بررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………… 1

 

فصل اول: کلیات 3

1 ـ 1 بیان مسئلۀ تحقیق 4

1 ـ 2 بیان جنبه‌های مجهول و مبهم مسئله. 4

1 ـ 3 سؤال اصلی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی). 5

1 ـ 4 سؤالات فرعی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی). 5

1 ـ 5 پیشینه تحقیق 5

1 ـ 6 بیان اهمیت موضوع 5

1 ـ 7 بیان جنبه‌های نوآوری و جدید بودن طرح. 6

 1. مفاهیم 6

2 ـ 1 تعریف منطقه الفراغ: 6

2 ـ 2 تعریف حکم شرعی 6

2 ـ 2 ـ 1 حکم در لغت به معانی مختلفی به کار رفته است: 6

2 ـ 2 ـ 2. حکم در اصطلاح فقهی و اصولی: 7

2 ـ 3 اقسام حکم 8

2 ـ 3 ـ 1 تقسیم حکم از نظر تعلق به فعل مکلف 9

2 ـ 3 ـ 1ـ 1 حکم تکلیفی: 9

2 ـ 3 ـ 1ـ2 حکم وضعی: 9

2 ـ 3 ـ 2.تقسیم حکم به اعتبار وقاع شدن یا نشدن در موضوع 9

2 ـ 3 ـ 2ـ1 حکم واقعی و ظاهری 9

2 ـ 3 ـ 3.تقسیم حکم به لحاظ حالات و شرایط حاکم بر مکلف 10

2 ـ 3 ـ 3ـ1حکم اولی و حکم ثانوی: 10

2 ـ 4 حکم حکومتی: 11

2 ـ 3 ـ 5 ـ 1. تعریف اول 12

2 ـ 3 ـ 5 ـ 2 تعریف دوم 12

2 ـ 3 ـ 5 ـ 3. تعریف سوم 13

2 ـ 3 ـ 5 ـ 4. تعریف چهارم 14

2 ـ 3 ـ 5 ـ 5 تعریف پنجم 14

2 ـ 5 حاکم در لغت و اصطلاح 15

2 ـ 3 ـ 6 ـ 1 تفاوت حکم شرعی و حکومتی 16

2 ـ 6 تعریف مصلحت 16

2 ـ 6ـ 1 معنای لغوی مصلحت 16

2 ـ 3 ـ 6 معنای اصطلاحی مصلحت 17

 

فصل دوم: تبیین نظریه منطقه الفراغ 18

 1. 1. پیشینه نظریه «منطقه الفراغ» 23
 2. 2. زمینه‌های نظریه منطقه الفراغ: 24
 3. شکوفایی نظریه منطقه الفراغ 25
 4. شهید صدر و منطقه الفراغ 28
 5. دلائل منطقه الفراغ 30
  بررسی دیون نمودن افراز-پایان نامه

5 ـ 1. دلیل اول 30

5 ـ 2 دلیل دوم 34

 1. ویژگی‌های منطقه الفراغ 34
 2. اشکالات مطرح‌شده بر نظریه منطقه الفراغ 36

7 ـ 1 اشکال اول 36

7 ـ 2 جواب اشکال 37

7 ـ 3 اشکال دوم 40

7ـ 3 ـ 1 آیات 40

7 ـ 3 ـ 2 روایات 40

7 ـ 4 جواب اشکال 41

7 ـ 5 اشکال سوم 43

8 ـ 6 جواب اشکال 45

 1. حکم کلی منطقه الفراغ 47

 

فصل سوم: دیدگاه‌های مختلف دربارۀ منطقه الفراغ 48

1 . قواعد آمره و حوزه الزامات از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله علیه) 49

 1. 2. منطقه الفراغ درسخنان نائینی 51
 2. علامۀ طباطبایی و منطقه الفراغ 52
 3. آیت‌الله مکارم شیراز و منطقه الفراغ 53
 4. 5. نظریۀ انحصار قانون برای خدا 55
 5. 6. نظریه جعل قانون به دست ولی امر 57
 6. نظریه منکران ولایت فقیه 60

8.منطقه الفراغ و ما لا نص فیه 61

 1. 9. منطقه الفراغ و خلأ قانونی 62
 2. وجه الجمع دیدگاه‌ها در مورد نظریه منطقه الفراغ 65

 

فصل چهارم: شرایط و ضوابط منطقه الفراغ 66

 1. روش وضع قوانی در محدوده منطقه الفراغ 67
 2. 2. شرایط و موازین تعیین متصدی امر در منطقه الفراغ 67

2 ـ 1 دیدگاه شیعه و اهل سنت 67

 1. دلایل عقلی ونقلی بر ولایت فقیه 68

3 ـ 1 دلایل عقلی 68

3 ـ 2 دلائل نقلی 69

3 ـ 2 ـ 1 آیات 69

3 ـ 2 ـ 2 روایات 69

 1. 4. شرایط ولی امر 69

4 ـ 1 علم وشناخت قانون 69

4 ـ 2 عدالت 70

4 ـ 3 کفایت وصلاحیت 70

 1. ادله حجیت قانون گذاری از طرف حکومت 71

5 ـ 1 آیه اولی الامر 71

5 ـ 2 روایات: که در نمونه احکام خواهیم آورد. 71

5 ـ 3 دلیل عقلی 71

فصل پنجم: حکم حکومتی 73

1.پیشینه تاریخی حکم حکومتی 74

1 ـ 1 پیامبر اکرم و حکم حکومتی 74

1 ـ 2 امیرالمومنین(علیه‌السلام) و حکم حکومتی 75

1 ـ 3 امام حسن(علیه‌السلام) و حکم حکومتی 76

  پایان نامه ارشد : بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

1 ـ 4 سایر معصومان(علیهم‌السلام)  و حکم حکومتی 76

1 ـ 5 حضرت حجت(علیه‌السلام)  و حکم حکومتی 77

1 ـ 6 حکم حکومتی و فقها 77

 1. 2. اقسام حکم حکومتی 78
 2. ماهیت حکم حکومتی 78

3 ـ 1 شهید صدر و حکم حکومتی 79

3 ـ 2 امام خمینی(رحمهالله‌علیه) 79

3 ـ 3 علامه جعفری(رحمهالله‌علیه) 80

3 ـ 4  آیت‌الله مکارم شیرازی 80

3 ـ 5  آیت‌الله جوادی آملی 80

3 ـ 6 آیت‌الله مصباح یزدی 81

 1. دایرۀ شمول حکم حکومتی 82

4 ـ 1 شهید صدر(رحمهالله‌علیه) 82

4 ـ 2 آیت‌الله خوئی(رحمهالله‌علیه) 83

4 ـ 3 علامه طباطبایی(رحمهالله‌علیه) 84

4 ـ 4 امام خمینی(رحمهالله‌علیه) 85

4 ـ 5 شهید مطهری(رحمهالله‌علیه) 85

4 ـ 6. علامه جعفری(رحمهالله‌علیه) 86

4 ـ 7 آیت‌الله مکارم شیرازی 86

 1. حکم حکومتی و منطقه الفراغ 86
 2. 6. رابطه احکام حکومتی با احکام اولی و ثانوی 87

6 ـ 1. تفاوت احکام حکومتی و احکام اولیه؛ 87

 1. تزاحم حکم حکومتی و حکم اولی 88
 2. تفاوت احکام حکومتی و احکام ثانویه 89
 3. حکم حکومتی؛ اولیه یا ثانویه؟ 90

 

فصل ششم: مصلحت عنصر اساسی منطقه الفراغ 92

 1. نقش مصلحت در احکام شرعی 93
 2. 2. جایگاه مصلحت در جعل قوانین 94
 3. 3. انواع مصلحت 95
 4. 4. مصلحت از دیدگاه اهل سنت (مصالح مرسله) 96
 5. مصلحت از دیدگاه شیعه 98

5 ـ 1 مصلحت به عنوان شرط اجرای حکم ثابت: 98

5 ـ 2 مصلحت به عنوان مبنایی برای تغییر احکام شرع: 100

 1. مرجعت شخیص مصلحت 103
 2. 7. نقش مصلحت در قانون گذاری 104

 

فصل هفتم: نمونه‌هایی از احکام حکومتی فقها 105

 1. نمونه‌های ازاحکام حکومتی عبادی 107

1 ـ 1 حکم به ثبوت هلال: 108

1 ـ 2 حکم حاکم به پرداخت زکات: 108

1 ـ 3 حکم جهاد ابتدایی: 108

1 ـ 4 حکم، نسبت به برخی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر: 109

 1. نمونه‌های از احکام حکومتی اقتصادی 109
  تحلیل مقامات و حالات عرفانی در دیوان فیض کاشانی-دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات

2 ـ 1. حکم به فروش اجناس احتکار شده: 109

2 ـ 2 احکام حکومتی در موقفات عامه: 109

2 ـ 3 حکم بر آزاد کردن زمین: 109

2 ـ 4 تحدید مالکیت 110

 1. نمونه‌هایی از احکام سیاسی 110

3 ـ 1 حکم بر لزوم حمایت از مشروطیت: 110

3 ـ 2 تحریم پارچه و لباس‌های خارجی: 110

3 ـ 3 حکم جهاد دفاعی علیه ایتالیا، روسیه و انگلیس: 111

3 ـ 4 حکم تحریم استعمال توتون و تنباکو از سوی آیت‌الله میرزای شیرازی: 111

3 ـ 5 احکام حکومتی امام خمینی(رحمه الله علیه): 111

نتیجه 113

فهرست منابع 116

 


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 سؤال اصلی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی).

 • منطقه الفراغ چه جایگاهی در صدور احکام حکومتی و حل‌ مشکلات اجتماعی با توجه به تحولات سریع جوامع امروزی می‌تواند داشته باشد؟

1 ـ 4 سؤالات فرعی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی).

 • قلمرو منطقه الفراغ چیست؟
 • رابطه حکم حکومتی با منطقه الفراغ چیست؟
 • ویژگی‌های منطقه الفراغ چیست؟
 • رابطه منطقه الفراغ با احکام واقعی و ظاهری چیست؟
 • موافقین و مخالفین منطقه الفراغ چه کسانی هستند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی