تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                     شماره صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

بیان مسئله 8

سوالات تحقیق 8

فرضیه ها 8

اهداف تحقیق 9

روش تحقیق 9

پیشینه تحقیق 10

ساختار تحقیق 12

فصل اول: تاریخچه صنعت نفت 13

1ـ1 مفاهیم و تعاریف 14

1ـ1ـ1 تاریخچه نفت 14

1ـ1ـ2 دوران ابتدایی کشف نفت در ایران 14

1ـ1ـ3 ذخایر نفتی 15

1ـ1ـ4 استخراج نفت 15

1ـ1ـ5 کمپانی‌های نفتی 16

1ـ2 تاریخچه قراردادهای نفت ایران 18

1ـ2ـ1 امتیازات نفتی 18

1ـ2ـ2 امتیاز شرکت هاتز 19

1ـ2ـ3 قرارداد دارسی 19

1ـ2ـ4 قرار داد آرمیتاژ اسمیت 20

1ـ2ـ5 الغای امتیاز نفت دارس 21

1ـ2ـ6 امتیاز شرکت استاندارد اویل نیوجرسی 22

1ـ2ـ7 امتیاز شرکت نفت سینکلر 23

1ـ2ـ8 شرکت نفت کویر خوریان 23

1ـ2ـ9 قرارداد1933 24

1ـ2ـ10 قرارداد الحاق گس ـ گلشائیان 25

1ـ2ـ11 شرکت نفت ایران 26

1ـ2ـ12 نهضت ملی شدن صنعت نفت 26

1ـ2ـ13 تحولات صنعت نفت ایران تا انقلاب 1357 27

1ـ2ـ14 دوران پس از انقلاب 29

1ـ2ـ15 صادرات نفت در سالهای گذشته 30

1ـ3 انواع قراردادهای نفتی 32

1ـ3ـ1 قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) 33

1ـ3ـ2 قراردادهای مشارکت در تولید 33

1ـ3ـ3 قراردادهای خدماتی 34

1ـ3ـ4 سابقه قراردادهای خدمت در صنعت نفت 36

1ـ3ـ5 ویژگیهای قراردادهای خدمات 38

1ـ3ـ6 قراردادهای اکتشاف و توسعه 39

1ـ3ـ7 انواع قراردادهای خدماتی 40

1ـ3ـ8 قراردادهای صرفا خدماتی 40

1ـ3ـ9 قراردادهای خدماتی خطرپذیر 41

1ـ3ـ10 قراردادهای کاملا خطر پذیر 42

1ـ3ـ11 قراردادهای بیع متقابل 42

1ـ3ـ12 موارد مهم در قراردادهای خدماتی 46

  دانلود پایان نامه ارشد شیمی : سنتز گزینش­پذیر برخی از مشتق­های دی­هیدرو­پیرانو[C-۲,۳] کرومن و بیس­کومارین از طریق واکنش­های سه­جزئی با استفاده از نانوذرات منیزیم اکسید

1ـ3ـ13 حل و فصل اختلاف در قراردادهای خدماتی 47

1ـ3ـ14 قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 48

1ـ3ـ15 نسل جدید قراردادهای نفتی 48

1ـ3ـ16 قراردادهای نسل چهارم خدماتی ایران (ipc) 49

1ـ3ـ17الزامات مدل IPC 49

‌1ـ3ـ18 ویژگی‌های مدل جدید 50

1ـ3ـ19 تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز 51

1ـ3ـ19ـ1 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی 52

1ـ3ـ19ـ2 قانون بودجه سال 1382 52

1ـ3ـ19ـ3 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 52

1ـ3ـ19ـ4 ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 53

1ـ3ـ19ـ5 1390 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394 53

1ـ3ـ19ـ6 قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه 1390 53

1ـ3ـ19ـ7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 54

فصل دوم: سرمایه‌گذاری خارجی 55

2ـ1 توضیح و تبیین سرمایه‌گذاری خارجی 56

2ـ1ـ1 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی 56

2ـ1ـ2 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران 57

2ـ1ـ3 تعریف سرمایه‌گذاری خارجی 59

2ـ1ـ4 تعریف برخی سازمان‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری خارجی 59

2ـ1ـ5 روش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان 60

2ـ1ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و جایگاه ایران 61

2ـ1ـ7 اهداف سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر 62

2ـ2 اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران 65

2ـ2ـ1 سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی 67

2ـ3 مقررات قانونی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت 69

2ـ3ـ1 قانون اساسی 69

2ـ3ـ2 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن 71

2ـ3ـ3 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 74

2ـ3ـ4 قانون نفت 1366 اصلاحی 1390 75

2ـ3ـ5 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 76

  پایان نامه ارشد حسابداری:رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس

2ـ3ـ5ـ1 صدور پروانه 77

2ـ3ـ5ـ2 مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی 78

2ـ3ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت 79

2ـ3ـ7 تهدیدها و فرصتها در سرمایه‌گذاری خارجی 81

فصل سوم: صنعت نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی 84

3ـ1 بسترهای لازم جهت دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشور 85

3ـ1ـ1 ملاحظات سیاسی 88

3ـ1ـ2 ملاحظات غیر سیاسی 89

3ـ1ـ3 تحریمهای اقتصادی 90

3ـ1ـ4 طرحهای صنعت نفت 91

3ـ1ـ5 بیمه، قوانین گمرکی و قوانین کار 93

3ـ1ـ6 عوامل سیاسی 94

3ـ1ـ7 عوامل اقتصادی 95

3ـ1ـ8 عوامل حقوقی و فرهنگی 96

3ـ1ـ9 عوامل جغرافیایی 96

3ـ1ـ10 چالشهای سرمایه‌گذاری خارجی 97

3ـ1ـ11 برخی از چالشهای موجود سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران 100

3ـ2 جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران 101

3ـ2ـ1 فواید سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت 104

3ـ2ـ2 بخش بالادستی و سرمایه‌گذاری خارجی 107

3ـ3 سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای نفتی خدماتی 108

3ـ3ـ1 قراردادهای خدماتی منعقدشده در بخش نفت 113

3ـ3ـ1ـ1 توسعۀ میدان نفتی درود 113

3ـ3ـ1ـ2 میدان نفتی بلال 113

3ـ3ـ1ـ3 توسعۀ میادین نفتی سروش و نوروز 113

3ـ3ـ1ـ4 طرح توسعۀ میادین نفتی نصرت و فرزام 113

3ـ3ـ1ـ5 طرح توسعۀ میادین نفتی فروزان و اسفندیار 114

3ـ3ـ1ـ6 طرح توسعۀ میدان نفتی دارخوین 114

3ـ3ـ1ـ7 توسعۀ میدان نفتی مسجد سلیمان 114

3ـ3ـ2 مرور نتایج پروژه‌های خدماتی 115

3ـ3ـ3 معایب قراردادهای خدماتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی 115

نتیجه‌گیری 119

پیشنهادات 123

منابع و ماخذ 125

چکیده انگلیسی 132

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1-جذب سرمایه‌گذاری خارجی چه تغییراتی در صنعت نفت کشور خواهد داشت؟

  توسعه پایدار برای ساماندهی-پایان نامه ارشد

2-نقش قراردادهای خدماتی در پیشبرد اهداف صنعت نفت با توجه به تحریم‌های غرب چگونه است؟

3-تقابل اقتصاد مقاومتی با سرمایه گذاری خارجی چگونه است؟

اهداف تحقیق

1-بررسی تاثیر این قراردادها در ایجاد انگیزه و اشتیاق برای شرکتهای بزرگ نفتی جهت سرمایه‌گذاری در ایران

2-بررسی نقش این قراردادها در بودجه و اقتصاد کشور و چالشهای پیش روی آن

3- مقایسه مزیتهای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران با دیگر کشورها

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران