تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاءپایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده. 1

مقدمه:. 2

بخش اول:کلیات. 7

فصل اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط و تشریح ساختار قاچاق 8

مبحث اول: تعاریف. 8

الف) معنای لغوی قاچاق 8

ب) جرایم سازمان یافته 9

پ ) مهاجرت غیر قانونی و بین المللی 10

ت ) فروش کودکان 11

ث ) فساد و انحطاط اجتماعی 11

ج ) تجاوز 11

ح ) فحشا 12

خ) روسپی گری 12

د ) توریسم جنسی 13

ذ ) قاچاق انسان 14

مبحث دوم : انواع قاچاق. 16

بند اول : موضوع عایدات دولت 16

بند دوم: غیر موضوع عایدات دولت 16

گفتار دوم: قاچاق خدمات. 17

بند اول : امور گمرکی 17

بند دوم : مالکیت فکری: 7

گفتار سوم : قاچاق اشخاص. 18

بند اول : قاچاق اشخاص (عام) 18

بند دوم : قاچاق اشخاص ( خاص) 20

مبحث سوم : پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان. 21

گفتار اول: پیشینه فراملی 21

گفتاردوم: پیشینه ملی 22

مبحث چهارم:  ویژگی های پدیده قاچاق انسان. 23

گفتار اول : سازمان یافته بودن 23

گفتار دوم : فرا ملی بودن 25

فصل دوم : عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان 26

مبحث اول : عنصر قانونی. 26

مبحث دوم : عنصر مادی. 28

گفتار اول : جرم تام 28

بند اول : رفتار مادی مثبت 28

بند دوم: نتیجه مجرمانه 32

گفتار دوم : جرم ناقص 34

گفتار سوم : شروع به جرم 34

بند اول :‌عنصر قانونی 35

بند دوم: عنصر مادی 35

بند سوم :  عنصر روانی 36

گفتار چهارم:‌ جرم محال 36

گفتار پنجم: جرم عقیم 37

مبحث سوم: عنصر روانی. 38

مبحث چهارم:  اعمال در حکم قاچاق انسان. 39

گفتار اول : عنصر قانونی 39

گفتار دوم : عنصر مادی 40

گفتار سوم : عنصر روانی 41

مبحث پنجم: صور مختلف طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان. 42

گفتار اول : قاچاق انسان به مباشرت 42

گفتار دوم:‌قاچاق انسان به معاونت 42

گفتار سوم: قاچاق انسان به تسبیب 43

مبحث ششم : تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان. 43

گفتار اول: فحشاء و عوامل تشکیل دهنده آن 45

گفتار دوم : وجوه افتراق فحشا و زنا 46

گفتار سوم : ارتباط فحشا با مبانی نظام های حقوقی 47

بند اول : مبانی نظام حقوقی مذهبی جرم گرا 48

بند دوم : مبانی نظام حقوقی غیر مذهبی جرم زدا 49

فصل سوم: قاچاق زنان 50

مبحث اول : پیشینه قاچاق زنان. 55

مبحث دوم : مفهوم قاچاق زنان. 56

  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات نقش و کارکرد حجت های الهی در زندگی انسان از منظر قرآن کریم

مبحث سوم : رکن شناسی قاچاق زنان. 58

گفتار اول : رکن قانونی 58

گفتار دوم : رکن مادی 58

بند اول : فعل مثبت مادی 66

بند دوم : شروع به جرم 69

بند سوم : معاونت 70

گفتار سوم:‌رکن معنوی 72

بند اول : سوء نیت عام 72

بند دوم: سوء‌نیت خاص 73

بند سوم: انگیزه 74

مبحث چهارم: موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان. 78

گفتاراول: وضعیت عمومی قربانیان 78

بند اول: سن 78

بند دوم: میزان تحصیلات 79

بند سوم: خانواده 79

گفتار دوم :‌نحوه قاچاق زنان 80

بند اول: سوء‌استفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری 80

بند دوم :‌ حیله های اغفال قربانیان 80

مبحث پنجم:‌ ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان  84

گفتار اول :‌علل فرهنگی و اجتماعی 86

بند اول :‌ازدواج نا مناسب 87

بند دوم :‌ خشونت 88

بند سوم : از هم گسیختگی خانواده و تضعیف روابط افراد 90

گفتار دوم: علل روانشناختی 92

بند اول: اعتماد به نفس پائین 93

بند دوم: تجاوز 93

بند سوم:  آرمان گرایی 93

بند چهارم :‌ بیماری روانی 94

گفتار سوم: علل اقتصادی 95

بند اول: فقر 95

بند دوم: تطمیع وسود آوری 96

گفتار چهارم : علل حقوقی 97

بند اول : عدم اثبات جرم 97

بند دوم: خلاء قانونی 98

بند سوم : فساد در سیستم دادرسی 98

بند چهارم : قانونی شدن روسپیگری 99

گفتار پنجم : علل بین المللی 100

بند اول:‌پدیده جهانی شدن 100

بند دوم : عدم وجود اراده کافی بین المللی 102

مبحث ششم : واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان. 103

گفتار اول: کیفر قاچاق ساده و بطور سازمان یافته 104

گفتار دوم : ‌فاعل اصلی 105

بند اول:  اشخاص حقیقی 105

بنددوم: اشخاص حقوقی 107

گفتار سوم: کیفر معاونت 107

گفتار چهارم: کیفر شروع به جرم 108

گفتار پنجم : کیفیات مشدده درجرم قاچاق انسان 108

بند اول: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزه دیده 108

بند دوم: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزهکار 109

گفتار ششم: دیگر واکنش های تقنینی 110

بند اول:‌تعلیق اجرای کیفر 110

بند دوم: تخفیف مجازات 111

بند سوم:  مرور زمان 112

بند چهارم : صلاحیت قضایی 113

بخش دوم: پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی ملی بین المللی در قبال قاچاق انسان. 115

