بررسی و تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانواده

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی و تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانواده 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                صفحه

چکیده 1

فصل اول کلیات 3

مقدمه 4

کلیات پژوهش 6

الف) سؤالهای تحقیق: 6

ب) پیشینه تحقیق: 6

ج) فرضیه ها: 7

د) روش تحقیق: 7

ه) تقسیم مطالب: 7

مبحث اول: تعاریف جهیزیه 8

گفتار اول: جهیزیه چیست؟ 8

گفتار دوم: مفهوم لغوی جهیزیه 10

گفتارسوم: مفهوم عرفی جهیزیه 10

گفتارچهارم: مفهوم حقوقی جهیزیه 10

گفتار پنجم: مفهوم فقهی جهیزیه 11

مبحث دوم: مبنا و ماهیت جهیزیه 11

گفتار اول: مبنای جهیزیه 11

گفتار دوم: ماهیت جهیزیه 12

مبحث سوم: تاریخچه جهیزیه و الگوی آن در اسلام و رابطه آن با شیربها و چشم و هم‌چشمی 14

گفتار اول: تاریخچه جهیزیه 14

گفتار دوم: الگوی جهیزیه در اسلام 14

گفتار سوم: رابطه شیربها و جهیزیه 15

گفتار چهارم: رابطه جهیزیه با چشم و هم‌چشمی 16

مبحث چهارم: جهیزیه به‌عنوان تشریفات ازدواج و چگونگی تهیه آن در ایران و سایر کشورها 21

گفتار اول: جهیزیه به‌عنوان تشریفات ازدواج 21

گفتار دوم: تهیه جهیزیه در جامعه ایران 22

گفتار سوم: چگونگی تهیه جهیزیه 24

گفتار چهارم: تهیه جهیزیه نزد ملل دیگر 27

گفتار پنجم: تهیه جهیزیه در جامعهی هند 28

فصل دوم مالکیت جهزیه و چگونگی مسئولیت زوج نسبت به آن 29

مبحث اول: مالکیت زوجه و والدین وی و زوج بر جهیزیه 30

گفتار اول: مالکیت والدین زوجه بر جهیزیه 30

گفتار دوم: مالکیت زوجه بر جهیزیه 32

مبحث دوم: اباحه تصرف زوج در خصوص جهیزیه و جهیزیه به‌عنوان ما ترک 34

  بررسی راهکارهای مناسب جهت بهبود وضیعت عملکرد شعب بانکی - دانلود پایان نامه

گفتار اول: ابامه تصرف یا مالکیت زوج در خصوص جهیزیه 34

گفتار دوم: جهیزیه به‌عنوان ماترک وارث بردن زوج از آن 35

مبحث سوم: مسئولیت زوج در خصوص جهیزیه 37

گفتار اول: آیا شوهر امانت دار جهیزیه است؟ 37

گفتار دوم: مسئولیت مدنی زوج 38

گفتار سوم: مسئولیت کیفری زوج 40

فصل سوم:  طرح دعوای جهیزیه در دادگاه 43

مبحث اول: بررسی حقوقی استرداد جهیزیه، صلاحیت دادگاه و نحوه طرح دعوای جهیزیه 44

گفتار اول: بررسی حقوقی استرداد جهیزیه 44

گفتار دوم: صلاحیت دادگاه در مورد جهیزیه و نحوه طرح دعوا 49

مبحث دوم: امتناع زوج از استرداد جهیزیه و برخورد قانون با مرد بی اعتنا به جهیزیه 55

گفتار اول: امتناع زوج از استرداد جهیزیه 55

گفتار دوم: برخورد قانون با مرد بی اعتنا به جهیزیه 56

گفتار سوم: وقتی زوج منکر استفاده از جهیزیه می‌شود 57

مبحث سوم: نحوه رسیدگی به اختلاف و دریافت جهیزیه تکلیف آن بعد از طلاق و نحوه صدور حکم و اجرای آن. 59

گفتار اول: نحوه رسیدگی به اختلاف و دریافت جهیزیه 59

گفتار دوم: وضعیت انتقال و ارسال جهیزیه به منزل شوهر و نحوه استرداد آن 63

گفتار سوم: تکلیف جهیزیه در رأی صادره و بعد از طلاق: 66

گفتار چهارم: صدور حکم جهیزیه و اجرای آن 68

فصل چهارم نتیجه‌گیری و پیشنهادها 84

نتیجه‌گیری: 85

پیشنهادات: 86

منابع 87

منابع فارسی 88

منابع عربی 90

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) سؤال­های تحقیق:

در خصوص موضوع تحقیق سؤال­های اصل به شرح ذیل است:

  1. آیا زوج اباحه تصرف در جهیزیه دارد؟
  2. آیا جهیزیه به‌عنوان ماترک زوجه محسوب می­شود؟
  3. در چه صورتی زوج در قبال جهیزیه زوجه مسئول می­باشد؟
  دانلود پایان نامه ارشد: قدرت های منطقه ای در تحولات سوریه