تاثیر طلاق و http://lawfile.ir/tag/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF/والدین در ارتکاب جرایم فرزندان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر طلاق و http://lawfile.ir/والدین در ارتکاب جرایم فرزندان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهـرست مطــالب

عنوان                                                صفحه

چکیـده ——————————————- 1

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمـه——————————————– 3

الف) بیان مسئله———————————- 5

ب) پیشینه تحقیق———————————- 6

ج) اهمیت و ضرورت تحقیق————————— 6

د) روش تحقیق ————————————- 7

هـ) سوال اصلی————————————- 7

و) فرضیات تحقیق———————————- 7

ز) اهداف تحقیق  ——————————— 7

ح) ساماندهی تحقیق  —————————— 8

 

فصل دوم:تعاریف و تاریخچه

مبحث اول: بزهکاری کودک و نوجوان—————— 10

بند اول: تعریف بزهکاری————————– 11

بند دوم: تعریف کودک—————————– 12

بند سوم: تعریف نوجوان————————— 12

مبحث دوم:طـلاق————————————- 13

بند اول: تعریف طلاق—————————— 14

بند دوم: تاریخچه طلاق—————————- 14

بند سوم: طلاق در اسلام ، قرآن و احادیث———– 15

مبحث سوم: اعتیاد——————————— 19

بند اول: تعریف اعتیاد————————— 20

بند دوم: انواع اعتیاد————————— 21

بند سوم: تاریخچه اعتیاد————————- 22


 

فصل سوم:عوامل ایجاد بزهکاری

مبحث اول: عوامل اجتماعی موثر در افزایش بزهکاری کودکان و نوجوانان—————————————————— 29

گفتار اول: فقـر——————————— 29

بند اول: نظرات دانشمندان در مورد فقر و بزهکاری   30

بند دوم : فقر اقتصادی عامل بزهکاری است یا خیر؟ 31

بند سوم : آیا همه افرادی که دچار فقر هستند مرتکب جرم می­شوند؟————————————————— 33

گفتار دوم:مشکلات آموزشی————————– 34

بند اول: عملکرد و شکست تحصیلی و بزهکاری —– 35

بند دوم: مدرسه گریزی و بزهکاری ————— 39

بند سوم: نقش مدرسه در برنامه های پیشگیری از بزهکاری   40

بند چهارم: برنامه های پیشگیری در مدرسه —— 41

گفتار سوم: مهاجرت——————————- 43

بند اول: پیامدهای مهاجرت———————- 44

بند دوم: چگونه مهاجرت باعث افزایش جرایم می­گردد؟  45

گفتار چهارم:رسانه­­های گروهی———————- 46

  پایان نامه ارشد کشاورزی : بهبود فراسنجه‌های فیزیولوژیک و ملکولی جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش گرمایی با تغذیه عصاره‌های گیاهی سرشار از ترکیبات فنولی در دوره پایانی پرورش

مبحث دوم: عوامل خانوادگی موثر در بزهکاری——– 49

گفتار اول: اختلافات خانوادگی ——————- 49

بند اول: مشاجرات لفظی والدین —————– 50

بند دوم: نزاع ——————————– 52

گفتار دوم:مجرم بودن والدین———————- 54

گفتار سوم: عدم ایفای نقش والدین ————— 57

بند اول : عدم حضور پدر و مادر در خانواده—– 58

بند دوم: فوت والدین————————— 61

بند سوم : کمبود محبت و محبت افراطی———— 64

فصل چهارم: تئوری تأثیر طلاق و http://lawfile.ir/والدین در بزهکاری کودکان و نوجوانان

مبحث اول: تاثیر طلاق والدین در بزهکاری کودک و نوجوان      70

گفتار اول: نظریه و تئوری­ها در ارتباط با فرزندان طلاق وبزهکاری —————————————————- 78

گفتار دوم: زندگی کودک با یکی از والدین ——– 80

گفتار سوم: وظیفه والدین ———————— 82

مبحث دوم: تاثیر http://lawfile.ir/والدین در بزهکاری کودک و نوجوان  83

گفتار اول: فرزندان اعتیاد، شکوفه ها در هجوم گردباد 90

گفتار دوم: فرزندان اعتیاد، بینوایان ———– 94

گفتار سوم : فرزندان اعتیاد، گناهکاران بی گناه – 98

فصل پنجم:تجزیه و تحلیل آماری

مبحث اول: ارزیابی نتایج آماری تاثیر طلاق والدین در بزهکاری کودکان و نوجوانان——————————————- 101

گفتار اول: آمار توصیفی و استنباطی طلاق والدین — 101

گفتار دوم: آمار توصیفی جنسیت —————— 105

گفتار سوم: آمار توصیفی سن ———————- 106

گفتار چهارم: آمار توصیفی و استنباطی فوت والدین- 107

گفتار پنجم: آمارتوصیفی و  استنباطی میزان گرایش به دوستان ناباب از سوی فرزندان————————————– 109

گفتار ششم: آمار توصیفی منطقه زندگی————- 111

مبحث دوم: ارزیابی نتایج آماری تاثیر http://lawfile.ir/در بزهکاری کودکان و نوجوانان———————————————- 112

گفتار اول: آمار توصیفی http://lawfile.ir/والدین———– 112

گفتار دوم: آمار توصیفی http://lawfile.ir/به مواد مخدر—– 113

  پایان نامه بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب

گفتار سوم: آمار توصیفی نگرش نسبت به اعتیاد—– 114

گفتار چهارم: آمار توصیفی و استنباطی تاثیر http://lawfile.ir/والدین بر ارتکاب جرایم فرزندان——————————– 115

گفتار پنجم: آمار توصیفی  شغل پدر————— 117

گفتار ششم: آمار توصیفی  میزان درآمد خانواده—- 118

گفتار هفتم: آمار توصیفی  میزان تحصیلات———- 119

گفتار هشتم: آمار توصیفی  میزان فرار از خانه—- 120

مبحث سوم: خلاصه نتایج آماری———————– 121

نتیجه­گیری —————————————- 124

پیشنهادات—————————————– 126

منابع و مآخذ————————————– 130

پیوست——————————————— 137

Abstract ——————————————– 142

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی

در این تحقیق تلاش شده است که به این سوال پاسخ داده شود که:

ـ واقعه طلاق والدین چه تأثیرات سوئی بر کودکان و نوجوانان در ارتکاب بزه داراست؟

ـ http://lawfile.ir/والدین چه تأثیرات سوئی بر کودکان و نوجوانان در ارتکاب بزه داراست؟

ـ شناخت میزان تاثیر طلاق و http://lawfile.ir/در بزهکاری چه تاثیری می­تواند در برخورد قضایی و مجازات بزهکاران کودک داشته باشد؟

اهداف تحقیق

لازمه موفقیت در هرکاری، دارابودن  نقطه مقصود و داشتن هدف است وداشتن هدف، باعث برنامه ریزی مناسب و اتخاذ روش مناسب، از جهت رسیدن به هدف می­باشد. هدف از پژوهش پیش رو، بررسی عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانانی است که والدین آنها یا بر اثر طلاق از هم جدا شده اند و یا دچار بلای خانمان سوز http://lawfile.ir/شده اند. از این رو باید دستگاه قضایی در مقابل جرایم ارتکابی از سوی این افراد برخورد متفاوتی داشته باشد: برخوردی متناسب با وضعیت فرهنگی و محیط خانوادگی متشنجی که در آن رشد کرده اند،
و هم چنین قوانین برای این افراد باید از انعطاف بیشتری برخوردار باشدو تخفیف هم برای این افراد در نظر گرفته شود.

  تاثیرو شناخت میزان طلاق و http://lawfile.ir/tag/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF/در بزهکاری-پایان نامه کارشناسی ارشد