فصل  اول : پیامدهای قاچاق انسان 116

مبحث اول:  آثار شخصی. 116

گفتار اول :  خدشه دار شدن کرامت انسانی 116

  پایان نامه بررسی زیبایی ­شناسی خطبه ­های طاووس، أشباح و قاصعه

گفتار دوم: بهره کشی جنسی 117

گفتار سوم: ابتلا به بیماری 118

مبحث دوم: آثار مخرب خانوادگی. 118

مبحث سوم: آثار مخرب اجتماعی منفی. 118

مبحث چهارم: آثار اقتصادی و سیاسی. 119

بند اول: پولشوی……………………………………………………………………………………………………………119

بند دوم:  آثار پولشویی …………………………………………………………………………………………………….120

 

 

فصل دوم: نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه 123

مبحث اول: حمایت از هویت خصوصی قربانیان. 123

گفتار اول: فراملی 123

گفتار دوم: ملی 125

مبحث دوم: تامین سلامتی جهانی بزه دیدگان. 126

گفتار اول: فراملی 126

گفتار دوم: ملی 129

مبحث سوم:‌جبران سلامت. 129

گفتار اول: فراملی 129

گفتار دوم: ملی 133

مبحث چهارم: حمایت برای بازگشت بزه دیده. 133

فصل سوم: سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان 135

مبحث اول: کنش های تقنینی. 135

مبحث دوم: کنش های قضایی. 139

گفتار اول:  فحشاء در رویه قضایی 139

گفتار دوم: آدم ربایی در رویه قضایی 140

مبحث سوم : اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان  142

گفتار اول: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان 143

گفتار دوم: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان 144

فصل چهارم : نگاهی به ابعاد قاچاق انسان درجهان امروزی 147

مبحث اول: قاره اروپا. 147

گفتار اول:  ایتالیا 149

گفتار دوم : اسپانیا 150

مبحث دوم: قاره آسیا. 151

گفتار اول : قزاقستان 151

گفتار دوم : تاجیکستان 152

گفتار سوم : تایلند 153

گفتار چهارم : اسرائیل 153

گفتار پنجم : ایالات متحده آمریکا 154

فصل پنجم : قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 158

مبحث اول: کنوانسیونها. 158

گفتار اول: کنوانسیون منع برده داری 158

بند اول : کنوانسیون 1926 158

بند دوم: کنوانسیون 1956 159

گفتار دوم : کنوانسیون پالرمو و پروتکل دوم الحاقی به آن 160

گفتار سوم: کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران مصوب 2 دسامبر 1949 161

گفتار چهارم : کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان 163

مبحث دوم: کنفرانس ها. 164

گفتار اول: کنفرانس نایروبی 164

گفتار دوم:  کنفرانس سازمان  ملل متحد درباره خشونت علیه زنان 165

گفتار سوم:  کنفرانس بالی 168

مبحث سوم:  عهد نامه ها. 169

گفتار اول: مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان 169

گفتار دوم: مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان 170

  پایان نامه بررسی محسوب شدن جهیزیه به‌عنوان ماترک زوجه

گفتار سوم: قرارداد بین المللی 30 سپتامبر 1921 الغای خرید و فروش نسوان و کودکان 171

حاصل سخن و پیشنهادها: 173

پیشنهادها 178

ضمائم 180

منابع: 190

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقیق:

1-بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچا ق زنان از بعد تقنینی، قضایی ، اجرایی و مشارکتی.

2-تشریح و تبیین قانون مبارزه با قاچاق انسان در حقوق داخلی و بررسی نقاط قوت و ضعف این قانون.

3-بررسی اسناد و کنوانسیون های بین المللی در خصوص این جرم

4- مقایسه قوانین داخلی و اسناد بین المللی در خصوص این جرم

5-ارائه پیشنهادها و راهکارهایی در جهت پیشگیری و مهار جرم قاچاق زنان به قصد فحشا.

6-بررسی زمینه های هماهنگی و همکاری دولت ایران در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان با دولت های دیگر و مراجع بین المللی.

6) هدف کاربردی:

استفاده در کلیه مراجع تحقیقاتی و دانشگاهی ، انتظامی وقضایی، امنیتی من جمله شورای عالی امنیت ملی

7) سوالات تحقیق:

الف) سوال اصلی:

سوال اصلی1- آیا قوانین داخلی ایران در خصوص قاچاق زنان با اسناد بین المللی همسو می باشد؟

ب) سوال های فرعی:

فرعی 1- قانونگذار در حقوق ایران تا چه میزان توانسته در مبارزه با این پدیده اهتمام ورزد؟

فرعی 2- آیا سیاست جنایی ایران در کنترل ، کاهش و یا مهار آمار قاچاق زنان موثر بوده است؟

فرعی 3- آیا تلاش های جامعه بین المللی در کنترل و مهار این نوع قاچاق موثر بوده است؟

فرعی 4- آیا سیاست جنایی ایران در برابر قاچاق زنان سیاستی سرکوبگرانه است؟

فرعی 5- تدابیر پیشگیرانه ای که در رویارویی با قاچاق زنان کارساز هستند ، کدام ها هستند؟