون جدید مجازات اسلامی-پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

فهرست

عنوان.. صفحه

مقدمه.. 1

الف) اهمیت تحقیق.. 1

ب) اهداف تحقیق.. 2

ج)پرسش های تحقیق.. 2

د) فرضیه های تحقیق.. 2

و) روش تحقیق.. 3

هـ) سازماندهی.. 3

فصل اول : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر فواید و مبانی نهاد آزادی مشروط   4

1-1- مبحث نخست: مفاهیم.. 6

1-1-1-گفتار نخست: مفاهیم.. 7

1-1-1-1- آزادی مشروط.. 7

1-1-1-2- اصل فردی کردن مجازات.. 10

1-1-1-3- مکاتب مجرم محور.. 18

1-1-2- گفتار دوم: تفاوت با نهاد های مشابه.. 24

1-1-2-1- تفاوت با نهاد تعلیق مجازات.. 25

1-1-2-2- تفاوت با نهاد تعویق صدور حکم.. 26

1-1-2-3- تفاوت با نهاد عفو.. 28

1-2- مبحث دوم: پیشینه تاریخی.. 38

1-2-1- گفتار نخست: در دوران قبل از انقلاب.. 38

1-2-2- گفتار دوم:در دوران پس از انقلاب.. 39

1-2-2-1- در قانون راجع به مجازات اسلامی.. 40

1-2-2-2- در قانون مجازات اسلامی 1370. 40

1-2-2-3- در قانون مجازات اسلامی جدید.. 42

1-3- مبحث سوم: مبانی و فواید.. 45

1-3-1- گفتار نخست: مبانی.. 49

1-3-2- گفتار دوم: فواید.. 50

1-3-2-1- فواید فردی.. 51

1-3-2-2- فواید اجتماعی.. 52

فصل دوم: شرایط، آغاز، استمرار و اتمام آزادی مشروط.. 54

2-1- مبحث نخست: شرایط آزادی مشروط.. 56

2-1-1- گفتار اول: شرایط ماهوی.. 56

2-1-1-1- شرایط مربوط به مجازات در حال اجرا.. 56

1- محدودیت ها.. 56

2- لزوم سپری شدن نصف از مدت حبس.. 57

2-1-1-2 شرایط مرتبط با مرتکب.. 58

1- لزوم برخورداری از حسن اخلاق.. 58

2- پیش بینی عدم تکرار جرم در آینده.. 59

  پایان نامه مدیریت:میزان فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در محیط کار استان قم

3- جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی.. 60

2-1-2- گفتار دوم: شرایط شکلی.. 61

2-1-2-1- شرایط شکلی مرتبط با مقامات قانونی.. 62

1- پیشنهاد آزادی مشروط.. 62

2- تایید آزادی مشروط.. 62

2-1-2-2- شرایط شکلی مرتبط با مرتکب جرم.. 63

1- درخواست مرتکب.. 63

2- ترتیبات قانونی.. 63

2-2- مبحث دوم: آغاز، استمرار و اتمام آزادی مشروط.. 64

2-2-1- گفتار نخست: آغاز آزادی مشروط.. 64

2-2-1-1-صدور حکم آزادی مشروط.. 65

2-2-1-2- دادگاه صالحه.. 65

2-2-1-3- قابلیت اعتراض رای صادره.. 65

2-2-2- گفتار دوم: استمرار آزادی مشروط.. 61

2-2-2-1- مدت آزادی مشروط.. 67

2-2-2-2- شرایط لازم الرعایه.. 68

2-2-3- گفتار سوم: خاتمه آزادی مشروط.. 68

2-2-3-1- لغو حکم آزادی مشروط.. 68

1- موارد لغو.. 69

2- ترتیبات قانونی.. 69

2-2-3-2- آثار لغو حکم آزادی مشروط.. 70

2-3- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………….. …………………………………..72

2-4- پیشنهادات. 74

2-5- منابع………………………………………….   76

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف از نگارش این پایان نامه مطالعه آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران می باشد لذا سعی در بررسی به مسائلی چون  فلسفه و جایگاه و نهاد آزادی مشروط در حقوق جزای ایران و اهداف آن و  بررسی این موضوع که این نهاد ارفاقی در کشور برای رسیدن به اهداف خود از چه سیستم شکلی و اجرایی پیروی می کند می پردازیم و همچنین سیستم شکلی و اجرایی که نهاد ارفاقی در ایران برای رسیدن به اهداف خود پیروی می کند  را مورد بررسی قرار می دهیم . این تحقیق بر آن است که مشخص کند تحولات حقوق کیفری ایران درچه راستایی بوده است، عیوب و خلاءهای حقوق جزای ایران در زمینه آزادی مشروط کدام است و چگونگی فائق آمدن بر مشکلات را بررسی می نماییم.

  پایان نامه مقایسه روش های انتخاب سهام به منظور مشخص نمودن کاراترین روش در بورس تهران

ج)پرسش های تحقیق

1- مهمترین تغییرات شکلی و ماهوی آزادی مشروط کدام است؟

2- مهمترین شرایط  استفاده از آزادی مشروط چیست ؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامهه تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی