بررسی قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: پرسش ها

 1. آیا قانونی به عنوان بهترین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا وجود دارد؟
 2. نحوه تشکیل قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا چگونه است؟
 3. محتوای قرارداد در تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا شامل چه مواردی می گردد؟

 

ج: فرضیه ها

 1. در حال حاضر مهمترین قانون حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا می تواند کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی باشد که می توانند مکمل همدیگر باشند.

قوانین یادشده متاثر ازقواعد مورد پذیرش اکثر کشورهای جهان و همچنین قواعد تأثیرگذار و کاربردی می باشد.

به نظر می رسد اصول موسسه از ماهیت جامع تری برخوردار بوده که این مهم باعث علاقمندی طرفین قرارداد می باشد.

 1. تشکیل قراردادهای بین المللی فروش کالا از تلاقی دو عنصر پیشنهاد و قبول حاصل می گردد.
 2. محتوای قراردادهای بین المللی فروش کالا شامل تعهدات فروشنده و خریدار و قوانین مشترک بین آنها می باشد که به نظر می رسد تعهدات فروشنده بیشتر و سنگین تر از تعهدات خریدار می باشد.

 

د: اهداف

 1. انتخاب قانون حاکم برتر در تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا
 2. تعیین چگونگی قانون حاکم بر قراردادها در صورت فقدان قصد و اراده طرفین قرارداد
 3. تدوین و شفاف سازی نکات مبهم و مهم در نحوه تشکیل قراردادهای بین المللی فروش کالا
 4. تحلیل و بررسی محتوای قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا
  دانلود پایان نامه ارشد ارتباط تنظیم شناختی هیجان با تکانشگری

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش ها

 1. آیا قانونی به عنوان بهترین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا وجود دارد؟
 2. نحوه تشکیل قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا چگونه است؟
 3. محتوای قرارداد در تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا شامل چه مواردی می گردد؟

اهداف

 1. انتخاب قانون حاکم برتر در تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا
 2. تعیین چگونگی قانون حاکم بر قراردادها در صورت فقدان قصد و اراده طرفین قرارداد
 3. تدوین و شفاف سازی نکات مبهم و مهم در نحوه تشکیل قراردادهای بین المللی فروش کالا
 4. تحلیل و بررسی محتوای قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا