بررسی محتوای قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا-پایان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: نقش پیشنهاد در تشکیل قرارداد

نقش ایجاب و میزان تاثیر آن در تشکیل عقد، به رغم بداهت و شهرتی که پیدا کرده است محل بحث است. نظر رایج و پرآوازه بر آن است که هر قرار داد متشکل از چند عنصر اساسی است که ایجاب فقط یکی از آنهاست. به عنوان مثال در اصول موسسه[1] آمده که: قرارداد ممکن است با قبول یک ایجاب یا رفتار طرفین آن چنان که برای نشان دادن توافق کافی باشد، منعقد شود.[2] و یا اینکه؛ بر اساس این نظریه که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا[3] پذیرفته شده است، می توان چنین گفت که ایجاب یک موجود ناقص اعتباری است که از سوی گوینده آن به وجود میآید. به بیان دیگر ایجاب یک وجود اقتضایی دارد که در صورت عدم پیدایش موانع، قبول مخاطب، آنرا کامل کرده و دارای اثر حقوقی میکند[4] مقصود از موانعی که پیدایش آنها ایجاب را نابود میکند همان مواردی است که به عنوان عوامل زوال ایجاب مطرح می باشد.

 

گفتار دوم: اقسام ایجاب

ایجاب را از جهات گوناگون میتوان تقسیم بندی کرد. یکی از جهت مخاطب یا مخاطبان ایجاب و دیگری از جهت زمان و مهلت تعیین شده برای قبول.

 

بند اول: از جهت مخاطب ( ایجاب عام و خاص )

در تعریفی که در ابتدای این بخش از ایجاب ارائه شد به این نکته اشاره شد که گوینده ایجاب ممکن است آن را ناظر به شخص معین یا عموم مردم واقع سازد. لذا  نکته جالب توجه این است که به رغم پذیرش ایجاب عام درحقوق داخلی کشورهای دیگر، این مسئله درکنوانسیون بیع بین المللی کالا پذیرفته نشده است این کنوانسیون مقررمی دارد که [5]:«پیشنهاد جز درموردی که خطاب به یک یا چند فرد معین است، صرفا دعوت برای ایجاب محسوب میگردد مگر درصورتی که پیشنهاد کننده خلاف آن را بوضوح اعلام نماید.»

  پایان نامه بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتیD با سبک‌های ابراز هیجان

چنانکه ملاحظه می شود ماده مذکور «اصل را برخاص بودن ایجاب نهاده و ایجاب عام را جز در صورت تصریح نپذیرفته است.» مفسرین دلیل وضع این قاعده راعدم وجود قصد التزام درچنین مواردی می دانند[6] و لذا درصورتی که گوینده ایجاب تصریح به وجود قصد التزام نسبت به عموم کند، استتثنائا ایجاب عام مانعی ندارد.

[1] ماده 1-1-2 از اصول موسسه.

[2]  کاتوزیان، جلد اول، ص 336-335.

[3]  ماده 23کنوانسیون.

[4]  جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ تاثیر اراده در حقوق مدنی، ص 52.

[5]  بند 2 از ماده 14 کنوانسیون.

[6] Honnold ,john 1980. p.161

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش ها

  1. آیا قانونی به عنوان بهترین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا وجود دارد؟
  2. نحوه تشکیل قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا چگونه است؟
  3. محتوای قرارداد در تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا شامل چه مواردی می گردد؟

اهداف

  1. انتخاب قانون حاکم برتر در تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا
  2. تعیین چگونگی قانون حاکم بر قراردادها در صورت فقدان قصد و اراده طرفین قرارداد
  3. تدوین و شفاف سازی نکات مبهم و مهم در نحوه تشکیل قراردادهای بین المللی فروش کالا
  4. تحلیل و بررسی محتوای قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

  اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی اکو